Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi

 Đại La Thiên Đế
 (Ngọc Hoàng kinh giảng giải)

 Trước điện tiền Sư Huynh cầu nguyện
Nhờ Từ Ân tiếp điển giải bài:
Đại La Thiên Đế Cao Đài,
Để cho tường tận ngày nay tỏ tường.
Lời cầu nguyện Thiên đường tá điển
Chuyển cơ linh thị hiện giải ‘kinh’.
Cha Trời Thượng Đế Chí Linh,
Ân ban tá điển giải minh tỏ tường…
Cho các con tịnh trường Pháp Bửu
Để rõ thông nghiên cứu kinh vàng
Ngày nay sắc lịnh Ngọc Hoàng
Sắc ban đệ tử Bửu đàn giải đây.
Cầu Từ Phụ Cha Thầy bố hoá
Ban Hồng Ân tá điển minh khai
Huệ Minh tâm sáng Như Lai,
Giải thông kinh báu ngày nay tại trần.
Bài “Đại La” Thiên Ân tiếp giải
Cho các con trai gái hiểu rành.
L‎‎ý mầu ẩn kín cao thanh,
Có Cha Thượng Đế điển lành hộ ban.
Đại La Thiên, Trời Cha Ngọc Đế,
Đó gọi là, Thượng Đế Thánh Hoàng
Là ngôi Thái Cực rõ ràng.
Đại là rộng lớn, vũ hoàn hư không.
Lấy lý luận chơn không gọi đó,
Là Thái Hư con có hiểu chăng?
Lấy khí  ban đó hiểu rằng,
Gọi là Thái Cực thượng tằng cao siêu
                                          
Tiên Thiên khí hư vô siêu việt
Là hư vô chi khí đó à
Nguyên l ý thiên nhiên đó đa
Huyền huyền tuyệt diệu điều hoà kết ngưng
Vận Âm Dương huân chưng táo bạo
Năng lực sanh mạnh bạo phi thường
Hoá sanh một khối Chơn Dương
Khối Đại Linh Quang chủ trương vận hành
Phần nhị khí lập thành vận chuyển
Đụng chạm nhau tiếng nổ vang lừng
Làm cho rúng động không trung
Không trung biến động nổ bùng cháy lên
Thành khối Đại Linh Quang chiếu sáng
Ánh sáng quang bản dạng siêu linh
Tinh thần trong đó chơn linh
Là Đấng Chúa Tể vô hình Thầy Cha
Tức Vô Cực sanh ra Thái Cực.
Đó là ngôi Thái Nhứt Thánh Hoàng
Cũng là Tạo Hoá Ngọc Hoàng
    Tự hữu, hằng hữu Thượng Hoàng Trời Cha               
Trời là Đấng thật là toàn giác
Cũng toàn năng,toàn trí, toàn chơn
Vô cùng, vô tận, vô chung.
Cũng là vô thỉ cầm quyền hoá sanh
Thống lãnh hết trần hoàn vũ trụ
Khắp vũ hoàn vạn vật bao la,
Càn Khôn cai quản hết đa
Phật Tiên Thần Thánh Chúa Cha chưởng quyền
Đạo vận chuyển Âm Dương liên tục
Thập tự xoay Bát Quái sanh thành
Biến sanh vạn vật đành rành
Vô cùng vô tận lập thành Càn Khôn
Ngôi thứ nhất Chí Tôn Thượng Đế
Tạo Hoá công chuá tể muôn loài
Hình dung Thiên Nhãn đó rày
Là ngôi Thái Cực quản cai nguơn Thần
Ngôi Thái Cực Ngươn Thần lập mạng
Tức là vô vi bản đó à
Lưỡng Nghi sanh hoá sanh ra
Sanh ra Tứ Tượng lập mà cõi Thiên
Rồi lại lập huyền vi cõi thế
Tức hữu vi hình thể trần gian
  Lập ra bảy cõi Thiên đàng
Thái Cực Lưỡng Nghi niết bàn Tứ Tượng
Cõi Bồ Đề vô thượng thế đa
Gọi chung là Bát Quái, hiểu à
Thượng trung hạ giới, Trần la
Đó là bảy cõi Trời Cha lập thành
Đó bảy khí Cha lành thành lập
Tuy khác nhau, đồng chất Tiên Thiên
Hư vô chi khí diệu huyền
Sanh ra bảy cõi Thượng Thiên đó thì
Bởi như thế có thì bảy vị
Bảy Đại La Thiên Đế biến sanh
Sanh ra bảy cõi đành rành
Bảy ngôi liên tục biến sanh bảy lần
Cùng một Đấng Cha lành Thượng Đế
Tức Trời Cha Chuá Tể Ngọc Hoàng
Cầm quyền Tạo Hoá trần gian
Nhựt nguyệt tinh tú cùng hàng Phật Tiên
Đại là lớn con hiền hiểu đó
La là lứơi bát ngát bao la
Hư không dám sánh đó đa
                 Đại La như thế con mà hiểu thông
Thiên là Trời Hoá Công Tạo Hoá
Đế là Vua chuá cả Ngọc Hoàng
Gọi là Thượng Đế Hoá Công
Đại La Thiên Đế con đồng hiểu đây
Lời Thầy giải con Thầy nhớ đó
Nhớ ghi lòng hiểu rõ lời Thầy
Đại La Thiên Đế Thầy đây
Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thầy đó con
Đấng chuá tể Càn Khôn con biết
                                               
