LIÊN GIAO CHI PHÁI

                        Bài:

       Rồi các con hiệp đoàn đây đó,
       Các phái chi đều có hội khai,
              Mỗi con lớn nhỏ được hay,
Đồng chung đến đó kết dây liên tình.
       Hiệp hòa nhau đệ, huynh, tỷ, muội,
       Nghĩa đại đồng kết chuỗi chung xâu,
              Tình thương khắp cả hoàn cầu,
Không phân sắc tóc da màu rẽ chia.
       Nầy các con, đời thì xô xát,
       Mất tình thương, rời rạc rẽ chia,
              Đoạn tình cốt nhục xa lìa,
Đồng bào, đồng chủng cũng chia rẽ tình.
       Bởi thế nên đạo huỳnh Thầy mở,
       Dạy các con tỉnh ngộ hòa nhau,
              Hòa nhau thì mới thương nhau,
Thương nhau một dạ một màu chẳng sai.
       Nếu các con ngày nay chưa hiệp,
       Thì cảnh nguy liên tiếp đến con,
              Thương nhau đoàn kết thì còn,
Nghịch nhau ắt khó bảo tồn phái chi.
       Mười hai phái nay Thầy kiểm lại,
       Thì chỉ còn năm bảy phái thôi,
              Vậy con phải rán trau giồi,
Làm cho mỗi phái rạng ngôi Thánh Tòa.
       Hiệp đặng rồi thì là thống nhứt,
       Dù phái nào cũng phải hành y,
              Đúng theo giáo lý Tam Kỳ,
Đồng chung tôn chỉ, đồng y chánh truyền.
       Thì chừng ấy tự nhiên hết phái,
       Bởi các con nhìn lại một khuôn,
              Thế thì con vững lập trường,
Thế là thống nhứt chủ trương Cao Đài.
       Hội Bình Linh Thầy bày hơn thiệt,
       Cho các con hiểu biết thi hành,
              Từ đây con chớ phân ranh,
Rẽ chia đây đó không đành ý Cha.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Thư Viện 1      4   5