LỮ TỔ THẨM VIÊN XUÂN
Thất phản hoàn đan tại nhân,
Tiên tu luyện kỹ đãi thời
Chính nhất dương động,
Chung tiêu lậu vĩnh
Ôn ôn diên đỉnh,
Quang thâu liêm duy,
Tạo hóa tranh trì,
Long hỗ giao hội
Tiến hỏa công phu,
Ngưu, Đẩu, Nguy.
Khúc giang thượng,
Kiến nguyệt hoa oánh tỉnh.
Hữu cá ô phi
Đương thời tự ẩm đao khuê,
Hựu thùy tín,
Vô trung dưỡng tựu nhi
Biện thủy nguyên thanh trọc,
Mộc kim gián cách,
Bất nhân sư chỉ,
Thử sự nan tri.
Đạo yếu huyền vi,
Thiên cơ thâm viễn,
Hạ thủ tốc tu do thái trì.
Bồng lai lô trượng,
Tam thiên hạnh mãn,
Độc bộ vân quy.
Thất phản hoàn đan tại nhân,

                               

Số 7 là số thành của hỏa trong Hà Đồ.
Đi rồi trở lại là hoàn, một dương quay trở lại chỗ cố hữu của nó từ khi tiểu thiên thất lạc. Từ ngoại mà trở về trong, từ trong mà trở  về ta.
Đan là Tam bảo Tinh, Khí, Thần. Tu luyện mà thành thì đó là “tại nhân”, chứ không ở vật khác mà ở nơi cố hữu trong thân ta.
Tiên tu luyện kỹ đãi thời
Khởi đầu nên luyện kỹ, công phu luyện kỹ mà thuần thục thì đan cơ củng cố chờ đợi, chờ thời đến. Đạo quyết gọi đó là “hoạt tý thời”, thời đây không phải nằm trong 12 giờ một ngày, mà là thời trong câu “nghĩa chữ thời lớn lắm thay”.
Chính nhất dương động,
Chung tiêu lậu vĩnh
“Nhất dương” bắt đầu từ Đông chí, hể âm cực thì dương sinh. Con người cũng là tiểu thiên địa,

cho nên nhất động tức là hoạt tý thời.
“Chung tiêu” là nữa đêm, lúc giờ hợi gần hết mà giờ tý chưa đến. “Lậu vĩnh” ý nói công phu không lúc nào ngừng vậy.
Ôn ôn diên đỉnh,
Quang thâu liêm duy,
Luyện hỏa hậu, khí xung lên ấm ấm. Cái đỉnh sản sinh ra diên, cái làm ôn diên là hỏa hậu, nên dùng văn hỏa.
“Quan thâu thùy liêm” là nhắm mắt nội thị, hồi lâu chân dương chợt động, ánh sáng bên ngoài tới, nhìn thấy được.
Tạo hóa tranh trì,
Long hỗ giao hội
Ân dương đảo ngược, ngũ hành gom tụ, Kim Mộc giao nhau, long thư hỗ hùng, không tương giao thì không thành tạo hóa, rồi thủy hỏa ký tế, thực thể sinh Kim.
Tiến hỏa công phu,
Ngưu, Đẩu, Nguy
Tiến hỏa phải đúng giờ khắc, ở đây mượn 3 sao Ngưu, Đẩu, Nguy thuộc Bắc đẩu. Đẩu ở đây là trục vậy.
Khúc giang thượng,
Kiến nguyệt hoa oánh tỉnh.
Khúc giang là khảm thủy, tinh hoa mặt trăng trong sáng hiện ở Tây, mọc ở Đông. Ngộ chân viết:
Nửa vành trăng mới phương trời lóe
Sớm đã rồng ngâm hỗ thét vang.
Hữu cá ô phi
Trong vô sinh hữu, quạ vàng (kim ô) bay vào cung Quảng Hàn (mặt trăng).
Kim ô là chân âm trong dương, ngọc thố là chân dương ở trong âm, đạo quyết lấy đó để tỉ dụ tinh hoa mặt trời mặt trăng, biểu tượng cho khảm ly vậy.
Đương thời tự ẩm đao khuê,
Lúc này tự uống, là uống ngay, uống tức thời. Đao khuê là chút xíu, kẻo khí tan hết lúc tinh khí thần vừa ngưng. Hãy so sánh với “rượu trường sinh” trong “bách tự bi”.Hựu thùy tín, Vô trung dưỡng tựu nhi
Công phu đến đây thì cái thể bản lai thanh tịnh hư không trong vô sinh ra hữu, một đứa bé, giống như phụ nữ mang thai sinh nở, nuôi dưỡng lớn lên, thật là kỳ lạ, có ai tin đâu!
Biện thủy nguyên thanh trọc, Mộc kim gián cánh.
Thiên nhất sanh thủy, dương hãm trong âm, nhập vào hậu thiên có trong có đục, cần phải phân biệt mới không hỏng việc.
Mộc kim vốn không cách xa, song rơi vào thân người thì thành Đông phương giáp Mộc và Tây phương canh Kim cách nhau rất xa vậy.
Bất nhân sư chỉ, Thử sự nan tri.
Từ xưa đến nay chỉ truyền miệng từ thầy sang trò, cho nên không có thầy chỉ thì khó mà biết được
Đạo yếu huyền vi, Thiên cơ thâm viễn.
Chỗ chủ yếu của đạo rất thâm, rất vi, bí mật. Cơ trời sâu xa khó mà đoán được. Hạ thủ tốc tu do thái trì.
Người có duyên, ngộ được ảo diệu, hãy bắt tay tu nhanh. Sao lại sợ muộn? Vì thọ mạng con người dài ngắn không thể lường trước được. Bồng lai lô trượng,
Tam thiên hạnh mãn,
Độc bộ vân quy.
Đây là nói về công và đức, cả hai đều quan trọng, nếu thiếu một thì đạo không thành. Công phu hơn tám trăm, âm công chứa đủ tam thiên thì một bước nhảy lên mây mà về.

LỮ TỔ BÁCH TỰ BI  LU  DONG TAN

Chỉ  Huyển ThiênTác giả: Lã Động Tân

Một Bài Kệ Của Lã Động Tân

TAM THỪA CHƠN GIÁO

Thư Viện 1      4   5