Chính đây là Thái Cực Thánh Hoàng
Đó là Thượng Đế Ngọc Hoàng
Hoá sanh cai quản Thiên Đàng trần gian
Thầy tiếp giải rõ ràng nghiêm túc
Đấng Thượng Thiên hoá dục quần sanh
Dưỡng nuôi bảo quản sanh thành
Quản cai Tiên Phật vận hành Càn Khôn

Lại dưỡng dục bảo tồn nòi giống
Lại hoá sanh dưỡng chủng tử đa
Thái cực vận chuyển điều hoà
Nhân loài thảo mộc cùng là Phật Tiên
Cùng thống ngự vô biên muôn loại
Sinh thành người vạn vật trần gian
Hoá sanh dưỡng dục rõ ràng
Trời cho Thượng Đế Ngọc Hoàng độ sanh
Sự bí diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết’
Cửa Huỳnh Kim chi xiết rõ ràng
Thật là lộng lẫy huy hoàng
  Nguy nguyBạch Ngọc Thiên Đàng nguy nga
Đây cửa Trời thật là tuyệt diệu
Đó là Thiên môn con hiểu đó à
Vàng rồng lộng lẫy nguy nga
Hoà hoa lộng lẫy thật là đẹp xinh
  Đó là Bạch Ngọc Kinh Thượng Đế
Đấy kinh đô Ngọc Đế chói loà
Trân châu mã nảo hà sa
Ngọc ngà trắng đẹp thật là tốt tươi
Dưới trần gian của người nào sánh
Đài các thành dám sánh được đâu
Làm sao sánh nỗi Ngọc Lầu
Hào quang chiếu rọi rồng chầu nào hơn
Kìa hổ phách kim cương mã nảo
Xoàn trân châu há sánh được à
Đây là Thiên Các một toà
Ngọc Lầu chớp nhoáng mấy toà Đẩu tinh
Bạch Ngọc Kinh đẹp xinh vô tận
Niết Bàn đây vô tận huy hoàng
Cực Lạc Thế Giới Thiên đàng
Muôn trùng đẹp đẽ huy hoàng cõi Thiên
Niết Bàn, chốn tịnh yên Cực Lạc    
Đất vàng cùng cát bạc Mạng Đà            
Bảy hàng cây báu bao la 
Nhạc Trời trỗi vọng thật là huyền vi
Ao Thất Bửu diệu kỳ xinh tốt
Trong ao sen bát ngát mùi hương
Chiếu mầu ánh sắc lạ thường
Thanh Thanh Bạch Xích Huỳnh quang chiếu loà
Thầy giải câu đó là nhược thiệt
Cùng nhược hư con biết con tường
Để con hiểu rõ mọi đường
Lý mầu ẩn kín vô lường đó con
Thiệt  nhờ đó các con ghi nhớ
Là đủ đầy có đó hiểu à
Thì con ghi nhớ lời Cha
là trống rỗng con mà hiểu chăng?
Thấy trống không tưởng rằng đầy đủ
Cõi hữu vô vô hữu là đây
Sắc không không sắc chốn nầy
Hoá công sanh hoá tạo gầy hình trang
Nầy các con Thầy đang tiếp giải
Cho các con trai gái hiểu thông
Để con ghi tạc vào lòng
Để con nhớ kỹ chánh tông lời truyền
Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá
Thì các con phải khá khắc tâm
Bất ngôn nhi kỉnh cao thâm
Bất ngôn nhi tín thậm thâm đó à
Con phải hiểu rõ là  không động
Không động mà nó kín mới rằng
Vô vi bí diệu siêu đằng
Không nói nên việc mới rằng cao siêu
Thầy tiếp giải đôi điều con hiểu
Để các con có dịp hiểu thông
Nhớ câu sắc tức thị không
Cùng không tức thị sắcđồng như nhau
Sắc bất dị không mau ghi nhớ
Nhớ cho rành con chớ lãng quên
Nhớ câu luyện tập lòng bền
Không bất dị sắc con nên ghi lòng
Sắc ấy có nghiã là không đó
Không lại là tức sắcđó con
Nghiã l ý siêu việt vẹn tròn
Nhớ mà cho kỹ lời son của Thầy
Sắc chẳng phải không đây con hiểu
  Không chẳng phải sắc liệu nhớ đa
Huyền vi bí diệu đó là
Nghiã hai chữ đó… đó là ‘sắc không’
Cả chúng sanh đồng chung chấp sắc
Vì sắc mà có vợ có con
Cho nên mật Đạo đâu còn
Trầm luân phải chịu đó con hiểu à
Còn Phật lại đâu mà có chấp
Tức là không có chấp chấp không
Cho nên phất sạch bụi hồng
Đắc Tiên đắc Phật cảnh Bồng an vui
Ta phải nhớ lo trui luyện lấy
Không nên mà bỏ chữ KHÔNG à
Vì không ra sắc đó đa
Giữ tâm cho có như không trong lòng
Lòng trống không trắng trong vô cực
Đó là tâm có thực mà không
Tâm trần đã chết nơi lòng
Tâm Đạo khởi có tâm không có mà
Tâm có mà không là tâm Phật
Phải luyện tâm chơn thật mới thành
Luyện tu miệng nói tâm hành
Ắt là sẽ đặng đắc thành Phật Tiên
Đạo bí diệu siêu hình con giữ
Vô vi nhi dịch sử quần linh
Đạo mầu l ý diệu siêu hình
Không hình không sắc không thinh diệu mầu
Không tiếng tăm một bầu thanh tịnh
Đó vô vi thông suốt làu làu
Chiếu soi minh sáng biết bao
Thần minh cai trị Thiên Tào chiếu soi
Các minh thần chiếu soi trần thế
Giúp Ân Trên Thượng Đế Cha Trời
Quản cai Thiên Thượng tồn vơi
Giúp Cha Thượng Đế độ thời trần gian
Thầy giải tiếp tại đàn con biết
Để các con thấu triệt Đạo mầu
Để con minh sáng minh châu Để

