NGŨ PHỤNG KỲ SƠN

(Tý thời, 18-8 Canh tý/8-/10-/1960)

CHƯƠNG TRÌNH LONG HOA ĐẠI HỘI

THI :

NHỊ thập bát môn chuyển cửu trùng,

LANG đài Phật pháp quảng bao dung,

HIỂN lệnh Long Hội Hoa Thiên định,

THÁNH Phật Thần Tiên độ kẻ trung.

Chào chư­ thiên mạng đàn tiền đẳng đẳng! CÓ KHƯƠNG THÁI CÔNG ngự bút! Tiểu Thánh xin xuất ngoại, hộ cơ.

THĂNG.
TIẾP ĐIỂN:

THI :

KHƯƠNG ninh thạnh trị biết bao lần,

THÁI lập thượng đời có đặc ân,

CÔNG đức cho dày ra chiếm bảng,

GIÁNG khai nguồn hạ Đại Phong Thần!

Lão chào mừng chư­ thiên mạng! Lão đến đây để phụ trách cùng ĐỨC DI LẠC PHẬT VƯƠNG thỉnh Phật Tiên Thánh Thần đến chứng minh việc sắp đặt chương trình Long Hoa Đại Hội. Vậy chư­ thiên mạng cung nghinh TAM-TRẤN, TAM GIÁO, cùng ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỀ lai lâm chiếu chỉ để chư­ thiên mạng thọ ký, xem đó làm bước tiến, hầu thi hành nhiệm vụ của mình mà Chí Tôn đó giao phó. Lão chào chung tất cả đàn tiền! Lão kiếu!

-THĂNG.

TIẾP ĐIỂN:

Thần Tiên hội lại luận ch­ương trình,

VIỄN TRẤN THẦN OAI đến chứng minh! (Thăng)

NAM HẢI QUAN ÂM tùng thính lịnh! (Thăng)

GIÁO TÔNG THÁI BẠCH, ngã KIM TINH.

TAM TRẤN mừng chung thiên mạng! Khá thành tâm cung nghinh

TAM GIÁO lâm cơ chứng đàn .

THĂNG.

TIẾP ĐI ỂN:

 THI:

THÍCH CA PHẬT TỔ giáng trần gian! (Thăng)

THÁI THƯỢNG LÃO QUẤN đến chứng đàn! (Thăng)

KHỐNG THÁNH NHO TÔNG, ra chuyển thế;

Ban ân đồ đệ, tiếp THIÊN HOÀNG! (Thăng)

TIẾP ĐIỂN:

HỔNG QUÂN LÃO TỔ hóa phân trời! (Thăng)

KIM M ẪU DIÊU TRÌ chứng kiến nơi! (Thăng)

Cha cả linh hồn, THẦY, NGỌC Đế!

Ban ơn lớn nhỏ khá nghe lời!

Thầy, Cha linh hồn mừng mỗi con nam nữ có mặt! Giờ này Thầy ly cung Bạch Ngọc đến chứng lễ và ban chỉ cho DI-LẠC PHẬT-VƯƠNG truyền lời việc Long Hoa Đại Hội, để cho các con lấy đó nghiệm suy mà xét đoán, dò lần trên bước đường hành đạo.
Phần phụ trách, Thầy đã có đặc ân cho KHƯƠNG THÁI CÔNG. Vậy
các con khá tuân lịnh !

THI :

"DI LẠC, THẦY GIAO LỊNH CHUỞNG QUYỀN,

 LONG HOA ĐẠI HỘI THỈNH THẦN TIÊN;

 TAY CẦM ẤN NGỌC, BAN VÀ THƯỞNG,

 TAM GIÁO CÔNG ĐỒNG, SẮC CHỈ TRUYỀN".

-THĂNG-

Tiếp Điển:

THI :

DI vì Thánh lịnh của Trời ban,

LẠC hội công đồng tại thế gian;

PHẬT luật y hành cho phải phép,

VƯƠNG minh trạch đức mới phân phàm.

   BÀI :

Cuộc tuần huờn khai thiên chí cực,

Nay phục thỉ, phản lực qui nguyên;

Khiến nên vạn loại nan tuyền,

Ngũ châu xáo trộn, đảo điên trần hồng.

Đại quốc mạnh bất công luật pháp,

Tiểu nhược nguy nan đáp hòa bình;

Phải cam tâm chịu lụy mình,

Sớm Tần, chiều Sở, thân hình ngẩn ngơ.

