BÍ PHÁP TAM THIÊN BÍ CHỈ ĐẠI TỔNG PHÁP

Chuyển đại bộ vận hành tứ tượng

Qui tinh trùng vô lượng chủng Nhơn

Gom về Mồ Kỷ Thổ Sơn

Luyện cho nó sáng thành đơn kim hoàn

Vòng châu thiên lò vàng Xá Lợi

Cất vào bầu chờ đợi Long Hoa

Sông mâu thiên nhãn chói lòa

Linh đơn một phẩm chẳng già, trường sanh

Chuyển tử bộ vận hành thiên địa

Phân lưỡng nghi hai phía tay chân

Nhìn ngay giữa ngọn đèn thần

Định cung bát quái xoay vần châu thiên

Hiệp tứ đế gom về mồ Kỷ

Vua Huỳnh gom Ngũ Khí triều ngươn

Tam huê tụ đảnh nê hườn

Thuốc linh nhị phẩm kim đơn diệu huyền

Chuyển đơn bộ qui nguyên thái cực

Gom thần về thống nhất khuyết kim

Như sao sáng rỡ trời đêm

Nê hườn mở cửa thận kim lộ hình

Cảnh cực lạc thanh minh trong trắng

Trước mắt ta có sẵn như vầy

Linh đơn ba phẩm đủ đầy

Thoát thân thần hỏa chờ ngày đơn thơ

Chuyển liễu bộ đồ thơ chỉ sẵn

Vận châu thiên thượng đẳng cung Càn

Tam xa vận chuyển hành tàng

Đó là liễu bộ đạo vàng thiên khai

Tâm định tịnh hồi quang phản chiếu

Máy huyền vi tâm hiểu tỏ tường

Mâu ni xá lợi chiêu chương

Lộ hình nhựt nguyệt thuần dương đạo mầu

Kim thân xuất bửu châu ứng hiện

Lộ anh hài về kiến phụ hoàng

Vào ra thông suốt thiên đàng

Thất hườn Đại Đạo bảo toàn Chơn Linh

Quạt phúc phất lộ hình nhựt nguyệt

Ánh sáng quang chiếu thật huyền vi

Anh hài xuất nhập Diêu Trì

Kim thân ứng lộ đắc thì Đạo Cao.

Đắc Phật tử anh hào phi xuất

Gọi kim thân đó thật anh hài

Mâu Ni xá lợi hoát khai

Du tiên chứng quả Liên đài Phật Tiên

Đây chứng vị Hồng Liên tại thế

Hóa thân Liên Hoa để lại đời

Cho trần thấy rõ đạo Trời

Đạo Trời khai mở đắc thời Phật tiên

Nhờ bí pháp Tam Thiên tu luyện

Đắc Phật Tiên trong buổi kỳ cùng

Ngọc Hoàng Thượng Đế Huyền Khung

Xuống trần khai đạo độ chung muôn loài

Huỳnh Đạo khai Ngôi Hai tá thế

Độ nguyên linh thoát bể trầm kha

Đạo Huỳnh khai mở kỳ ba

Tổng qui vạn pháp luyện thành Phật tiên

Minh Tâm(25-05-1993 Quí Dậu)

Chú thích :  Nhất bộ gọi là Đại Bộ

Nhị bộ gọi là Tữ Bộ

Thư Viện 1      4   5