con hiểu thấu trong bầu Càn Khôn
Thầy Thượng Đế Chí Tôn dạy rõ
Cho các con lớn nhỏ hiểu rành
Công phu điêu luyện vận hành
Pháp luân thường chuyển lập thành đồ thơ
Pháp luyện Đạo huyền cơ con hiểu
Đạo l ý mầu bổn kiểu mật trao
Thời thừa lục long đó nào
Mấy ai tường tận lời cao cûa thầy
Thầy sẽ giải ra đây đó trẻ
Để các con cặn kẽ tầm phăng
Huyền vi bí diệu siêu đằng
Đạo mầu ẩn kín Thầy tăng khó tường
Ngày cùng đêm con thường tu tập
Theo tứ thời bồi đắp linh căn
Ngày giờ con hiểu tâm hằng
Luyện hành Đạo pháp lần phăng đường về
Niệm danh Thầy phá mê lục tự
Là lục long sáu chữ rõ ràng
Nam mô Thượng Đế Ngọc Hoàng
Pháp mầu mật niệm khôn Càn đổi ngôi
Dùng lục tự chuyển thời lục tánh
  Chuyển sáu rồng thượng đảnh gặp Cha
Đó là Thượng Đế Trời Cha
Sáu rồng Cha ngự con mà rõ thông
Thừa Thầy ngự xe rồng con hiểu
Dùng sáu rồng Thầy cỡi sáu rồng
A Di Đà Phật Tiên Ông
Thừaxe báu Tạo Công đã ngồi
Xe rồng đó sáu rồng đều chạy
Chạy du du hành đi khắp mọi nơi
Huỳnh Hà vượt đến cung Trời
Chuyển lên Côn Đảnh đến nơi Nê Đình
Chuyển xa pháp du du đạo mạch
Xa vận hành nhẹ tách luân xa
Vòng cầu vận chuyển điều hoà
Sáu rồng vận chuyển thật là huyền vi
Thầy Thượng Đế ngự thì xa pháp
Pháp vận hành để ráp máy Thiên
Triệt  hơi Giữ khí Tiên Thiên
Hấp hô hô hấp diệu huyền Pháp Hoa
Thu nhất tinh gom ba qui tụ
Tam gia qui hiệp đắc Tam Hoa
Tinh thần khí hiệp ba nhà
Đồng quy nhứt bổn gọi là kim thân
Từ Thái Cực biến sanh lưỡng khí
Tức Âm Dương nhị khí rõ ràng
Lưỡng Nghi hiểu đó bảo tàng
Sanh ra Tứ Tượng lần sang Quái Đồ
Tức Tiên Thiên con hiền hiểu đó
Quái Tiên Thiên con rõ đó à
Vận hành Bát Quái hà sa
Khảm Ly chuyển hoá hoá ra Khôn Càn
Quái Tiên Thiên Càn Khôn định vị
Quái Hậu Thiên Ly Khảm lập thành
Vòng cầu pháp chuyển hà phanh
                 Âm Dương lưỡng cực vòng quanh địa cầu
Nhờ máy pháp gồm thâu nhị khí
Tức Âm Dương lưỡng khí biến sanh
Khảm Ly chiết bổ đành rành
Theo đường Nhâm Đốc lập thành đồ thơ
Phép luyện Đạo đồ thơ ba lượt
Thượng hạ trung thật rất rõ ràng
Sáu hào biến đổi hành tàng
Sáu rồng vận chuyển rõ ràng lục dương
Đó sáu hào lục dương mầu nhiệm
Đồng du hành bất tức chẳng sai
Pháp luân thường chuyển đó rày
Lâu đài rộng sáng cao dày thỉ chung

