Bí Mật

Thiên cơ sâu xa bí mật không thể dễ tiết lộ, cho nên đan pháp bí mật từ xưa đến nay chẳng dính líu đến văn tự, chỉ truyền miệng trao tâm khiến người học đem tâm thần lãnh hội mà thôi. Hứa Tổ nói: "Đan thành tự có khí xung thiên, chỉ để lại bí quyết trên đời". Ngộ Chân ghi: "Chỉ là kim đan không khẩu quyết, làm sao anh biết kết linh thai".
Chú: Lời thế tục có câu: "Chớ lo rắng không được quyền cao, mà nên lo mình không đủ tài năng. Chớ sợ rằng không được hưỡng phú quý, mà nên sợ mình phúc đức còn ít". Việc thế tục tạm bợ mà còn như thế, há việc thần tiên có thể dễ dãi hơn hay sao? Cho nên việc học đạo tối kỵ là mang tâm nhỏ mọn cho rằng Thầy Tổ ích kỷ chẳng truyền bí quyết, mà nên lo tu dưỡng thêm công hạnh thì hơn. Lại còn một hạng người ỷ vào tài trí thông minh, vô sư vô sách mà dám bàn chuyện tu luyện. Bí quyết Kim đan nếu quả thật có thể suy luận mà biết thì các vị tú tài binh thư thuở xưa đã suy luận ra rồi, có đâu nảy sinh ra 3600 thứ bàng môn tả đạo như thế?

Thư Viện 1      4   5