Cha Thượng Đế cũng là Giáo Chủ

    THÁNH  TỊNH  BỬU  QUANG

         Ngọ thời, ngày 4 tháng 3 năm 2005 tức ngày l5 tháng giêng
  Huệ Linh : chấp bút

THI

  MINH TÂM Linh tánh vạn pháp minh
Hửu vi nhứt thể hửu huyền linh
   Bí Pháp Đạo Cao qui nhứt Bổn
          Khai môn nhập xuất trí HUỆ LINH

         Tãn văn :
         Thầy lâm Đàn mừng các con đồng an tịnh, Thầy về đây ban ơn cho
các con lãnh hội để thông hiểu việc đã lập Đàn nội từ trước đến nay,mượn từ
vô vi , hửu tướng tiệm hướng pháp Thiên tu tiến về Thầy, Đã mấy niên nay
Thầy nhìn lại thấy được môt số các con, có tu có quài đường soi rọi theo
dấu bước chân đi của các vị Tổ xưa và cũng biết nối chí các bậc tiền căn để
lại những nét son vàng lịch sử, Thầy khai mở Đạo khắp mọi nơi đem Đạo dẩn
đường dạy pháp cho chúng sanh tu học,ngày nay các con còn giử tánh ban
 sơ nên Thầy mới dụng đó để ban bố hóa thêm cho các con lãnh nhiệm vụ
thi hành cao quí một sứ mạng thiêng liêng thay thế cho những bậc lão thành
ra đi còn dang dở ,công trình xây dựng thế hệ tương lai của mối Đạo Cao
Đài mà Thầy đã lập để dạy dổ chúng sanh biết rõ ngọn ngành tìm lý chơn
tu hành giải thoát. Thầy còn cho Thánh Thần Tiên Phật tiếp dẩn các con
và chỉ bai chơn tánh cho mổi con thấu rỏ căn cơ,thi thơ chỉ biểu thường
thay thế cho Thầy tại thế lúc các con cần hữu sự.                             
         Ít lâu nay, Thầy đã lâm Đàn dạy đạo mà không hạch hỏi các con
giáo pháp của Thầy đã dạy,nên các con tu hành dãi đãi,thân không châm
rèn luyện,tâm cũng chẵng định tánh thuần chơn,lại còn xem lờn giáo pháp
biết qua rồi không chú ý đến, thường tư tưởng vọng tâm,lúc tưởng lúc
không, gần đây cũng có môt số các con học pháp rồi về nhà tu,nhưng 
không thường cần chuyên tập luyện, mà cũng không thuờng tới Đàn nội
nghe Thầy giáo hóa,ngoài ra các con nào ở xa không đến được cũng nên
tìm hiểu Thánh giáo để học hiểu từng lời từng câu,nói đâu biết đó để thuật
lại nhau nghe thấm nhuần đạo lý, người người để ý ,tìm  giáo lý của
Thầy mà học hỏi thì đây mới là con ngoan đạo của Thầy đó vậy.Thầy cho
các con bài

