Luyện Đắc Lục Thông Chứng Phật Đàng

Chiếu-Minh Long-Ẩn Đàn
Đêm 14 rạng rằm tháng 3 năm Bính Tý

        THI:
             Kim ngôn độ thế thoát mê đồ,
             Tiên, Phật luyện xong nhứt khí vô,
             Đạo vốn hư không huờn chánh Đạo,
             Minh tâm tự Giác đắc Hà-đồ.

         Bần Đạo mừng chư hiền.- Sự tu hành do chánh niệm. Hay vọng động thì hay bị khảo. Phép tu ẩn là tránh nhiều chuyện. Bởi nhiều chuyện thì động tâm, khí bất tụ, Thần bất ngưng yên, Tinh tán loạn. Một chữ tâm là gốc. Học Đạo là phép thâu tâm làm chủ lấy.Thâu tâm chẳng đặng thì tinh thần khó phát triển. Bởi vậy phải luyện cho yên lặng như nước đựng trong bầu mới đặng.

           THI :
             Thành bại do Tâm một chữ trau,
             Tâm không lục bá khó chen vào,
             Tâm ấy Phật đài, tâm chẳng động,
             Tâm thần tán loạn phải tiêu hao.
 
       Chư hiền thành tâm. Sư Phụ giá lâm. Bần Đạo Xuất cơ.
        TIẾP ĐIỂN :
 
       Cao Đài , THẦY các con.
       Các con nghe THẦY dạy đây mà để ý và khá mà y hành, bởi THẦY không dạy nhiều lần.

              THI :
             Tu là giải thoát cái tâm phàm,
             Dứt bỏ lục trần diệt tánh ham,
             Thế sự phù vân lằn khói tỏa,
             Chữ không vẹn giữ đắc qui tam.
 
              THI :
             Qui tam tồn nhứt xuất thần quang,
             Luyện đắc lục thông chứng Phật đàng,
             Cửu chuyển thông thần khai khiếu vị,
             Triều nguơn Ngũ khí hiện hào quang.

         Các con rán lo tu, chi chi có THẦY. THẦY hứa độ.
       Các con nên lấy nghị lực và tinh thần cao thượng mà thắng các việc trần, nên coi Đạo là quan trọng.             Đời người chỉ có bao lâu đâu các con ? thấy đó kế mất đó. Vã lại, nơi thế gian có chi là quí ? Nếu các con còn coi đời là quí, tình đời là cần thiết, thì sái Đạo.
       Các con nên coi sự tu luyện là phương châm giải thoát. Ấy là kế trường cửu của các con.

                 BÀI :
             Ba vạn sáu ngàn ngày mấy lát ?
             Đạo là phương giải thoát cho con,
                    Điều qui gìn giữ vuông tròn,
       Trên THẦY ban bố, bảng son tên đề.
             Tu giải thoát trần mê biển khổ,
             Đạo phương châm tế độ căn lành,
                    Dạy con khử trược phân thanh,
       Đem về nguyên bổn điềm lành THẦY ban.

                    Dạy con nam, nữ nội đàn,
       Rán tu phát hiện Thần quang Đạo mầu.
             Chơn truyền vốn cao sâu huyền bí,
             Chuyển nhơn nguyên phản vị Thiên Tòa,
                    Cầu Tiên nối nhịp Ngân Hà,
       Công viên quả mãn liên hoa huờn hình.
             Giữ Khí,Tinh,
             Luyện tâm linh,
             Dạy con minh,
             Phải cho tinh,
             Thấy huyền linh,
             Ấy đơn kinh,
             Đạo lặng thinh.
       Ban ơn các con, THẦY  thăng.

Chiếu-Minh Long-Ẩn Đàn
Đêm 29 rạng mùng 1 tháng 3 năm Bính Tý
( 20 / 21.4.1936

    THI :
             Đạo truyền Giác tánh tục hồi Minh,
             Dạy thế tu đơn luyện điểm tinh,
             Hóa Khí trợ Thần tinh tấn hiện,
             Kim Thân tự toại cảnh Tây Kinh.

         Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ, hiền muội.
       Đạo do tinh thần, vốn chẳng có tánh chất hoặc cơ thể. Nhưng sánh về phần hữu vi, muốn rõ tánh chất của Đạo thì trước phải do theo lý Đạo mà ở, mà tập rèn.

