HÀNG LONG PHỤC HỔ

Cọp nằm ló dạng đầu voi,
Trương hanh múa vút làm oai kỳ cầu ;
Tề Thiên thiết bảng đánh đầu,
Hàng long phục hổ gồm thâu yêu tà.
Thiên môn còn chẳng mấy xa,
Chín từng cửa đóng lướt qua được rồi ;
Tam Thi cửu cổ phục hồi,
Khử tiêu quỉ mị khỏi rồi ải quan.
Vén mây lố dọi ác vàng,
Long lanh đáy nước rút càng hơi vô.
Lạc thơ trở lại Hà Ðồ,
Bánh xe nghịch chuyển hư vô nghịch hành,
Xây lò nấu thuốc trường sanh,
Phàm phu uống đặng hoá thành Phật Tiên.

Thư Viện 1      4   5