Ngôi Vô Cực sanh ra Tứ Tượng
Lại vận hành Nhựt Nguyệt vô biên
Biến sanh bảy thể khôn lường
 Bảy ngôi bảy vị đại la vận hành
Lại hoát truyền vô biên tinh diệu
Chiếu hào quang sáng tủa trùng trùng
Muôn vàn tinh tú không trung
Quả cầu thành lập, muôn trùng đẩu tinh
Ở nơi Trời đó thời bảy khí
Tiên hư vô chi khí đó đa
Khí chất là đó nhớ à (Thái Cực)
Các con hiểu đó để mà rõ thông
Rồi lại tiếp Lưỡng Nghi con rõ
Kế tiếp sanh Tứ Tượng Âm Dương
Bồ Đề chất khí chủ trương
Thái khinh thanh khí thượng từng cao siêu
Thượng từng khí đó là thượng giới
Trung giới là thanh khi’ nhớ con
Hạ giới con nhớ lời son
Đó là đạm khí Âm mà hậu thiên
Đây bảy thể của con nhớ đó
Xác thân con nhớ rõ đó à
Đến thì phách nhớ đó đa
Là cõi TA ở con mà rõ thông
Cõi trung giới đó là Viá đó
Hạ trí đây con rõ đó đa
Thượng giới cõi thấp đó mà  
Cõi cao thượng trí thực là cảnh cao
Rồi tiếp đến cảnh cao thượng giới
Gọi kim thân đó gọi Bồ Đề
Tiếp đây tiên thể đó hề
Niết Bàn cõi Phật Bồ Đề thành danh
Thầy giải bày con lành hiểu biết
Thầy giải đây chi tiết rõ minh
Hiểu câu ‘càn kiện cao minh’
  Ngôi Càn cứng mạnh sáng trưng cao mà
Càn độc tôn cầm mà giềng mối
Cứng mạnh cao minh chói khắp cùng
Huyền vi bí ẩn vô cùng
Ngôi CÀN chuá tể tám cung quái đồ
Thiên thị Hà Đồ Càn vi chủ
Tức là Vua, thiên tử con Trời
Đó là chơn chuá con ơi
Các con hiểu đó, Càn Trời đó con
Đây thầy giải lời son khắc kỹ
Để các con tỉ mỉ hiểu à
Vạn loại thiện ác đó đa
Tất kiến con hiểu thấy mà rõ thông
Mọi lành dữ cũng không dấu được
Báo ứng liền có khước đâu mà
Tuy là Trời Đất bao la
Có ai tránh khỏi thoát mà luật thiên
Trời thấy hết dữ hiền tại thế
Có chi đâu thoát khỏi lưới Trời
Lưới Trời tuy rộng chơi vơi
Mấy ai thoát khỏi lưới Trời đâu con
Người hằng nói Trời cao có mắt
Sách thường biên thái nhứt vô hình
Mênh mông đồ sộ rộng thinh
Mà soi xét đủ tình hình thế gian
Thầy Thượng Đế Thiêng Liêng cai quản
Chư Phật Tiên Thần Thánh trần gian
Mấy ai thấu máy hành tàng
Quản cai Tam Thập Lục Càn từng Thiên
Cùng thượng chưởng Tam Thập Lục Thiên
Chí Tôn Thượng Đế chủ quyền hoá sanh
Gồm chung ba cõi lập thành
  Dục giới, sắc giới con lành rõ thông
Vô sắc giới cùng chung ba cõi

