Độ khách trần du vượt ải hà

Chiếu Minh Long-ẩn Đàn
Đêm 29 rạng mùng 1 tháng 5 năm Mậu Dần
( 28-29/5/1938 )

            GiÁC đắc MINH châu diệu pháp thông,

      KIM thân phục vị chiếu Non Bồng,
       TIÊN Thiên thăng giáng nơi trần thế,

    Giáo hóa đơn thơ buổi Đại Đồng.

  Đại đồng Tôn Giáo mở Kỳ Ba,

Độ khách trần du vượt ải hà,
Bố hóa có Thần minh ám hộ,
                 Luyện phanh cho chóng bóng chiều qua.

             Mừng chư đạo đệ nam nữ.
            Chư đệ nghe: Con người vì tánh phàm nó hay xô xúi những điều thỏa thích cùng bày mưu trục lợi đồ danh, nhưng hễ biết Đạo rồi thì phải biết kiên cố và kềm thúc tâm tánh mình. Chẳng nên làm việc gì quá trí cùng quá tài. Liệu mình mà đừng để cho có sự lo lắng trong lòng, vì hễ lo lắng quá độ thì tinh thần bn loạn, Đạo vì vậy mà chậm phát. Đối với kẻ thế thì nên ẩn mình lo tu, còn trong vòng huynh đệ thì phải hết lòng thương yêu và khuyến khích nhau giữ tu cho đúng phép. Biết sửa mình và có chí bền thì nên Đạo. Gi chư đệ.
Thăng.

Thư Viện 1      4   5