PHÉP BỒI DƯỠNG TÂM


Đông Phương Lão Tổ
               

Đây phương pháp thực hành bồi dưỡng,
Bồi dưỡng tâm quán tưởng vào tâm;
Xét lòng trừ khử khỏi lầm,
Học hành đạo lý, sưu tầm nguồn vui.
Tâm không thể lấp vui tham dục,
Tâm không suy thế tục vạy tà;
Tâm hằng bác ái vị tha,
Tâm hằng chánh trực, nhẫn hòa thuần lương.
Tâm đừng để giận hờn bực bội,
Tâm đừng cho gian dối riêng tây;
Tâm mình là điện thờ Thầy,
Giữ cho thanh bạch, hằng ngày kỉnh tin.
Hằng bồ dưỡng tâm bình hạnh trực,
Giữ đừng cho vọng thức lấn quyền;
Bảy tình, sáu dục lặng yên,
Tâm hồn tươi sáng là tiên siêu phàm.
Tâm mà được công tham tịnh định,
Ấy là nguồn dưỡng tánh tồn tâm;
Xác thân do đó khởi mầm,
Sống vui, sống khoẻ, khỏi tầm linh đơn.
Hằng ngày phải luyện tâm luyện kỷ,
Sự  uống, ăn, ngủ, nghỉ có chừng;
Những điều đắc thất, vong hưng,
Bại thành ngoại cảnh xin đừng động tâm.
Tâm dấy động là nguồn bệnh hoạn,
Tâm khổ đau là bạn tử thần;
Tâm hồn thanh thản lâng lâng,
Ấy là diệu dược, thuốc thần linh đơn.
Bíết hô hấp còn hơn dụng thuốc,
Vận khí công là nước Ma Ha;

Nhân thân ít bệnh lâu già
Xác thân tươi nhuận, thịt hồng hào.
Khí bồi dưỡng tế bào non trẻ,
Khí châu lưu, sức khoẻ kiên cường ;
Khí thần vốn thiệt âm dương,
Âm dương hiệp nhứt là hườn chánh trung.
Hạo nhiên khí khởi tùng nơi đó,
Khí hư vô chính nó chứ ai ;
Tiên thiên khí cũng là đây,
Nhíp thâu khí ấy là bài trường sanh.
Khí ấy trưởng thành chánh khí,
Khiến các loài tà mị lánh xa ;
Bây giờ ta mới thật ta,
Cao Đài nội tại, ta là Chủ ông.
Trời Đất dụng khí này tạo hóa,
Ra muôn loài có cả thế nhân ;
Con người có gốc thiện chân,
Đủ quyền tạo hóa, pháp luân vững cầm.
Pháp luân ấy chế âm tà khí,
Dụng linh quang tựu vị dương thần ;
Dương thần sưởi ấm nội thân,
Lúc nào cũng có mùa xuân nơi mình.
Phép phản bổn nghịch hành là thế,
Thoát ra ngoài công lệ tiết thời ;
Thong dong tự tại thảnh thơi,
Ở trong sanh tử, vượt ngoài tử sanh.

    NGÂM
Bền lòng khử trược lưu thanh,
  Xuân tâm bất tận thực hành là đây

Thư Viện 1      4   5