  Do tịch địa thiên cơ mới mở,

Lập Tam Kỳ phản trở Thượng nguồn,

Lạc loài đạo đức nhơn nhơn,

Tồn sanh nguyên chưởng trong cơn mạt đời.

Tiền khai đạo, Thầy Trời chuyển hóa,

Phân Tam Giang, danh tá Cao Đài ;

Càn Khôn Chúa Tể linh oai,

Độ đoàn con dại. trần ai khổ sầu.

Đ­ưa anh tài đứng đầu đạo đức,

Rước vĩ nhân trí thức dung hòa;

Tôi hiền trung hiếu nước nhà.

Lên bờ Tây Vức, được qua BẮC ĐÀI.

Lo trùng tựu kim giai bái mạng,

Người thiếu tu, độc đoán, chờ gần;

Nhơn hiền, hiếu tử chầu sân,

Giúp nền Đạo cả pháp tân Cao Đài.

CHÚNG ĐỆ TỬ PHẬT NAY NGHE LỊNH:

SẮC CHỈ TA PHỤNG LĨNH NGỌC HOÀNG;

CẦM CÂN THƯỞNG PHẠT TRẦN GIAN,

TRƯỚC LO TRỊ-ĐẠO, SAU TOAN TRỊ ĐỜI !

LÝ DO, Ta để lời tuyên bố:

Lập chương trình ức độ Long Hoa;

Khổ lao Tiên Phật hằng hà,

Cồn dâu hóa bể, luật đà đổi thay!

ĐẠO TỶ SỐ KHÔNG NGOÀI BA SÁU,

ĐỜI HAI NGÀN TUYÊN CÁO CŨNG TRONG!

LONG HOA KHAI DIỄN ĐẠI ĐÔNG,

NẠN TAI NGƯỜI THẾ KHẮP TRONG TUẦN HOÀN.

Thu thâu cảnh, Đông tàn để lại,

Xuân không già há phải hoa râm;

Lần tay tính lại mấy năm,

Thiên sanh Tý, ngoại canh nhựt thời.

Đừng ngại biếm lãng lơi tấc dạ,

Chớ khoe khoang trồng đá dời sông;

Trời Nam phụng kiến ngô đồng,

Đất vàng hạc gáy, cá rồng phi thiên.

Đời danh lợi, uy quyền chen chúc,

Đạo không ngoài lúc thúc chạy theo;

Bên lề đường cái thông reo,

Bóng huỳnh thấp thoáng núi đèo biển sông.

Cảnh hùng vĩ não lòng nhân loại,

Tiếng ó reo bên bãi tha ma;

Lời than này cửa, nọ nhà,

Giấc mơ tỉnh dậy, trời đà quá trưa.

Cày sao còn, NGHIÊU chưa đủ lối,

Cuốc Nguyệt đài, THUẤN vội thôi đi;

THẠCH SÙNG danh lợi còn gì?

NHAN UYÊN bầu nước có chi nhọc nhằn?

Lấy chuyện xa phân trần tích cũ,

Đem việc này nhắn nhủ cho đời;

Người nay sao lại lỗi thời,

Đạo không ra Đạo, mà Đời cũng không?

Đời mê ngủ hết mong lay động,

Đạo mơ màng tiếng trống điểm sang;

Thu qua rỉ rả, Đông tàn,

Đông tàn thì cũng thương tang nỗi niềm.

T ừ bao lâu ẩn im giấc mộng,

Nay làm sao đặng trọng đức hiền;

Còn gì thống nhứt qui nguyên,

Còn gì chi phái, ảo huyền hồi quê!

Đời mong vọng đường về vật chất,

Đạo không cần, Bạch Ngọc Ở đâu?

Trót sa chân khỏi nhịp cầu,

Gọi rằng qua vịnh, gọi đâu bến bờ?

Không hay biết thời cơ huyên náo,

Thì cho rằng phép Đạo chẳng linh;

Chư­ nhu bởi thiếu đức tin,

Mò lần đêm tối, bất bình lối đi!

Tý canh nghiệp, huyền vi chuyển hướng

Tý mười hai, thạnh vượng thái hòa;

Khí lành ngắm nhã làm hoa,

Mười hai Nhâm Tý còn xa dặm dài !

Trong hai ngàn, bảy hai thiên vận,

Ngoài tám tư­, ba tám ngoại canh;

Ngô đồng phụng đậu sơ cành,

Cây lau đợi tụyết, trổ sanh bông vàng.

