DUNG


Ðức Dung khá vầy vui nghi lễ,
Kính phụng thờ cúng tế trang nghiêm;
Kỉnh người học tánh nhẫn khiêm,
Thói ăn cách ở phải gìn kỹ cang.
Hạnh chí thiện hiệp đoàn liên hảo,
Trăm sự chi lấy Ðạo thi hành,
Chớ đừng dục lợi háo danh,
Khoe-khoang kiêu-hảnh đua tranh rầy rà.
Ðức chí mỹ gìn mà chạm nhớ,
Ðừng điểm tô hoa nở ong ràng!
Tốt là tầm chánh nét vàng,
Quý là đạo-đức, phấn son quý gì?
Trọng tâm-lý, trọng chi quần áo,
Trọng hiền-lương, trọng thảo, trọng ngay,
Trọng người lễ-nghĩa nên tài,
Trọng chi nhục-thể, hình-hài bao lâu?
Trọng người lành, trọng câu kiên nhẫn,
Trọng lòng son tinh-tấn quang-minh;
Trọng người công-hạnh giữ gìn,
Trọng gương chí-đức trọng linh ngọc điền.

Thư Viện 1      4   5