Cõi dục thì ưa muốn xuống lên
Cõi sắc hết muốn hết ưa
Vô sắc hình thể nhập vào hư không
Bạch Ngọc Kinh ngôi Thầy ngự trị
Là Niết Bàn ngôi vị quả lành
Cực Lạc Quốc độ hiểu rành
Bạch Ngọc kinh đó ngôi lành Trời Cha
Thầy giải rõ Tam Thiên Thế Giới
Tức ba ngàn Thế Giới quả cầu
Vốn là Thượng Đế gồm thâu
Ba ngàn Thế Giới vào bầu hư không
Hỉ kiến thành trung ương xoay chuyển
Núi Tu Di Đế Thích Thiên Vương
Đức Ngài thống chổ trung ương
Cùng cõi Đạo Lợi Thiên Vương chưởng quyền
Cõi trung giới Tam Thiên Thế Giới
Người ở đây sống chẳng có ăn
Cũng không có uống nhớ rằng
  Không đói không khát, ngủ mà cũng không
Rồi đến cõi không không thượng giới
Muốn món chi đều có đủ mà
Các con nhớ đó gọi là
Là cõi thượng giới con mà rõ thông
Kìa trước mặt muôn màu sáng rỡ
Bên tai nghe phơi phới nhạc Trời
Biết bao cảnh đẹp tuyệt vời
Không còn người dữ cùng là xấu xa
Không thù nghịch đâu mà sanh tử
Toàn người tu đắc đạo cõi nầy
Cõi Thiên phong cảnh khác rày
Hồng trần nào sánh trăng đầy thanh thanh
Chẳng cực thân non thần vượn hú
Chim mạn đà cỏ lạ hoa thơm
Đầy vàng vàng ngọc như đơm
  Phụng rồng hạc múa lân chầu người xưa
Nơi Thiên cảnh sớm trưa mát mẻ
Nóng cũng không mà lạnh cũng không
Điều hoà thời tiết chung đồng
Thanh tân mát mẻ Hoá Công ban lành
Thầy giải tiếp vận hành Vũ Trụ
Thượng giới thì Tam Thập Lục Thiên
Trung giới Thế Giới Tam Thiên
Cùng là Hạ giới bảy hai địa cầu
Ta sống ở địa cầu sáu tám
Chúng sanh thường hắc ám quá chừng
Cho nên thế giới cạnh tranh
Sanh ra xơ xác giựt giành cùng nhau
Thầy là đấng Trời cao thành lập
Tam giới đồng Tứ Đại Bộ Châu
Đông Phương, Đông Thắng, Thần Châu
Dân toàn Thần Thánh tuổi ngoài sáu trăm
Dân lại sống ham làm phúc đức
Lo tinh thần chấm dứt lợi danh
Thường lo sớm tối tu hành
Nào lo ân ái công danh bao giờ
Còn phiá Tây giờ đây Châu Hạ
Tức Tây Ngưu Châu cả là Thần
Sống ngoài trăm tuổi tại trần
Chuyên lo phúc đức giáo dân hiền lành
Rồi tiếp đến dân lành phiá Bắc
Thầy đặt tên là Bắc Lư Châu
Dân là trên cả một châu
Sống ngoài ngàn tuổi có đâu lo gì
Hình thể Thật Tiên phong cốt cách
Muốn món chi thì có nó liền
Muốn ăn muốn mặc tại tiền ….
Thì là đều có phước duyên đó à
Dân ở đây đều là tu cả
Chẳng lợi danh tình ái buộc ràng

