CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

  Đông Phương Lão Tổ

 

 

 

 

Bần đạo chọn con đường duy nhất của pháp không hai; chỉ có một hô một hấp, một âm một dương, đóng mở giáng thăng đều ở trong vòng vận hành Nhâm Đốc, mạch luân chuyển tinh vi…
“Hấp giáng, mượn khí hậu thiên vào để khởi khí tiên thiên, bế dương quan, xoay ngược theo Đốc Mạch về Nê Hoàn và hô theo Nhâm Mạch vào hạ đơn điền”. Bần đạo chỉ có con đường đó thôi mà chư đệ chưa thông, chưa suốt. Đó chính là huyền công diệu dụng, phải có nhiều công tham luyện mới ngộ nhập. Hơn nữa, khi bí cơ phát hiện, thì nguồn nước chơn nhất triều lên để tự tẩy tâm thối tàng ư mật.
29 – 02  Nhâm Tuất  (24.03.1984)

Thư Viện 1      4   5