CHÁNH PHÁP, TÀ PHÁP

(Châu Minh, 14-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 26-7-1961

Bài:
       Pháp cũng có pháp tà, pháp chánh,
       Chánh pháp là trong cảnh toàn chơn,
              Chánh pháp giáo hóa nghĩa nhơn,
Chánh pháp dạy rõ nguồn chơn lý mầu.
       Chánh pháp dạy hồi đầu hướng thiện,
       Chánh pháp là thể hiện phật tiên,
              Chánh pháp học rõ chơn truyền,
Chánh pháp chơn chánh mối giềng từ trên.
       Tà pháp là lệch chênh tả hữu,
       Tà pháp là bảo thủ lợi quyền,
              Tà pháp dụ dỗ trần miền,
Theo đường dục vọng, chẳng yên cõi lòng.
       Tà với chánh là trong với đục,
       Người tu chơn trí thức rõ tường,
              Phải cần giữ vững lập trường,
Theo đường chánh đại chủ trương của Thầy.
       Nên đất Việt nơi đây thánh địa,
       Thầy đã gieo trồng tỉa giống lành,
              Là chư đệ muội nhơn sanh,
Hấp thụ đạo đức trọn lành tốt tươi.
       Là hột giống truyền đời mãi mãi,
       Giống hòa bình đem rải năm châu,
              Năm châu, bốn bể hồi đầu,
Để người phục thiện vào chầu Chí Tôn.
       Đời đang lúc dập dồn tai nạn,
       Ấy là cơ độ tận chúng sanh,
              Nếu người giác ngộ đường lành,
Thì sẽ được cứu lưu danh sau nầy.
       Còn những kẻ tạo gây tội ác,
       Chẳng hồi đầu mạng bạc tiêu vong,
              Ngày nay Thầy mở Hoa Long,
Thừa cơ cứu thế độ trong nhơn loài.
       Hữu duyên lành ngày nay đệ muội,
       Trước gặp Thầy, tiến tới vị ngôi,
              Rõ thông đạo lý của Thầy,
Thành tâm, thật ý, mới là thành công.
       Chư đệ muội hiệp đồng chung lại,
       Lãnh vai tuồng trọng đại Thầy giao,
              Để lo hướng dẫn đồng bào,
Lần ra vạn quốc một màu đạo Cha.
       Hiểu trọng trách rán mà tu học,
       Học để hành chí dốc một đường,
              Dù cho vạn khổ tai ương,
Trải bao khổ khó chớ sờn chí tu.
       Đời còn gặp mịt mù sương tuyết,
       Nạn phong ba chi xiết não nùng,
              Người tu vững chí đạo trung,
Theo đường chánh giáo hiệp cùng thánh tiên.
       Sẽ đến hội đoàn viên bạn lữ,
       Hưởng cảnh đời phong phú Thuấn Nghiêu,
              Thanh bình trở lại sớm chiều,
Hưởng an cảnh lạc, tiêu diêu thanh nhàn.

LÝ THÁI BẠCH

Thư Viện 1      4   5