Thật là cái cảnh Thiên Đàng
Dân hai châu trước rõ ràng đến đây
Thầy giải tiếp con Thầy thấy rõ
Quả địa cầu sáu tám lo âu
Gọi là Nam Thiệm Bộ Châu
  Dân tình phàm tục ưa cầu lợi danh
Sống chẳng đến rấp ranh trăm tuổi
Thật khổ thay lủi thủi làm ăn
Cuộc đời sống rất khó khăn
Tánh tình gian xảo bất nhơn lắm mà
Sống cuộc sống thật là đại khổ
Ba hạng người quan lại, lao công
Phong lưu cốt cách ở không
Xa hoa phù phiếm vùi trong bể trần
Cậy có quyền chú ông cha cả
Lòng tham lam độc ác đó đa
Vùi thân phù phiếm xa hoa
Không thương nhau lại hiếp người cô thân
Phải cực khổ muôn phần kiếp sống
Người lao công lao động khổ thay!!!
Sưu cao thuế nặng hằng ngày
Lang thang đói rách trả vay hận thù
Vì như thế Cha Trời Thượng Đế
Lâm trần gian là để cứu đời
Tam Kỳ khai mở đạo Trời
Chí Tôn Thượng Đế độ đời kỳ ba
Đem các con lần qua bến giác
Để các con tu đoạt báu xưa        
Mở ra Đại Đạo thượng thừa
Rước đưa khách tục sớm trưa tại trần
Vì như thế Đạo lần khai mở
Lập Đạo Huỳnh giúp đỡ toàn linh
Cho nên Trời lập Đạo Huỳnh
  Nguyên linh tu học Thiên Đình hồi quê
Thầy giải tiếp đó hề các trẻ
Thì các con cặn kẽ chú tâm
Huyền vi máy Tạo cao thâm
Các con tu học ít năm là thành
Thầy lại giải đành rành con rõ
Cho các con hiểu rõ lời Thầy
Tiên Thiên Hậu Thiên giờ đây
Thầy Tiên tiếp tục giải rày con nghe
Chủ Trời trước  con nghe nhớ đó
Chủ Trời sau con rõ lời Thầy
Tiên thiên hỗn độn khí này
Mờ mờ mịt mịt chốn này trược thanh
Còn lẫn lộn Chơn Nhơn, Thiên, Địa
Không sắc màu nên gọi Tiên Thiên
Hư vô chi khí diệu huyền
Liền sanh Thái Cực tiếp liền Lưỡng Nghi
Tức Âm Dương có thì Tứ Tượng
  Đó Âm Dương tứ hướng rõ ràng
Tiên thiên khí ấy hiện đang
Bát Quái vận chuyển hành trang hữu hình
Có Trời Đất cùng là nhân vật
Thủy Hoả Phong rừng núi bao la
Kìa sông kìa biển hải hà
Sơn xuyên thủy tú đó là Hậu thiên
Còn trạng thái Tiên Thiên con hiểu
Là vô vi trạng thái đó à
Hậu Thiên hình tướng đó đa
Cùng là thể chất của mà trần gian
Luật động tịnh Cha lành Thượng Đế
Thì các con hểu để am tường
Trời thì động tịnh chủ trương
                 Tịnh dục con hiểu rõ đường Thầy minh
Tâm yên lặng , tâm không chẳng động
Đó gọi là tâm tịnh đó đa
Tịnh dục Đại Từ Phụ, Cha

