ĐẠO ĐỨC THUẦN TÚY HỒI CHẦU NGỌC KINH

(Thanh Liên Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961)


Bài:
       Lão Đại Tiên đêm thanh ngự bút,
       Để giáo truyền giữa lúc canh thâu,
              Hạ nguơn phục thỉ đáo đầu,
Đạo đức thuần túy hồi chầu Ngọc Kinh.
       Chư đệ muội, đạo huynh chung thủy,
       Gìn chơn truyền, khắc kỷ tu thân,
              Giồi trau minh đức tân dân,
Chí ư, chí thiện mới hoàn trò Tiên.
       Buổi hạ nguơn trần miền thống khổ,
       Đức từ bi khai mở đạo Trời,
              Tam giáo thống hiệp quy nguyên,
Độ tận sanh chúng, phản tiền vị ngôi.
       Đường chánh kỷ chiều mơi kiên cố,
       Để hóa nhơn giác ngộ đạo nhà,
              Căn bản vong kỷ, vị tha,
Đại đồng thống nhứt hiệp hòa đệ huynh.
       Chí quân tử vẹn gìn chữ tín,
       Với tấc lòng phụng thính Cao Đài,
              Để lo tu phận kịp ngày,
Long Hoa xoay chuyển hội khai kề gần.
       Sổ vàng chạm, chí vàng trọn thảo,
       Bảng ngọc đề, tâm đạo sĩ nhu,
              Muốn nên danh để nghìn thu,

Sớm hôm công quả, công phu chuyên cần.
       Kẻ thức trí bươn chân bước thẳng,
       Dầu phong sương, dày dạn xa xăm,
              Trải bao nhiêu cảnh thăng trầm,
Muốn lo trọn phận hân hoan tấc lòng.
       Muốn đi đến tân dân minh đức,
       Phải hành theo đúng mức chơn truyền,
              Kinh văn, chí thủ cần chuyên,
Mới là xứng phận sĩ hiền Đài Cao.
       Chư đệ muội đạo mầu giác ngộ,
       Phận tu mi bồi bổ ân thâm,
              Ngày ngày soi rọi thân tâm,
Giồi trau bản thể, chất âm vun bồi.
       Đấng nam tử chiều mơi phục vụ,
       Trang nữ liệt phận sự vẹn an,
              Chí tâm thẳng bước lối đàng,
Để đem giáo lý độ toàn nhơn sanh.
       Chớ đắm thế, mai danh hiền sĩ,
       Mãi luyến trần phải lụy kiệt hào,
              Đời tàn xô xát khổ đau,
Đoạn lần quả nghiệp mới vào bảng Tiên.
       Thấy thế sự ưu phiền lắm khổ,
       Nhìn chúng sanh lụy đổ đôi hàng,
              Cuộc đời nhiều nỗi lo toan,
Họa tai dồn dập khắp tràn đảo điên.
       Đời Kiệt Trụ ngửa nghiêng sanh chúng,
       Vì nhơn tâm sử dụng lỗi nghì,
              Đồng chung chịu cảnh khuynh nguy,
Luật công Thiên định đâu ly mãi hào.
       Tri thấu lý cần trau linh tánh,
       Gần đường chơn xa cảnh mị tà,
              Chánh tà đôi ngả suy ra,
Trược, thanh phân biệt khỏi sa lụy phiền.

       Tâm thanh bạch bổn nguyên tự giác,
       Trí quang minh thấu đạt diệu minh,
              Gắng lo trau sửa đạo Huỳnh,
Từ bi, bác ái, công bình, yêu thương.
       Kỳ nguơn hạ phô trương Đại Đạo,
       Hiệp ba nền tôn giáo thuyết minh,
              Để ra cứu vớt toàn linh,
Rõ thông giáo lý phục bình sáng soi.
       Đây là người, kia người ai đó?
       Người với ta chỉ có một thôi,
              Tranh nhau, giành giựt mấy hồi,
Hồn lìa khỏi xác, phủi rồi tay không.
       Cửa thiền môn lóng lòng trong sạch,
       Nền am tự định tỉnh dường tu,
              Chí tâm vẹt phá ngút mù,
Giồi trau linh tánh thiên thu ánh lòa.
       Kẻ luyến thế đạo Cha nào thấu,

       Người đắm trần cá chậu, chim lồng,
              Khôn trong bốn vách quanh vòng,
Khôn vầy nên phải đọa trong luân trầm.
       Dại chỉ biết lo tầm lẽ phải,
       Dại như vầy, ấy dại ra khôn,
              Dại không biết tính thiệt hơn,
Dại không hại chúng, tổn nhơn lợi mình.
       Tứ Diệu Đề đinh ninh nơi dạ,
       Bát Chánh Đạo mau khá ghi lòng,
              Lưu thanh, khử trược, lóng trong,
Đồng tu trau sửa, chí công thực hành.
       Tâm quảng đại trọn lòng cho đúng,
       Tánh khoan nghiêm sử dụng mới nên,
              Giới qui căn bản làm nền,
Biết mình nhơn loại, biết trên Cha Trời.
       Phận trò tu trau giồi thanh bạch,
       Trên thiêng liêng chỉ vạch lối đường,
              Chung đồng huynh đệ lo bươn,
Con đường siêu thoát thuần lương tấm lòng.

LÝ THÁI BẠCH

Thư Viện 1      4   5