(Cửu Khúc Tòa, 12-2 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 13-3-1957)

GƯƠNG HẠ MÌNH

Thi bài:

       Thầy hạ mình làm gương dạy trẻ,

       Thầy đây là Chúa Tể càn khôn,

              Thầy là Thượng Đế Chí Tôn,

Thầy đây Cha cả linh hồn ngũ châu.

       Thầy khai mở đạo mầu cứu thế,

       Thầy hạ mình dạy trẻ gọi Thầy,

              Vì lòng bác ái Thầy đây,

Dụng tình phụ tử lòng đầy yêu thương.

       Thầy dạy con khiêm nhường đức tánh,

       Đức tánh này là hạnh chơn tu,

              Các con nam nữ cần âu,

Trau giồi tánh đức, nhớ câu hạ mình.

       Con hạ mình liên tình rất dễ,

       Con tự cao huynh đệ chinh lòng,

              Đạo gần đến mức thành công,

Nên Thầy nhắc trẻ hành xong đức này.

       Nền Tiên Thiên từ đây rạng rỡ,

       Mỗi phận con cần nhớ gương Thầy,

              Hạ mình để hiệp đó đây,

Để ra lãnh đạo kết dây liên tình.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Thư Viện 1      4   5