THÁNH TỊNH BỬU QUANG, San Jose, California, Hoa Kỳ
Ngọ thời, ngày 31 tháng 1 năm 2007, tức ngày 13 tháng 12 AL Bính Tuất

Tam Thiên Bí Chỉ
Huệ Linh : chấp bút
 THI
CAO thâm vi diệu pháp cao sâu
ĐÀI Tiền sùng bái khẩn nguyện cầu
NGỌC Hoàng chiếu xuất ban công lệnh
ĐẾ Thiên Thiên Đế đạo nhiệm mầu
NGÔI Trời kế vi Giai Ngôi thứ
HAI bên gìn giữ để phụng chầu
thế thay danh dùng dạy Đạo
THẾ cuộc đổi dời để rõ thâu

Tản văn:

Thầy lâm Đàn mừng các con đang thỉnh nguyện tấu trình,
Thầy miễn lễ mấy con an tịnh,
tinh tâm nghe Thầy phán dạy, nầy các con !
Đạo thay Đời đời phải tuyệt !  Luật tuần hườn có sanh có diệt, diệt rồi sanh lẽ an nhiên của cơ sanh hóa, hóa sanh phân ra giai cấp,có nguyên nhân hóa nhân và quỉ nhân, thường thay đổi kiếp trần, thân ô trược, tu đổi lại lần thân nhẹ thanh nênThầy dành cho các con đó, con nào tu biết lọc trược nhẹ thanh thì các con đó lãnh phần ơn trên sắp đặt để chọn lấy lọc lừa giữ lại với bàn sàng sảy theo gạo tấm đó con à! kẻ không tu bị lọt sàng thân tấm mẳng, có sàng sảy là cơ thử thách khảo đảo đủ mọi thứ của người tu, chi chi cũng có ý Thầy, nên các con không hiểu nổi ra đây, lúc thì yên ổn, lúc thì đảo điên, có lúc tự nhiên được việc, bởi thế do đâu mà như vậy, đó là sự tiến hóa của nhân sinh hột gieo trồng, lành dữ tốt xấu, nẩy mầm gặp lúc phát sinh mà thành, cũng không phải ngẫu nhiên mà có, do nhân duyên mà ra, nên lẽ ấy Thầy cho các con giống,  tùy duyên mà lãnh hội để gặp, nếu gặp lại được duyên đầu, âu cũng là có đại phước đức, được trở lại ban sơ ( nguyên lai bổn tánh ), nơi khởi điểm của các con đi ra, nay biết trở về thì Thầy để cho các con biết pháp tạo thành Tiên Phật các con luyện pháp Tam Thiên Bí Chỉ , nay Thầy ban cho Phổ An con thi hành lệnh cua Thầy lãnh nhiêm vụ " Hành Pháp chỉ y " đó là con chỉ kiểu đúng y cựu pháp,

 Pháp Đạo vàng " Huỳnh Đạo Thiên Khai "
Nhựt Nguyệt Cao Đài Ngôi Hai tá thế.

Các con có những chỗ này mà Thầy cần chỉ dạy, con nghe bài.

