CHƠN TRUYỀN CĂN BẢN

(Huệ Đông Thiên, 1-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 13-6-1961)

       Nầy chư đệ muội ôi! tuổi đạo đã quá trưởng thành sắp đến ngày Long Hoa đại hội thì chư đệ muội phải rán tinh tấn luôn luôn, trên đường hành đạo giữ đúng chơn truyền căn bản chủ trương Hội thánh Tiên Thiên mới được vững vàng bước đến nơi vinh quang hạnh hưởng đời thánh đức Nghiêu thiên bấy nhiêu năm ơn trên đã giáo hóa. Chư đệ muội cũng nhận thấy rõ lẽ trời như thế nào, phải tròn đức tin hành xong phận sự. Lấy Tam Pháp Bửu là: Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui và bài Thương Yêu ấy là ba tấm ván Thầy giao cho mỗi nam nữ khép lại thành con thuyền bát nhã, để thân tâm vào đấy, lướt qua bể khổ gió dông, lấy tôn chỉ mục đích làm địa bàn cứ nhắm hướng cho ngay mà trực thẳng đến bờ giác ngạn.

THÁI BẠCH KIM TINH

Thư Viện 1      4   5