Xa tiếng vạc kêu vang đêm vắng,

Gần nhôn nhao cò trắng quanh cầu;

Ó vàng cá chọi diều hâu,

Trên cành cu gáy, bồ câu rủ về.

Đường dặm dài lối dê in dấu,

Bóng trăng tà khuất giậu tre xanh;

Bao nhiêu thời sự bất thành,

Bấy nhiêu dâu bể tan tành còn chi?

Nơi sơn đảnh còn gì ngọc đá,

Chốn thung tòng hoa quả thiên minh;

Vài hàng cao ẩn bút tình,

ĐỀ THƠ TUYÊN BỐ CHƯƠNG TRÌNH LONG HOA:

"Phần khai thông chung hòa tư­ tưởng,

Nhắm mục phiêu ấn tư­ợng ghi vào;

Gìn lòng đạo đức tương rau,

Lập trường bác ái được vào thi khoa".

Đời bình trị mới là chế giảm,

Mới phân ra cửu phẩm, tam thừa;

Cái dày, cái nhặt, cái tha,

Đạo trong tỷ số chỉ chừa một thôi!

M ỗi hướng lãnh dụng thời khả đắc,

Khá vầy liên, tay bắt miệng hô;

Chung nhau xây dựng tiền đồ,

Trên nền đạo đức gấm tô hoa màu.

Một lời nói, lúc nào cũng vậy,

SƠ một lời, tổn hại khuynh nguy;

Long Hoa đặc trách nhiệm kỳ,

Một điều thiên lệch ắt thì phải sai.

Nên cẩn kỹ một hai chu đáo,

Xem tận tường người Đạo thật thà;

Việc gì họp lại năm ba,

Bàn cho cạn lý, đem ra thực hành.

Trước ma quỷ, vút nanh xiềng xích,

Rủi lâm vào, mục đích chết thôi;

SỢ trời hơn cả sợ người,

Trung thành đạo đức, sáng tươi nhơn thần.

Phần HIỆP THIÊN ân cần ôn cố,

Bàn thỉnh mời TỨ BỘ giáng đàn;

Phật Tiên xuống chốn trần gian,

Long Hoa Đại Hội chung đàng diễn khai.

Vậy chúng đệ tử nghiêm chỉnh đàn tiền.

CÓ TỨ ĐẠI BỘ CHÂU đến! Khá

cung nghinh! Bần Tăng kiếu!

THĂNG-

  THI :

Tứ Đại BỘ CHÂU đến tá cơ,

Giáng lâm trần thế một đôi giờ;

Chương trình đại sự ghi vài điểm,

Bút ngọc để lời mượn phú thơ.

Lão chào mừng chư­ thiên mạng đàn tiền đẳng đẳng! Được phép tọa thiền

nghe Lão khải giáo!

THI BÀI:

Ngồi đàm luận chư­ huynh ĐÔNG, BẮC,

Ánh hào quang ngũ sắc chói ngời;

PHẬT VƯƠNG DI LẠC đến nơi,

Bước vào vui vẻ liền mời Ta đây.

Trời trăng lặng, tiếng chày trong xóm,

Đất tươi màu mấy khóm hương lan;

Sắc vâng đại diện giáng đàn,

Rằng ta: NAM THIỀM, HỒNG BÀNG là đây!

Lấy tay tính: năm này cũng Tý,

Tý mấy kỳ, thiên ý đã phân;

Tý khai, Tý chuyển mấy lần,

Tý canh đã đến hồng trần gian lung.

Tý Nhâm đến, quanh vùng thế giới,

Đặng an lành, lạc thế âu ca;

Chim linh đậu trước thềm nhà,

Là điềm đại họa, Long Hoa diễn trường.

Ta nh ận thấy vô phương cứu cánh,

Tý bao giờ bóng ảnh sai đâu?

Gượng vui cười đặng cho sầu,

Buộc lòng đến chứng, thốt câu ngỡ ngàng!

PHẢI CHỨNG CẢNH TRẦN GIAN THẢM KHỐC,

NHỚ KHI PHÂN TRỜI ĐẤT ĐẾN GIỜ;

CHƯA HỀ NÁO NHIỆT THIÊN CƠ,

MÀ NAY RÚNG ĐỘNG THẨN THỜ THÂM TÂM!

