Cửu-Chuyễn Hườn-Ðơn

1-Nhứt chuyễn : dẹp hết thất tình lục dục , tập hơi thở đều hòa , thân tâm yên lặng , tinh-khí thượng thăng điều-hành dinh-vệ .


2-Nhị chuyễn : Bế Ngủ-quan hiệp Thần-Khí cho Tứ-Tổ qui gia , âm dương thăng giáng đều hòa ,  khai thông Cửu-Khiếu .


3-Tam chuyễn : Khử trược lưu thanh cho khí Hậu-Thiên giáng xuống , Thần-Khí giao thông , thân thể nhẹ nhàng ,  linh hồn minh huệ , cách vật trí tri , kim-đơn thành tựu đắc tha tâm . Mọi sự ở thế gian đều thông hiểu hết , ấy là tròn xong Bá-Nhựt Trúc-Cơ. Kế qua Thập-Ngoạt Hoài-Thai mới hoàn toàn thành Nhứt-Bộ


4-Tứ Chuyễn :Tịnh-Thủ Hư-Vô cho cơ Trời phát lộ , bá mạch lưu thông , đều hòa thai tức , thoát khổ trần ai , trong ngoài êm tịnh , thất nhựt thể dương . Ðó là Ðại-Dược Kỳ-Xương , thân hình cường tráng , mạnh khoẻ tốt tươi .


5-Ngủ Chuyễn : Lo Nhũ-Bộ Tam-Niên , tập hườn Hư-Vô , đều Thần xuất xác , học pháp bí-truyền cao-siêu xuất-sắc trên cõi Thần-Tiên .


6-Lục Chuyễn : Tâm-thần bất động , vô-thân vô-thể , vô-cầu vô-cấu mọi việc đều không , không nhiễm bụi trần vào tâm , đắc thành Nhị-Bộ , suốt thông giáo-lý , mở khiếu nhản-quang , các hiện tượng siêu hình hay nơi trung giới đều nghe thấy hết .  Ấy là triệu chứng Thiên-Nhản-Thông , Thiên-Nhĩ-Thông .


7-Thất Chuyễn : Hạo-Nhiên thường trụ , trên Nê-Hườn tụ đảnh Tam-Huê ,  cổi bảy thể thoát ra thân xác , ngoại hửu thân hoạt bát cơ Thiên , con-lôn đảnh báo chỉ truyền , an-thần nuôi dưỡng , kiền-thiền chớ sai .


8-Bát Chuyễn : Ðắc Ngủ-thông túc mạng , lọc âm-dương 2 , 8 thành cân , hồn nương náo xác thân ,[red] nhưng không dính líu bụi trần vào tâm .


9-Cửu Chuyễn : Chín năm diện bích , hườn vô rồi thì đắc Lục-Thông lần dò đến Lậu-Tận-Thông , Ðơn-thơ lai chiếu Ngọc-Kinh Tiên-Tòa .
Vậy người luyện đạo trước phải dọn mình cho trong sạch , trí nảo cho thanh cao , học hành được mau nghe dể nhớ , mới thoát được cõi trần biển khổ sông mê , khỏi luân hồi chuyễn kiếp . Bởi xác thân con người là Tứ-Ðại gia hiệp , mộng huyển bào ảnh ráp thành , không lâu dài bền bỉ . Linh-hồn chỉ mượn nó một thời gian trên cõi tạm để trả rồi nghiệp quả , thì nó phải tán theo thể-chất , còn linh-hồn trở lại Hư-Vô mà lảnh đều tội-phước .
Nếu muốn được trường sanh bất diệt , thì cần phải tu-luyện cữu chuyễn hườn đơn , Kim-thân bất toại vĩnh kiếp trường tồn nơi đào-nguyên tử-phủ mới tròn nợ tứ-ân .
Nay nhằm buổi Hạ-Ngươn Tam-Kỳ mạt hậu , Ðạo giáo, phát hưng , ai là người hửu duyên tỉnh ngộ lo tu , học Tân Pháp bí truyền , luyện đặng Thánh Thai Phật Tử thì chẳng uổng kiếp làm người sanh trên cõi tạm .

Thư Viện 1      4   5