                                            Thi bài,

                            Đã bấy lâu công Thầy dạy dổ
                            Chỉ dạy khuyên từ chổ luận  hành
                                      Dạy tu pháp đạo chỉ rành
                            cho con hiểu biết tập thành tánh căn
                            Trong căn tánhphải thành chính thực
                            Dạy pháp  hành đúng luật nghiêm minh
                                      Luật cơ Thiên đinh hiển linh
                            Chiếu trong luật định Thiên Đình định phân
                            Hành luật đinh phải cần xác thực
                            Chỉ pháp Điều từng bực chỉ ra
                                      Chỉ cho hiểu rõ chánh tà
                            triệt tà qui chánh để mà noi theo
                            Qui theo luật phải theo nguồn cội
                            Cho biết người có tội phải răng
                                      Tu hành phải biết thường hằng
                            Chế tâm dục động thường ngăn thói tà
`                          Tánh thói hư bôn ba lanh lợi
                            Thường xưng hô lanh lợi diển ra
                                      Cho người hiểu biết đó là
                            Tánh thường ganh gổ bởi mà ý ma.
                            Thân tứ đại nguời ta bốn thể
                   `       Đủ thân hình toàn thể đó rồi
                                      Cũng là Nước lửa gió thôi
                             phàm thân ô trược tanh hôi phải chừa
                             Trử vật chất củng chưa thanh lọc
                            Ráng hành theo thanh lọc máy thiên
                                      Lọc cho trong sạch hiển nhiên
                            Giử cho hình thể kết liền Thiên Nhân
                            Thiên nhân lực luyện thân tâm hợp
                            Bậc linh nguyên ở tột cỏi thiên
                                      Đoạn trần dứt nghiệp nối liềng
                            Thần giao cách cảm thiêng liêng nhiệm mầu
                            Rồi tưởng đến nơi đâu có đó
                            Cũng như con tưởng có tức thời
                                      Theo trong tư tưởng hằng nơi
                            Lúc nào cũng thấy nghỉ thời nó theo
                            Nghỉ có đâu nó gieo tới đó
                            Bởi nghỉ,làm nó có, nó không
                                      Có không, không có, tánh đồng
                            Huyện trong thân thể mựa lòng làm chi
                            cho con phải lắm khi điên đảo
                            Nghỉ đảo điên ,mưu sảo đắng đo
                                               Tâm thường vớ vẩn hay lo
                            Pháp tâm không trọn bởi do ý nầy
                            Dù có học luyện xoay đạo pháp
                            Thiếu giử gìn mật pháp kinh truyền
                                          Làm sao rõ được pháp thiên
                            Để Thầy chuyển hóa linh nguyên phản hồi
                            Pháp Tâm luyện phải nhồi uốn nắn
                            Gắng cần chuyên sốt sắng thường hằng
                                        Để Tâm minh tánh thượng thăng
                            Tiêu diêu khoái lạc thinh đằng gió mây
                            Ngự mây từng trong giây phúc chóc
                            Hiện hào quang bao bọc hóa thân
                                      Ở trong linh điển phát lần
                            Minh soi thấy rỏ muôn phần huyền linh
                            Có Huệ Linh hiển linh ứng hiện
                            Hiện rỏ ràng mọi chuyện linh kỳ
                                      Cơ huyền Tạo Hóa huyền vi
                            Nếu thân tại thế thân y dịu dàng
                            nhìn biết người trong hàng đắc đạo
                            dạy cho người hiểu Đạo rõ thông
                                      Hiểu ra biết rỏ trong lòng
                            Thấy thông xuyên suốt rõ thông tỏ tường
                            Có như vậy mới tường mọi lẽ
                            Rỏ căn cơ chỉ vẽ dắt dìu
                                      Chỉ cho, dạy biết mọi điều
                            Hành vi bí ẩn cao siêu của Thầy
                            Thầy đã dạy, dạy đây cho hiểu
                             pháp cơ thiên chí diệu huyền Thiên
                                      Chỉ truyền luyện pháp Tam Thiên
                            Tam Thiên bí chỉ ,chỉ truyền chánh chơn
                            Chánh Đạo phap đường chơn tu chứng
                            Chứng các con đắc ứng hiển linh
                                      Sau con đạt đạo liểu hình
                            Chiếu trong mắt trái chạm in linh thần
                            Chết thân đó nhưng phần xá lợi
                            Tử anh nhi chẳng đợi thân chi
                                      Ra đi trọn vẹn tức thì
                            Xuất đi linh tánh phản qui về Thầy
                            Chết nằm đó, đó đây cũng biết
                            Còn sanh tiền rõ việc trong ngoài
                                       Trong đời mọi việc viễn lai
                            trước sau,  sau trước, trong ngoài rỏ thông
                            Đạo pháp Thầy rõ thông tất cã
                            Mọi việc chi củng đã biết rồi
                                      biết còn biết mất luân hồi
                            Diệt đường sanh tử luân hồi trở ra
                            Chỉ cho biết  đó là nợ thế
                             Qui hườn nguyên là để  đạt thành
                                      Nghiệp đời lẩn quẩn loanh quanh
                             Gieo nhân gặt quả ắc đành tạo mang
                             Chốn luật hình buộc ràng đinh tội
                             Biết tội rồi sớm hối ăn năng
                                      Tu hành phải giử thường hằng
                             Tưởng Trời tin Phật cũng bằng trì kinh.
                             Lòng tưởng đến khắc in vào dạ
                             Tâm tưởng thành lòng dạ yên vui
                                       Chơn tâm không nghỉ tới lui
                             Để cho sáng suốt thì xuôi mọi bề
                             Đừng mang thói suy mê lọng ngử
                             Kềm tâm yên đê giử tánh tình
                                      Giử cho trong sạch nhẹ mình

                              Tâm linh sáng suốt thanh minh nhẹ nhàn
                             Thầy dạy con mổi Đàn gìn giử
                             Đạo của Thầy từ thuở trước kia
                                       Có cùng ba nhánh phân chia
                            Tam qui đồng hiệp gôm về Thầy Cha
                            Cha Thượng Đê cũng là Giáo Chủ
                            Mượn Thánh Danh Giáo Chủ Ngôi Hai
                                      Ngôi Hai Giáo Chủ Cao Đài
                            Mở ra Huỳnh Đạo ngày nay độ trần
                            Độ các con đưa lần về chổ
                            Dạy pháp Thiên để độ về Thầy
                                      Nên Thầy phải xuống nơi đây
                            Dẩn con học đạo chỉ bày dạy khuyên
                            Dạy các con tầm nguyên chơn Lý
                            Để tìm ra cái lý ý Thiên
                                      Thiên Nhân hiệp nhứt Thiên Tiên
                            Phản hồi cựu vị  qui nguyên về Thầy
                            Thôi Thầy dạy con đây ráng hiểu
                            Để hiểu nhiều Thầy biểu con làm
                                      Để con trọn đạo kỳ Tam
                            Đến ngày Thánh Đức Thầy đem con về
                            Ở trần thế mọi bề đau khổ
                            Biêt Đạo Thầy tìm chổ tựa nương
                                      Cuộc đời chớ khá vấn vương
                            Thầy thương chỉ dạy đưa đường con di
                            Đường đi tắc mau đi cho kịp
                            Dầu hiểm nguy một kíp nầy thôi
                                       Đoạn trần thoát tục cho rồi
                            Thôi con  ở lại Thầy hồi Ngọc Cung.
                                     
                                                     THĂNG........
                                              
                                            

Thư Viện 1      4   5