Một thời gian ba năm lặng lẽ,

Liên miên trường buồn tẻ vắng tanh;

ĐÓ là ngày Đạo đã thành,

Thành ngày tận thế, nhơn sanh khổ lòng.

Tay hướng Đạo Thiên phong Chức sắc,

Bệnh trầm kha nghèo ngặt, thuốc chi?

Linh đơn có những thứ gì?

Nằm trên đống thuốc phải thì chịu đau

Lời ngụ ý, hiểu sao tự xét,

Máy thiên cơ lậu thiệt khó lòng;

Lượng mình đảm nhiệm Thiên phong,

THIÊN VƯƠNG đến dự, giã trong đàn tiền !

THĂNG-

TI ẾP ĐIẺN:

TIẾP BÀI:

Ngã: THIÊN TƯỚNG giáng miền trần thế,

Chào chư  hiền, tịnh để nghe qua!

Đặng thơ DI LẠC thỉnh mà,

Mời Ta phê chuẩn Long Hoa chương trình.

Để một chữ, động tình sanh chúng,

Ghi một lời, bóp bụng nghe theo;

Éo le máy tạo ngặt nghèo,

Than ôi, họa phước đều theo hành tàng!

Tý canh nghiệp, muôn ngàn khổ não,

Đến Giáp thìn cơn bão lòng đau;

Phan vương, Nguyễn tái, Trần giao,

Thìn thăng, Tý xuất, tiêu hao vạn loài.

Người ăn muối, kẻ thời khát nước,

Nghĩ buồn cười, mưu chước lung tung;

Ai rằng ta cũng anh hùng,

Khoe khoang chánh nghĩa, tận trung giống nòi.

Hùm ngồi chuồng chờ coi thịt lại,

Tận vào mồm mới nhảy tưng tưng;

Chẳng may gặp choảng beo rừ­ng,

VỚ ngang bị táp, nhảy tưng chạy đùa.

Beo đắc thế hục hùa theo dính,

Hùm bao giờ chịu nhịn hay sao?

Đôi bên đều trổ tài cao,

Cả hai lòi ruột, chẳng nào còn nguyên!

Một dãy núi, một chuồng trong ổ,

Kiếp thú cầm quái gỡ biết chi ?

Người sao cũng tánh la thì,

Hết đời beo cọp, còn gì lố lăng!

Nhựt, nguyệt, tinh, ba lằn sanh khí,

Nguyệt tịnh động đêm ví có nhau;

Sáng trăng thì chẳng có sao,

Sao nhiều đêm tối, trăng nào còn đâu?

Động sanh khí trong bầu trời đất,

Quyết liệt vì tính chất hùng thiêng;

Làm cho quả đất chinh nghiêng,

Thần hao, tinh kiệt, khí riêng lạnh lùng.

Lu ận thiên cơ nghiệm cùng thân thế,

CÓ phải đời tận thế hay không?

Tới đây vừa mãn điển đồng,

Ta rồi phân sự ghi trong chương trình.

TH ĂNG-

TIẾP ĐIẺN:

TIẾP BÀI:

Đang luận xét nhân tình bi đát,

Đặng phúc thơ DI LẠC đến liền;

Ta là đại diện Táng Tiên,

Ngã: TÂY PHƯƠNG SÓC giáng miền trần gian!

Chào thiên ân trung đàn nghiêm chình!

Được tọa thiền, an tịnh nghe phân !

Lệ rơi từng giọt thương trần,

Đề thơ chứng kiến hồng trần gian nan.

L ần tay bấm từng trang thế kỷ,

Đặt tay nằm suy nghĩ ngổn ngang;

Than ôi máy tạo hành tàng,

Bánh xe luân chuyển trần hoàn đổi thay.

R ồng uốn quanh đầu quay đất BẮC,

Mình tại LÀO, đuôi vắt qua NAM;

Chân đưa đất MIẾN thung CHÀM,

Kỳ giương lộn xuống THÁI LAN phi đằng.

H Ạ UY DI bóng trăng vần vũ

Chốn MÃ LAI tinh tú hiện ra;

Trời chiều bóng ngã ác tà,

ĐÀI LOAN núi đá phun ra tít mù.

TH ĂNG LONG cảnh lu bù khói lửa,

Khách vi vi rải họa trời âu;

Hiềm vì đại lợi buổi đầu,

BÁ LINH tiếng trống canh lầu điểm sang.