Thi bài :
Đường sanh hóa tạo thành vật thể
Máy Huyền vi là Thể Chơn Như
Chơn thân bồi đắp bù trừ
Đem đường chuyển hóa không dư ra ngoài.
Chuyển hóa sanh động loài, sáng, tối,
Viêc hư, nên : đầu mối cột giềng
Tháo giềng kết lại do duyên
Duyên xưa hồi kiếp tại tiền nầy đây.
Thầy cho biết con đây học lấy
Trước là lo có thấy mới làm
Đừng gì mỗi cái mỗi ham,
Chưa thành lại vọng để làm hoại thân.
Nầy các con ! ân cần Thầy dạy
Thương mấy con Thầy dạy chỉ ra
Chỉ cho con biết lánh xa
Việc nào không hiểu chớ mà dựa theo.
Trong chỗ biết Thầy gieo Chân tánh
Để con hành biết lánh đường tà
Mối đường có ngã lối ra.
Lối nào con hiểu thì mà con nên.
Con hiểu biết làm nền un đúc,
Thầy chỉ khuyên giục thúc con hành,
Hành theo chánh pháp luyện phanh,
Tam Thiên Bí Chỉ con hành pháp đây.
Pháp nầy đây Thầy xây chuyển pháp,
Máy châu thiên chuyển ráp luân xa
Châu thiên chuyển dụng đó là
Con đường Tạo Hóa ấy là Tạo Công.
Xây Nhựt Nguyệt ỏ trong bổn thể
Nảy Kim Thân hình Thể của Thầy
Cao Đài Nhựt Nguyệt Thầy đây
Càn trên Khôn dưới chuyển xoay quây đều
Trên có được bao nhiêu huyền diệu,
Dưới cũng có vi diệu pháp xa,
Xoay quanh chuyển động đó là,
Âm Dương phối họp hai Ta hiệp hòa.
Tiên thiên khí tạo ra vô cực,
Chuyển lập ra khu vực rõ ràng,
Song song thần khí hai đàng,
Đem lên hòa hiệp rõ tàng thiên cơ.
Trong máy Thiên hằng giờ chuyển động,
Máy âm dương tịnh động tự nhiên,
Nên Thầy dạy lấy tịnh yên,
Đừng cho dục loạn tâm viên ý trần.
Thì con mới lần lần trong sáng,
Thân nhẹ nhàng ánh sáng tỏa ra,
Hào quang thân thể đỏ là,
Thân con tươi tốt tỏ ra tươi hồng.
Vậy đủ biết lọc trong vàng nội,
Châm lửa lò gió thổi xông lên,
Thổi lòn nước dưới hơi trên,
Xông lên ẩm ướt đầu trên tắm nhuần.
Đây Thầy nói giữ chừng cho lửa
Lửa riu riu giữ lửa có chừng,
Đừng cho lửa quá rực hừng,
Âm dương thiếu kết bởi dưng không đều.
Luyện pháp thiên, dụng điều hình tưởng,
Tưởng lục ngôn, không hướng trước, sau,
Khí thần cùng lúc, cùng nhau,
Đi đều đừng có trước sau không thành.
Thầy chỉ pháp để hành,  phanh luyện
Con cùng hiểu chỉ, luyện người tu.
Chỉ rành theo cách công phu,
Trước là mắt thấy đèn thu đem vào.
Người mới học bước vào mượn đủ,
Đủ bóng hình để thủ căn cơ,
Tu cho phải đúng kịp giờ,
Thì ra mới có thần cơ diệu huyền.
Cơ linh ứng biến thiên châu cấp,
Dụng Tam Thiên phù hạp biến thiên,
Con truyền chỉ dạy mối giềng,
Cho người hiểu Đạo pháp Thiên của Thầy.
Trước bày ra lời đây con rõ,
    Rõ để hành cho tõ, cho thông,
Cho con đặng rõ đạo Tông,
Đem truyền chỉ dạy Chí Công dẫn bày.
Thầy đem dạy cho bài tâm pháp
Pháp Tam Thiên phù hạp truyền ban
Con Thầy đệ tử PHỔ AN
Lãnh truyền chỉ đạo Đạo Vàng lập công.
Con phải biết lập đồng pháp Đạo
Với pháp Thầy chỉ giáo trước đây,
Thì con phải giữ Đạo Thầy,
Để cùng luyện tập pháp Thầy giống y.
Chỉ trúng kiểu cho y Phật pháp
Đem chỉ truyền phù hạp pháp Tiên
Cho liên kết đạo nối truyền.
Truyền y chánh pháp con truyền đó đây.
Đây Thầy chỉ, chỉ bày con hiểu,
