Đạo có một chia ra nhiều lý

 Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Canh Ngọ

PHÒ LOAN: CẨN, NUÔI – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN

THI:

  Cao quý là con giữ thủy nguyên,

  Đài Đạo Thầy trao bực sĩ hiền,

 Tiên phàm do bởi nơi tâm định,

  Ông giáo thì con chớ ý riêng.

Hỡi các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:

Truân, Bảy nghe Thầy hỏi: Ngày hôm nay các con đã trở về bổn nguyên, nhưng mà Đạo pháp các con còn sơ xuất. Vậy Thầy hỏi con tu tâm là sao?

Bảy bạch: Bạch Thầy tu tâm là lấy nguồn nguyên thủy ngày xưa tạo tác ra con người mà tu.

Thầy khen con đó! Còn tu tánh ra sao?

- Bạch Thầy, tánh là chơn tánh tiên khởi của mỗi người, vậy ta lấy đó tu.

- Vậy con phải hỏi đàn anh về việc tu tánh nghe con! Tu là một sự khó khăn.

Vậy các con nên chủ ý!

Còn nơi Rạch Giá, con Hủng đã lãnh lịnh Thầy.

Mễn, con lãnh phần chỉ Đạo nơi đây.

Các con nên vì chúng sanh, vì Đạo mà phải hết lòng thì các con sẽ có công to.

BÀI:

  Đạo có một chia ra nhiều lý,

  Người tu hành thiểu trí khó minh,

   Bày ra sắc tướng hữu hình,

  Làm cho nhơn loại linh đinh giữa vời.

  Thầy đã dạy Thiên Trời huyền khí,

  Con chẳng tường tức thị lạc sai,

   Hạ Nguơn Thầy mở Cao Đài,

  Tu cho đúng pháp Bồng Lai trở về.

  Thương sanh chúng trầm mê lâm lụy,

  Vì tiền tài phải bị trầm luân;

   Nhìn xem ánh Nhựt tưng bừng,

  Năm lằn sắc khí xem chừng lo xa.

Đàn nội bị trược. Vậy Thầy ban ơn lành các con. Thầy thăng.

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5