Dù muốn không bàng hoàng khốn khó,

BỈ xâm rồi, phải có HÒA LAN;

Làm cho khách tới lạc đàng,

LIÊN cung GIA NÃ nào an cõi lòng.

DI ỄN KHẮP NƠI THIÊN LONG ĐỊA CHẤN,

CẢ MUÔN VÙNG NHỮNG TRẬN CUỒNG PHONG;

GỚM GHÊ NHỮNG LÚC THỦY HỒNG,

Chia rành kim tuyến rẽ đồng BA TƯ­.

Xong nhi ệm vụ, từ từ gát bút,

Đã xong phần đôi phút luận bàn;

Giã từ thiên mạng lưỡng ban,

Ta về động nội tính toan sau này.

-THĂNG-

TI ẾP ĐI ẺN :

TIẾP BÀI:

Nhìn Nam Bắc Đông Tây bốn hướng,

Ngó xuống trần khí tượng xung thiên;

Lần tay tính lại mấy niên,

Tính coi trần thế dữ hiền ra sao?

Phút KHƯƠNG THƯỢNG bước vào ra mắt,

Rằng có thơ DI LẠC gởi mời;

Nãy giờ Lão đợi hết hơi,

Chờ Tây phương SÓC dứt lời ra sao?

Bần Đạo đây: VƯƠNG NGAO LÃO TỔ,

Để đôi lời cứu bổ chương trình;

Chư hiền tịnh tọa tâm thành,

Tu hành thì ít, giả danh thì nhiều!

CÓ ăn chịu, đành tiêu diệt! đáng!,

Không ăn thì cũng máng họa tai.

Từ xa kinh sách phô bày,

Dạy đi nhắc lại, có ai đâu hành?

Ngao ngán thay kỳ sanh nguyên tử,

Hòa chất này đâu tự muôn đời ;

Ngũ hành biến hóa mọi nơi,

Hành tinh điện tử một thời chín ra.

Một có chín, chín mà tám mốt,

Chín mốt là tính rốt bao nhiêu?

Tử đi sanh khắc một chiều,

Ngũ hành chính chóng kinh tiêu diệt người.

BI ẾN HÓA ĐÂY: THAY TRỜI CHẰNG ĐẶNG?

VÂNG LỊNH TRỜI, LÃNH MẠNG KỲ BA;

Coi chừng Canh Ngũ ướm ra,

Lôi đình chấn động trồi ba quốc hồn.

Chim nh ấp cánh bay dồn BẢY NÚI,

Cá quạt đuôi mừng lội qua sông;

Cây khô khỉ ngó thèm bần,

CỎ rau nội quạnh mong cần có đâu?

Ch ương trình luận để vài câu,

Giã từ đàn nội, Ta thâu điển lành!

-THĂNG-

TI ẾP ĐIỂN:

TIẾP BÀI:

Luận về đại hội nhân sanh,

Đời thay Đạo đổi, ngũ hành chuyển luân.

Xuân Giáp Thìn nửa mừng nửa khóc,

Năm não sầu trách móc đệ huynh;

Gây bao nhiêu chuyện bất bình,

Mang về tai họa chống kình với nhau.

Hạ tiếng ve gọi sầu tỉnh lại,

Đạo phân trần phải trái chuyện xa;

N ước đời trong lóng đục ngừa,

Mồi ngon lưỡi bén cũng vừa lòng tham.

Ngoài mười sáu phân đoàn vĩ tuyến,  (17è)

Trong Nam này uyển chuyển pháo xe;

HOÀNH SƠN câu thúc nhiều bề,

Đoàn ong tấp nập kéo về CHI LĂNG.

Nơi điện thiên, cầm đăng khải trí,

Chốn chương tòa suy nghĩ vẩn vơ;

Nước non trong cảnh mịt mờ,

Ngày sau phó, luận, hiện giờ gặp Ta.

Thu phong thu ỷ, sông Hà tràn tới,

Cảnh mịt mù đi có vế không;

Thái dương rọi trước phương Đông,

Đến năm Quí Dậu, Lạc Hồng điểm may.

Gà heo óc niên dài ngoại vắng,

Chó lạc đường về đặng yên nơi ;

Heo ra muôn cảnh rã rời,

Nước dâng tràn khắp tơi bời dân Nam.

Chuột ngoi ngóp tìm đàng ẩn tránh,

Trâu quay về, tạm cảnh yên nơi;

Nhân dân than khóc ngất người,

Tai trời ách nước, ôi thôi khắp cùng !

