Chiếu Minh Long-ẩn Đàn
                             Đêm 29 rạng mùng 1 tháng 6 năm Mậu Dần
                                             ( 27-28 / 6 / 1938 )

                                              khai, minh Đạo vàng 
                                                        THI :
                                   GIÁC tâm, giác tánh, giác Linh Quang,
                                   MINH pháp, minh khai, minh Đạo vàng,
                                   KIM thể, kim ngôn, kim tỏa chiếu,
                                   TIÊN Thiên, Tiên vị, Tiên truyền ban.

                                Mừng MINH-hồng đạo hữu cùng chư Đạo đệ,

                                                 đạo muội an  tọa nghe bài.
                                                           BÀI :
                                               Mây lành năm thức bủa giăng,
                                   GIÁC linh nương ly giáng thăng cõi trần,
                                               MINH khai đạo mạch tân dân,
                                   Nhành dương cam lộ my lần rưới qua,
                                               Cho đời tỉnh giác Nam Kha,
                                   Noi theo đuốc huệ đến nhà quê xưa,
                                               Đạo cao một phái Thượng Thừa,
                                   Cùng đời lẫn lộn tương dưa răn lòng.
                                               Trau tria bửu pháp huyền công,
                                   Triều nguơn ngũ khí thần thông trên đời,
                                               Ai mà đứng bực thức thời,
                                   Lánh mình luyện tập báu Trời hiện ra,
                                               Bàn gần rồi lại luận xa,
                                   Rảnh giờ đây mới nhắc qua tích Rồng,
                                               Từ ngày thọ sắc Tiên Ạng,
                                   Đặt bầu rượu cúc nơi phòng đơn sa,
                                               Nay đà sẵn tửu huỳnh hoa,
                                   Minh châu rày cũng chiếu xa đôi phần,
                                               Đêm ra giỡn bóng cùng lân,
                                   Ngày vào biển Thánh Non Thần ai hay,
                                               Bởi trong phép Đạo Cao Đài,
                                   ẩn vi bí pháp bế khai tùy lòng,
                                               Nay mà cố chí gắng công,
                                   Ngày sau Sư Phụ gia phong bảng vàng,
                                               Tu hành nhiều nỗi gian nan,
                                   Khổ thân lắm lúc đoạn tràng nhiều cơn,
                                               Trong mình sẵn có linh đơn,
                                   Bảo toàn thân thể những cơn đau lòng,
                                               Xưa kia có tích Quan Công,
                                   Thọ tên chịu mổ vẫn không than phiền,
                                               Nay mà rõ máy Đạo huyền,
                                   Cắn răng chịu khổ ngôi Tiên cũng gần,
                                               TRONG khi đau khổ xác thân,
                                   Tưởng THẦY  luyện tập ân cần ngày đêm,
                                               Một chung bạch thủy ban thêm,
                                   Trợ  thần đạo đệ rán kềm công phu.
                                               Những cơn mây án trăng lu,
                                   Đạo là một lẽ tự nhiên xây chuyền.
                                    Chẳng nên xen ý phàm vào mà sai.
                                           Thăng.

 

Thư Viện 1      4   5