Lý Đạo là sao ? Tánh chất của Đạo là sao ? Trong chư đệ có ai rõ biết, bạch nghe thử ?
       Đẩu có hiểu chăng ?
       ( Bạch Sư Huynh, xin giải cho chúng em hiểu )
       Còn Lệ, Cảnh,Truyện hiểu sao ?
       ( Bạch Sư Huynh, em không biết )
       Muốn rõ, trước phải rèn lòng bác ái. Có bác ái mới nảy ra từ bi, đặng từ bi thì vô vi mới ẩn hiện.
       Tánh chất ở trong cơ thể, còn có bác ái thì có từ bi.
       Các đệ có rõ chăng ?
         Cho nên trong đệ huynh phải thương yêu nhau thì hay dung chế cho nhau mới biết nương nhau mà tu luyện, dìu dắt lẫn nhau cho đến ngày cùng.
       Đạo là quan trọng, còn tu thì khổ hạnh. Muốn cho nên Đạo thành danh thì chịu các sự khổ hạnh, kính THẦY, trọng Đạo, gánh Đạo thật là nặng. Nếu một mình khó đởm đương nổi, phải nương cậy nơi sức anh em chia sớt cho nhau, cũng tỷ như mượn hơi ráp cánh với nhau mà bay qua biển khổ vậy.

          THI :
             Thành Tiên tác Phật lắm công phu,
             Muốn rõ Đạo Cao phải rán tu !
             Cho kịp hội kỳ Thiên dĩ định,
             Đạo như biển Thánh tợ rừng Nhu.
             
             Rừng Nhu biển Thánh gắng công mò,
             Luyện đắc Kim Thân mới hết lo,
             Biếng nhác sau rồi lo lắng muộn,
             Chi bằng mỗi buổi mỗi công phu.

 
       Bần Đạo dạy chỗ nào còn mơ hồ thì chư đệ bạch hỏi, chớ bỏ qua nhiều lần thì thành ra lời Tiên, Phật chẳng hiệu quả. Tu là trau quả, trau sửa cho đặng toàn thiện, toàn mỹ thì mới đặng toàn năng, toàn tri, mới giác ngộ.
       Phương ngôn có câu :
     "Nguơn Thần tinh tấn trong một thân hình tinh khiết"
       Con người mà thân hình chẳng đặng tinh khiết, trong sạch thì tinh thần không tấn hóa đặng, chư đệ khá hiểu !
 
       Chư đệ chỉnh đàn nghiêm trang, quì lạy có thứ tự, ngay hàng, ngay lối mỗi khi nghinh tiếp Thánh giá Sư Phụ, mới có vẻ oai nghi. Bần Đạo Xuất cơ.
           TIẾP ĐIỂN :

            THI  :
             Cao ban Thiên điển trợ thần an,
             Đài tứ huỳnh tương nhuận tẩm tràng,
             Thượng hạ, nữ nam đồng hưởng ứng,
             Đế truyền đơn dược độ thân an.
             
             Thân an tồn tánh dưỡng tâm linh,
             Hòa huỡn thùy tri Đạo phát minh,
             Vận chuyển cơ Thiên, Tinh Khí hiệp,
             Huờn Thần Xuất hiện khiếu thông minh.

         Các con khá để ý ! THẦY thường dạy các con sự tu luyện nguyên huyền vi diệu ẩn, chí công rèn tập có ngày thành danh. Còn những việc biến biến hóa hóa có chi lạ ? Sau các con sẽ rõ ! Chớ chẳng nên dựa theo tà thuật mà lầm kế chúng nó.THẦY vẫn biết có con vì tu chẳng thấy huyền vi nên chẳng để trọn đức tin. Nhưng đó là do theo phàm tánh, chớ Đạo vốn không không, cho nên mới có câu :

             Thị sắc tức thị không,
             Thị không tức thị sắc.
 
            THI :
             Sắc không, không sắc : lý cơ mầu
             Không trước rồi sau mới thâm sâu,
             Hiểu vậy các con bền chí luyện,
             Rồi THẦY ân tứ rõ cơ mầu.
                                  
                THI BÀI :
             Đẩu tinh chiếu dọi Ngân hà,
       Huỳnh môn rộng mở Thiên Tòa giăng ngang,
             Cảnh Tiên chiếu diệu  huy hoàng,
       Trong veo nước bích một màu sẵn cho,
             Truyện kinh tỉnh giấc mộng hoè,
       Đăng Tiên rảo bước lăm le sen tòa,
             Nhơn khi hứng tửu Huỳnh Hoa,
       Lộc Trời ân tứ Ma Ha độ đời.
             Lệ minh máy tạo lưng vơi,
       Bé thông sáu ng từng Trời bao la,
             Chi thông cảnh Lạc Ta-bà,
       Thơ Tiên ngâm vịnh, nhà nhà âu ca.

  Các con siêng tu, THẦY ban ân huệ cho tinh tấn, mau sáng suốt. Chớ nên biếng nhác, lần lựa mà phải trễ bước.
       THẦY ban Bồ đào cho các con.
                                               Thăng.

Thư Viện 1      4   5