Lần tay tính đồng chung ghi nhớ,

Giáp Ngọ rồi, Tần SỞ chia hai;

Trên đường lao lý dặm dài,

Ngày đi thảng lại lạc loài nhân sanh.

Long Hoa điểm đầu Canh Tý luận,

Bao niên trường hoàng chủng uy danh;

Mười hai lần chuyển ngũ hành,

ĐÔNG Âu, TÂY Á, tan tành còn đâu !

Thủy hỏa phong hoàn câu chấn động,

Trãm long xà nhứt thống phong cương;

Đến năm Quí Dậu mới t­ường,

Ai còn, ai mất, ai th­ương chủng loài.

Qua Kỷ Dậu, Phật ngài phán xét,

Còn Thanh Phong, Minh Nguyệt bày khai;

Lần lần chữ vạn bùng bay,

Trăng sao mây án, đổi thay địa cầu ?

Nước non nhuộm một màu xanh xám,

Núi sông dài bao quản chi chi;

ĐẠO KHAI ĐÃ ĐỦ TAM KỲ,

ĐEM VE MỘT MỐI ĐẾ QUI CHỦNG LOÀI.

CH Ủ NHƠN ÔNG CAO ĐÀI PHÁN ĐOÁN,

Quỉ thần hờn, người oán, than ôi !

Thiên khuynh Tây Bắc phục hồi,

Đông Nam thể chất khuyết rồi lại tan.

Lấp BIỀN THÁI qua làn Đông Á,

XÔ THÀNH NAM vào ngả TÂY PHI;

Bàn tay Nam tộc có gì?

Chuyển người ngoại tộc tới qui HÁN THÀNH.

Mượn ngũ châu nhựt hành nguyệt hãng,

Dụng cán cân nền tảng ĐÔNG Âu;

Trả vay chung thỉ đáo đầu,

ĐẠI TÂY DƯƠNG chuyển, ĐÔNG ÂU điêu tàn.

ẤN, MÃ, MIỀN, tiếng than ai thấu,

NAM HÀN cùng MÃ TẤU, KIM Môn;

TỨ XUYÊN SÔNG đã dập dồn,

LIÊN BANG xáo trộn nó dồn TƯ KHOA.

HIỆP CHỦNG QUỐC, THÀNH HOA THỊNH ĐỒN,

Phẫn uất lòng, hỗn độn khóc than;

KHÔNG KHOE GIÀU CÓ BẠC VÀNG,

MỘT CÂN BẠC ĐỒI MỘT TRÀNG CÂN RAU !

X à hãm tĩnh lọt vào trong lưới,

Quyết liệt rồi thế giới điêu tàn;

Tam nguơn xây chuyển tuần hoàn,

Dù không dù muốn, họa tràn cũng chung!

Năm tháng ngày lao lung từng khúc,

Không thời gian một phút yên đâu;

Đao binh sóng dậy buổi đầu,

Bảy năm bước một đâu đâu cũng đều.

Hết chủ nghĩa danh nêu cùng khắp,

Tới khoa tranh chủng tộc dấy tràn;

Lập thành trận địa nát tan,

Tai nguy khí độc chiến tràng thi nhau.

N ẠN NGUYÊN TỬ TIÊU HAO NĂM SÁU,

TAI HỌA TRỜI HUYÊN NÁO HAI BA;

CỘNG ĐI ĐẾM LẠI RÕ MÀ,

MUỜI HAO TÁM CHÍN MỚI RA THÁI BÌNH !

Để cứu vãn tình hình nhân loại,

Lấy một phần lập lại đời sau;

Cao Đài chọn giống Nam giao;

Nguyên linh bày bố Đạo Cao trận đồ.

Cửa sanh ly bước vô BÁT QUÁI,

MỞ ĐỔ THIÊN trấn tại HÀ TIÊN;

CỬU LONG môn huyệt hậu miền,

TRUNG GIANG, CỬU KHÚC nối liền khảm khai.

Th ất thập địa BỒNG LAI khôn trấn,

Chỗ Thần Tiên lược trận xuất binh;

TÂY NINH tổ ấm gia đình,

Là nơi quốc hội vạn linh luận bàn.

Trung tâm BẠCH HỔ QUANG bày bố,

Cửa tây cung HẮC HỔ huấn sanh;

CỬU LONG phun thủy mây thành,

Trong ngày thất dạ ngũ hành bình yên.