  Là Trời nuôi dưỡng dưỡng nuôi đấy mà
Cùng dạy Đạo thật là bí diệu
Cho các con tri hiểu lời Thầy
Âm Dương trống mái đó rày
Dương động Âm tịnh con Thầy rõ thông
Thầy giải rõ ở trong phép nhiệm
Xưa nay đồng một dạ tín thành
Cổ ngưỡng, kim ngưỡng lòng thành
Tưởng Trời tưởng Phật Cha lành Trời cao
Lòng tín ngưỡng trước sau đều có
Tưởng Phật Trời đã có ngàn xưa
Ngày nay chay lạc sớm trưa
Trong lòng tín ngưỡng thường ưa tôn thờ
Thầy thấy vậy động lòng trắc ẩn
Đem Đạo mầu phổ tế kỳ ba
Tổng Pháp Tông đó nay đà
Truyền ban Đại Đạo cho mà trần gian
Vì thương con Ngọc Hoàng Thượng Đế
Lâm trần gian là để cứu đời
Động long Thánh Chúa Chúa Trời
Bạch Kinh rời bỏ xuống thời trần gian
Để thả thêm con thoàn Bát Nhã
Rước sanh linh độ cả chúng sanh
Cho nên Huỳnh Đạo lập thành
Cha Trời Thượng Đế Cha lành xuống đây
Mượn xác tục cứu bầy con dại
Đem pháp mầu truyền lại trần gian
Đó là Huỳnh Đạo Đạo vàng
Đó là bí pháp ‘Nhãn Tàng Pháp Luân’
Đại tổng pháp Tạo Công truyền lại
Cho chúng sanh trai gái thọ tu
Luyện thần phục mạng nhàn du
Phản hồi vị cũ chu du Non Bồng
Thầy Thượng Đế Hoá Công tá thế
Khai Đạo Trời tiếp để độ đời
Nhãn Tàng Diệu Pháp nay thời
Mật truyền tâm ấn độ thời nguyên Linh
Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi Quân.
Tức Trời Cha Thượng Đế Thiên ân
Ban cho Nhựt Nguyệt Tinh Thần
Đại La Thiên Đế Thiên ân ban hồng
Nhựt là Trời chí công chỉ rõ
Vị Thần linh sau đó Thái dương
Tinh Quân ở điện Nhựt Quang
Kim ô Đạo gọi Nhựt Tinh đó mà
Thuộc cung Ly con mà hiểu đó
Trong đó thì nó có tám phần
Gọi là tám lượng cân phân
Chơn Điền tám lượng con cần khắc ghi
Còn mặt Nguyệt đó thì cung Khảm
Là Nguyệt Tinh tám lượng rõ ràng
  Chơn hống gọi đó hành tàng
Âm Dương hiệp lại rõ ràng huyền vi
Một lượng mười sáu ghi nhớ lấy
Để các con thấy đó tỏ tường
Đó là một lượng chơn Dương
Diên Hống quy hiệp Đạo thường hoá sanh
Các ngôi sao gọi là Tinh Tú
Nhựt Nguyệt Tinh có đủ đó mà
Thiên Trời Địa Đất bao la
Huyền vi Thượng Đế thật là cao siêu
Thần bí diệu đó là kim khuyết
Rất nhiệm mầu mới liệt là Thần
Đó là tam bửu trong thân
Tinh Thần Khí hiệp là Thần Linh Quang
Đó cũng gọi linh hồn đó há
Đó là Thần có lạ chi đâu
  Linh quang sáng rõ đảnh đầu
Là Thần khai xuất về chầu Trời Cha

Vi Thánh, Thần hiệp mà Tiên, Phật
Thượng Đế ban đó thật huyền vi
Thần ngự tại mục đó thì
Khi mà mắt mở Thần đi mất rồi
Khi nhắm mắt tức thời Thần ngụ
Trở vào tâm cư trú đó à
Cho nên tu phải nhớ đa
Nhắm nghiền đôi mắt gọi là tịnh tâm
Tâm gọi đó là Thần Thiên Nhãn
Nhãn gọi tâm, tâm đó là thần
  Cho nên tịnh phải định thần
Huờn quy tam bửu tinh thần khí đây
Thầy giải rõ cho bầy con trẻ
Để các con cặn kẻ tỏ tường
Nhựt Nguyệt Tinh thần chủ trương
Hữu vô vô hữu con tường sắc không
Sắc không, không sắc con ghi nhớ
Là hữu vô vô hữu nhớ đa
Thì con am hiểu lời Cha
Để con tường tận lời Cha Cao Đài
Đạo bí yếu cao sâu quan trọng
Hiệp ngũ chi nhất thống đạo mầu
Tiên Phật Thần Thánh đồng hầu
Hoá Công Thượng Đế đâu đâu phục tùng
Thầy Ngọc Hoàng Thượng Đế Huyền Khung
Thầy Thượng Đế cửu trùng độ sanh
Đạo Trời bí ẩn đành rành
Mù mù mịt mịt cao xanh khó tường
Đạo ẩn kín trạm tịch chơn Đạo
Thì các con tiết tháo uy nghiêm
Các con tu học tịnh yên
Dạy con về nẻo Đạo chơn ghi lòng
Thầy Thượng Đế Hoá Công chỉ dạy
Cho các con phải trái tỏ tường
Chơn thần Thầy hoá ức muôn
Gọi là biến hoá vô cùng đó con
Từ các loại côn tùng thảo mộc
Từ cỏ cây đất đá Phật Tiên
Chơn thần Thầy nắm chủ quyền
Hoá sanh vạn loại diệu huyền huyền vi
Thầy tạo cả sơn xuyên thủy tú
Thầy tạo hình đủ thứ hữu vô
Núi cao rừng rậm bồi tô
Bao lằn điện chớp thật vô vô cùng
Thật bí diệu vô chung vô thỉ
Từ tử nguyên huyền bí hoá sanh
Bao la vũ trụ lập thành
Phật Tiên nhơn vật hoá sanh vạn loài
Thật diệu hữu Thầy Trời Thượng Đế
Đó là ngôi chuá tể Ngọc Hoàng
Đức Ngài sanh hoá trần gian
Thiên đàng Vũ Trụ trần hoàn đó đa
Đức Ngài lại thiết tha chỉ dạy
Truyền bửu kinh trai gái thọ tu
Lũ truyền bửu kinh công phu
Đó là kinh báu tuyệt mù độ sanh
Kinh vô tự thiên thanh mật khuyết
Đã truyền ban chi tiết mật truyền
Đó là Bí Chỉ Tam Thiên
Kỳ ba truyền lại  lịnh nguyên tu hành
Đó bí pháp Cha lành Thượng Đế
Lời mật truyền là để độ đời
Mật ngôn của Phật của Trời
Truyền cho tâm ấn để thời luyện tu
Muốn đắc quả công phu cố gắng
Gắng luyện hành mới đặng thành danh
Công phu khử trược lưu thành
Đạo mầu điêu luyện đắc thành Phật Tiên
Dĩ giác thế linh oai mạc trắc