Con chỉ người trúng kiểu : có công.
Có Thầy trước đó : Tiên Ông.
Chỉ truyền lập pháp lập đồng Tiên gia.
   Đó là Thầy lập ra Huỳnh Đạo,
Lập Đạo Huỳnh một Đạo Cao siêu
Để con hiểu thấu Thánh Điều.
Biết Thầy biết Đạo biết nhiều pháp công,
Pháp Tam Thiên Đại Tông Tổng Pháp,
Pháp của Thầy đủ pháp mười hai,
Chỉ cho biết pháp Như Lai,
Phân ra luyện tập hàng ngày chuyển tu.
Chuyển cho hết mây mù che lấp
Điển Linh Quang tỏ khắp sáng soi.
Soi hình nhựt nguyệt hẳn hòi.
Ở trên chiếu xuống mắt soi điển thần.
Điển thần qui kết thân dưới rún,
Dưới ba phân là chúng biến sanh,
Sanh thành thai, mới nở sanh,
Rồi sau lại lớn chuyển nhanh lên đầu.
Luyện cho lâu rút thâu thần khí,
Đem dưỡng nuôi giữ kỹ Hồi Quang,
Hồi quang phản chiếu cung Càn
Càn Đầu Khôn Bụng rõ ràng chẳng sai.
Thai cũng sẽ mỗi ngày khôn lớn,
Hấp dưỡng nuôi, thai lớn nở ra,
Thông tri hiểu biết gần xa,
Chuyện chi cũng biết thật là rõ thông.
Chính vì vậy Tiên Ông hằng dạy
Ở trong người chỉ dạy hằng niên,
Dầu cho hổn loạn cũng yên,
Theo đường pháp Đạo về nguyên vĩnh tồn.
Đây là pháp: pháp môn thọ học,
Học chuyển hành thân lọc trược thanh,
Ý tâm cũng chuyển điều hành,
Chỉ truyền tâm pháp lập thành đồ thơ.
Bản đồ thơ hằng giờ có điểm
Có vết ngăn cũng chiếm mỗi nơi,
Chia ra mỗi khúc khác thời,
Như trong tám quẻ đổi dời xây cung.
Xây cung Khôn để dồn cung Khảm,
Khảm thủy triều dũng cãm truyền lên.
Chính Ly đã có ở trên.
Hỏa thần giáng xuống thủy thăng chan hòa.
Tinh + Thần + Khí : mỗi nhà lãnh hội,
Hội đũ điều dự Hội Tam Hoa,
Tụ trên đảnh thượng an hòa,
Lửa Ly nấu thuốc thủy qua khí dồn.
Quạt lửa lò chớ dồn, chớ gắp,
Nấu Tinh đều lọc khắp toàn thân,
Mồ hôi nhuể nhại của trần,
Thoát ra trược bẩn cổi lần nhẹ thân.
Thân trần tục lắm lần chứa đựng
Giống tanh hôi sử dụng nhiều năm,
Thú, người, người , thú, phù trầm,
Ngày nay được pháp giải mầm tử sanh.
 Người mới học luyện phanh còn trược,
Luyện nhiều ngày, lần lượt thải ra,
Người tu lánh trược cho xa,
Đừng gần xác thúi thây ma nhiểm trùng.
 Nếu đã bị, tắm xong cho sạch,
Phải giữ gìn đúng cách mà tu,
Phải dùng pháp chỉ con tu,
Của Thầy chỉ dạy linh phù bố ban.
Nên Thầy chỉ Phổ An trước đó
Con biết người => thấy => có thể trao
Người tu tìm học, con trao,
Cho người hiểu Đao: Đạo Cao của Thầy.
Thì Thầy nói chuyện nầy con liệu,
Liệu có nhiều người hiểu chưa xong,
Mới tu lập đức, lập công,
Muốn mau đạt Đạo : thoát vòng ! đăng Tiên !
Nêu có vậy con khuyên người hãy
Giữ Tâm không,  phủi thải lợi riêng,
Cho tâm chớ khá lụy phiền,
Dầu cho chưa đạt, vững yên học hành.
Đừng vì vậy mà tranh, không tốt,
Tranh làm sao, đừng dốt pháp Thầy,
Thì con am hiểu ra đây,
Từ từ cũng đạt được ngày về quê.
Thôi Thầy nói, không chê trẻ dạy
Con đừng gì, ỷ lại có Thầy,
Rán tu ra khỏi trần nầy,
Phật, Tiên hộ giá đưa Thầy hồi Cung.
THĂNG........

Trở lại trang chánh

  Bủu Minh Ðàn.Tam Thiên Bí Chỉ .Webmaster Trương Ngọc An

                      

Thư Viện 1      4   5