Ph ân phàm Thánh, Ca tràng tuyển lựa,

Khúc Bảo Giang, tôi chúa vui mừng;

Bửu tòa Thạnh thế Trung hưng,

THÁP MƯỜI hoa lệ, đổi rừng AN GIANG.

ĐÔNG THÁP bỗông thở than lệ đổ,

Đất ĐỊNH TƯỜNG dời chỗ đổi sông;

Một giờ địa chấn lôi phong,

SÀI THÀNH, HÀ NỘI, HẢI PHÒNG còn chi !

Mười hai năm, vật gì cũng đổi,

Đất PHÙ TANG rung dội rên la;

Sóng tràn địa lục TRUNG HOA,

ĐÀI SƠN núi đá phun ra ngất ngời.

Chớ hấp tấp vội cười đây đó,

Than một lời lệ đổ thâm bâu;

ĐỒI THAY TRỌN QUẢ ĐỊA CẦU,

CAO ĐÀI, DUY VẬT, ĐÁO ĐẰU MỚI HAY!

Cứ mãi miết đua tài kình chống,

Vẫn hoài hoài nuôi mộng đấu tranh;

Lớn xúi giục, nhỏ tán thành,

Đấu tranh ai hưởng, chỉ rành đây coi?

Đường tên đạn dường thoi sanh tử,

CÓ mấy đời hung dữ vẹn toàn?

Thì ra cướp trộm giàu sang,

Ai đâu hiền đức lang thang tội tù.

Đời tàn bạo, bóng cu chóng mất,

Chơi dao thì định chắc bị dao;

Xưa nay chém giết anh hào,

Vui say súng đạn, ai nào toàn thây?

Hội Thần Thánh Đông Tây Nam Bắc,

Tam Giáo Tòa giở luật xét minh;

Dầu cho dạ sắt lòng đinh,

Lệ rơi dài vắn, động tình xiết bao!

V ì chơi linh nhiều màu xinh xắn,

Lớp thú cầm tu đặng hóa thân;

Oán gây chuyện trước Phong Thần,

Kẻ đôn người đốc, kẻ mầng người lo. 

Luật thiên định không cho huờn xác,

Lẫn linh hồn thưởng phạt vong tồn;

Diệt luôn một kiếp linh hồn,

Không đày không đọa, bảo tồn cũng không.

Đại nguyên căn khó lòng cứu vãn,

Phạm sát sanh là phạm Thiên điều;

TU HÀNH ĐÃ CÓ MỤC PHIÊU,

KHÔNG THƯƠNG, KHÔNG GHÉT, BẤY NHIÊU LÀ CÒN!

CHƯƠNG TRÌNH điểm ngòi son khó nhọc,

Nhứ định rồi thưởng phạt rõ ràng;

Người sầu, quỉ khóc, thần than,

Trời thay, đất diệt, thế gian tan tành!

PH Ầ THỨ NHẤT: Chiến tranh gây hấn,

Tức bực rồi ĐẠI VẬN THỨ BA;

Chín năm tan nát cửa nhà,

Họa phân chủ nghĩa bất hòa gian hung.

Ngôi thứ ba anh hùng trổ mặt,  

PHÂN THỨ NHÌ: TÍNH CHẤT DUY Tâm;

Chia ra tôn giáo ba phần:

Tây Phi, Bắc Ấn chiếm lần Đông Nam.

PH ẦN THỨ BA: ÔN HOÀNG vận chuyển,

Gió mưa hòa sấm điện chớp giăng;

Lành còn dữ mất chưa yên,

Long kỳ cù rống liên miên ầm đùng,

PH ÂN THỨT­: ĐẤT RUNG NÚI NGÃ;

Bao lâu đài đổ xả, thây phơi,

Chó gà tiếng bặt đêm ngày,

Đường không, nhà trống, chẳng ai một ng­ười !

PH ÂN THỬ Năm: đổi trời thay đất,

CHUYỀN NGŨ HÀNH THẤT NHẬT liên miên;

Công đồng Phật Thánh Thần Tiên,

Tây Phương Cực Lạc tại miền trần gian.

PH ẦN THỨ SÁU: THIÊN HOÀNG trở lại,

Phân Càn Khôn thế giới ra tư,

Thái dương chánh Bắc lên từ

Thái âm luân chuyển đêm như­ ngày giờ.