Thường thi thần giáo dĩ lợi sanh
Tiếng chuông giác ngộ gióng thành
Diệu huyền huyền diệu dạy thành Đạo cao
Đức Hồng Quân hồng mông Thượng Đế
Là khôi khôi mịt mịt mờ mờ
Đó là rộng lớn vô bờ
Hồng mông như thế con khờ hiểu chăng?
Đời Thái Cổ hồng mông nhứt khí
Chữ hồng là rộng rãi bao la
Do câu Thiên Địa huỳnh huyền
Hoá sanh rộng lớn vô biên vô bờ
Thầy giải tiếp Hồng Từ con hiểu
  Là Hồng Từ khó hiểu con ôi
Đó là từ thiện hiểu rồi
Cha Trời giải đó con thời chú tâm
Từ vô thủy lịnh Cha đã dạy
Dạy các con đến cõi trần gian
  Mở mang khắp cả hồng hoàn
   Giúp thay Bàng Cổ Tam Hoàng lập công
Thầy là Đấng Hoá Công Vô Cực
Cũng là ngôi vô thượng đó đa
Ngọc Hoàng đó cũng là ta
  Ta là Thượng Đế là Cha con lành
  Thầy giải nghiã con lành am hiểu
Đạo bao la cao rộng không ranh
  Không bờ không bến đành rành
Gọi là vô cực con lành tường tri
Tri để biết, biết thì cao thượng
Đó gọi là vô thượng đó con
Không bờ không bến lời son
Vô biên tuyệt diệu các con ghi lòng
Tuyệt mầu thay Hoá Công Thượng Đế
Trí phàm đâu có dễ tỏ tường
Thật là  bí hiểm vô lường
  Không chi tả xiết mênh mông mờ mờ
   Đó thật là vô bờ vô bến
Hay gọi là đó lại vô biên
Không ranh không giới diệu huyền
Bao la không rộng không bờ không ranh
Đức Thánh nguyện thệ nguyên ân lớn
  Ân tạo đời bi mẫn bi quan
   Rộng sâu minh sáng rõ ràng
Đại nguyện Đại tạo Đại từ Đại bi
Thầy cao cả Huyền Khung Thượng Đế
Đó là ngôi chúa tể tuyệt vời
Đó là thậm thâm khung Trời
Bao la bát ngát một màu thâm đen
Huyền khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng
Đó là Chuá Tể Thiên đàng trần gian
  Là ngôi độc nhất Thánh Hoàng
Cao xanh thâm thẳm màu đen tuyệt mù
Thầy Thượng Đế linh phù ban phước
   Đức Ngọc Hoàng tích phước xá ân
Tội trừ ban phước tại trần
Xá tội kẻ thế, Thiên ân ban hồng
  Ngọc Hoàng hựu tội Đại Thiên Tôn
Đó là Thượng Đế Chí Tôn Cao Đài
Ban ân đại xá ngày nay
Tích phước hựu tội có Thầy Thiên Tôn.
(Sư Huynh MINH TÂM giảng giải)

 Bửu Minh Đàn tiếp điển

Trở lại trang chánh

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5