Đèn lòa ngọn lửa tợ rồng phun châu

 Chiếu-Minh Long-Ẩn Đàn
      Đêm 29 tháng 2, mùng một tháng 3 năm Bính Tý
     ( 22 / 23. 3. 1936)

       Ngã GIÁC MINH KIM TIÊN chào chư hiền đệ, hiền muội.
       (Đọc bài dưng bồ đào đến chữ kiết trinh tường thì Ngài cho thi )

   THI :
             Trinh tường đạo lý vững bền tâm,
             Luyện đắc minh châu phát huệ tâm,
             Đạo vốn giai vô, không sắc tướng,
             Hành tàng chơn pháp nhứt chơn tâm.
                                               *
             Nhẫn hòa huynh đệ gắng công trau,
             Trên dưới như nhau vẫn một màu,
             Giữ chặt chơn tâm cao đức tánh,
             Thuyền từ lướt gió nhẹ dường phao.
 

                  TRƯỜNG THIÊN :
             Tu hành chí đức là đầu,
       Chơn tâm giữ chặt hột châu mới làu,
             Đệ huynh lớn nhỏ thương nhau,
       Dẫn dìu học hỏi Đạo cao khỏi lầm.
             Trên thì nhờ đức Cao thâm,
       Gia ân tu luyện ít năm Đạo thành.
 
       Cười ... Chư đệ thành tâm tiếp giá Sư Phụ. Bần Đạo Xuất cơ.
         TIẾP ĐIỂN :
       Đọc bài mừng THẦY tới câu "Đèn lòa ngọn lửa tợ rồng phun châu"
            thì THẦY cho thi )
 
             THI :
              Phun châu nhả ngọc để đời đời,
             Học Đạo hư vô chịu thiệt thòi,
             Một kiếp công đền ơn nghĩa đáp,
             Thiều quang chớp nhoáng tợ như thoi.
             Cao Đài Sư Phụ vì từ ái,
             Dạy trẻ tu chơn trẻ khá noi,
             Gương trước ngày nay còn sẵn đó,
             Muốn nên Tiên, Phật khá học đòi.
 
           THI  BÀI :

       Kiết trinh tường một đường thẳng bước,
                    Khuyên các con sau trước thương nhau,
                    Công dày quả đặng vị cao,
             Tên đề bảng ngọc Nam Tào, Đông, Tây,
       Học Đạo cao đức dày khá nhớ !
                              Gặp khổ tâm chớ thở đừng than,
                    Các con nữ phái một hàng,
             Đê đầu lễ bái Long Đàn THẦY xem !
                     Tu trước phải chị em khắng khít,
                           Nghĩ mùi đời có ích chi con ?
                    Nợ kia lo trả cho tròn,
             Rồi THẦY ban thưởng Bồng Non hưởng nhàn.
                     Chi chi chớ thở đừng than !
                     Tinh thần đạo đức con toan lần dò,
                    Nhân nào quả nấy đừng lo,
             Lời ăn tiếng nói phải cho có chừng.
                     Bé tâm đạo vừa hừng ánh sáng,
                     THẦY khuyên con phải rán siêng cần,
                    Chị em hôm sớm năng gần,
             Từ bi, bác ái con cần luyện trau.
                      Đại chí thiện trước sau như vậy,
                      Chị em dầu phải trái mà chi ?
                    Huỳnh đình lo tụng kịp kỳ,
             Đạo mầu đoạt được huyền vi mới là.
                     Nguyện con nguyện cho cha nghe thử ?
                     Sự tu hành do chữ bền tâm,
                    Cõi trần vay trả ít năm,
             Siêng tu luyện tánh đạo tâm vững vàng.
                     Thương con trẻ ít hàng khuyến nhủ,
                  Đặng cho con lo đủ đôi bên,
                    Ngày giờ qua lại dường tên,
             Không lo kịp hội sao nên con hiền ?
 

                THI :
             Con hiền Cha mới đặng lòng vui,
             Con thảo Cha ban Đạo vị mùi,
             Con biết chuyên cần Cha thưởng đấy !
             Con mà trọn Đạo dạ THẦY vui.
                                            
       Lộc.-THẦY hứa ban ơn cho con, vậy con khá lây lất trong một lúc cho qua cơn khảo đảo.
       THẦY dạy con từ đây, mỗi Tý thời và Mẹo thời, mỗi thời con đọc một tạng Cảm Ứng sám hối, đúng một trăm ngày THẦY ban ơn cho.
       Còn Cảnh.- Con rán lo tròn phận sự, THẦY ban ơn điển cho, phải lập chí ! Chẳng tròn phận sự, chư Thần hành phạt,

Thư Viện 1      4   5