Âm dương lưỡng thần

Người chỉ tu tính mà thành gọi là âm thần, gọi là quỷ tiên, xuất hiện thì có bóng mà không có hình. Còn người tính mạng song tu gọi là Thần tiên , gọi là dương thần, xuất hiện thì có hình mà không có bóng. Tiên kinh ghi: “Đạo vốn không có tướng, tiên quý trọng có hình”. Đông Hoa Đế Quân nói: “Pháp thân rông lớn trùm trời đất, chân tính tròn sang thấu cổ kim. Nếu người trên trán mắt chưa mở, chớ khoe tán ảnh với phân hình”.
Chú: Đạo tu luyện xưa nay vốn phân chia âm dương , cái mà bàng môn chứng đắc là âm thần, là quỷ tiên, duy chỉ có phép tính mệnh song tu mới chứng đắc được dương thần mà thôi.Dương thần là nguyên thần kết hợp cùng nguyên khí mà thành, đây là đường lối tu hành của thần tiên. Âm thần vì sao mà thành? Nay xin đặc biệt chỉ rõ: Khi thần khí kết hợp tại nê hoàn, nguyên lúc ban đầu là nguyên khí phối hợp với âm thần, người tu chân đạo do biết hái tiên thiên khí có thể đủ sức mở thông đường khí quản để âm thần thoái lui về khí hải, lâu ngày âm thần thoái hết thì sẽ thấy nguyên thần xuất hiện cùng nguyên khí kết hợp thành kim đan.Bàng môn vì không có cách thông đường khí quản nên âm thần xâm nhập nê hoàn không có đường thoái lui bèn kết hợp với chút ít nguyên khí có sẵn của bản thân, lâu ngày thâm căn cố đế thành ra một vật có thể tuỳ ý bay nhảy vào ra, tuy nhiên vì là vật âm nên chỉ giống như ảo mộng và không thể trường tồn cùng trời đất, thế tục thường gọi đây là cách xuất hồn.Quỷ tiên là một hạng bàng môn khác, hoặc do từ các cõi sắc và vô sắc giáng sinh, hoặc do người thế gian tu hành trì giới gian khổ khiến nghiệp lực gần như không còn, nhưng vì không rỏ tính mệnh song tu, chỉ riêng sở hửu một điểm nguyên thần mà không có nguyên khí kết hợp, tuy có thể cùng trời đất trường tồn nhưng không có pháp lực.

Thư Viện 1      4   5