PH ÂN THỨ BÀY: chia bờ ranh giới,

Lập ĐỊA HOÀNG vạn đợi cỏ cây;

Bốn mùa thời tiết Đông Tây,

Mưa hòa nắng dịu, gió mây trong vàng.

PHẦN THỨ TÁM: NHƠN HOÀNG trị thế,

Đạo đức gìn luật lệ an bang;

Long hoa đã hết lệ tràn,

Âu ca lạc nghiệp bình an vui vầy!

THĂNG -

TIẾP ĐIỂN:

DI về cao thượng mật tâm thơ,

LẠC nẻo xa xăm cách bến bờ;

PHẬT pháp tà quyền nên biến cải,

VƯƠNG trong thập ngoạt đổi thiên cơ.

THI:

Vì việc tà thần mới đổi thay,

Làm cho đệ tử phải ai hoài;

Bản đồ lậu sự nên thâu lại,

Tạm một thời gian, Phật đáo lai.

THI BÀI

Nay Phật Vương ban ơn đệ tử !

Tịnh tọa thiền, ưu lự nghe phân

Phật nay xuống chốn hồng trần,

Để lời chỉ bảo thiên ân lo lường

Từ tam miền, trung ­ương cũng thế,

Bảng Huỳnh Đạo tạm bế thời gian;

Tà ma lợi dụng đạo vàng,

Giả danh, giả nghĩa, làm càn chẳng kiêng,

Lũ yêu quỉ Thần Tiên chẳng kể,

Phải tạm ngưng quyền thế nhứt thời;

Chẳng nên thố lộ cơ Trời,

Làm cho ma quỉ tiếng đời mỉa mai.

Hạ tấm bảng Thiên Khai Huỳnh Đạo,

Đợi tới ngày Phật bảo hành hương;

Khuyên đệ tử dạ chớ sờn,

Có Ta trị thế khải đờn thiền minh.

Ngày Thiên Khai Đạo Huỳnh trở lại,

Ấy là ngày mở tại VĨNH LONG;

TÂN HÒA Tự có sắc phong,

Là cơ Di Lạc đại đồng uyên thâm.

Quỉ xuất hiện miền Đông thành nội,

Để phô bày cái dối giả danh;

Lợi dụng Thiên Khai Đạo Huỳnh,

Cũng cơ bút chuyển, huyền linh Ngọc Hoàng,

Lòng dục vọng nhân tài đô thị;

Tưởng đâu rằng thiên ý bày khai;

Nào ngờ lũ quỉ dụng oai,

Mượn danh Ngọc Đế mà bày chuyện riêng;

Khổ cho Đạo điều nghiên chẳng nổi,

Cứ mãi mê tiếng gọi rền vang,

Lý thuyết mê hoặc rõ ràng

Cũng xưng Thần Thánh, đạo vàng khuếch trương.

Thương nhân sanh không tường tận được,

Thà cam đành ô thước khổ tâm;

Đừng cho ma quỉ tính ngầm,

Bôi lem danh nghĩa tối tăm đạo vàng.

BIẾT THƯƠNG YÊU, GIAN NAN TÌM LẦY,

KHÔNG THƯƠNG YÊU, CẠM BẢY SA HẦM.

Kêu gào đã mấy mươi năm,

Tỉnh đi sanh chúng, tự tầm phương hay!

Tạm đổi danh lòng này cũng khó,

Tùy thiên cơ nhượng bộ quỉ ma,

Quỉ ma dụng lịnh Giáo Tòa.

Phái phân hư­ thiệt rõ mà trắng đen;

Ai trong sạch luốc lem giá phẩm,

Bao niên trường suy gẫm lại coi;

Tây Phương trối giọng túc còi,

Thập bát nhị ngoạt nhựt coi lịnh tràng

Phật vâng sắc Ngọc Hoàng Thượng Đế,

Mỗi việc chi thực tế có đây;

Éo le ngày tháng đổi thay,

Khúc quanh Phật đạo dở hay nhiều bề

SƠ NHỨT NHỰT Phật phê cho đúng,

NHÂM DẦN NIÊN, TỨ NGOẠT phô bày;

NGỌ THỜI, cơ bút diễn khai,

Giao cho Phật tử đặng rày hành trang.

Vậy đạo tâm tính toan từng b­ước,

Cứu xét rành mực thước phái chi.

Trải sang biết mấy thời kỳ,

Thể đạo Phật pháp ẩn vi hành tàng,

Rồi cũng phải lớp màn tạm bế,

Bởi tà quyền cậy thế hành hung.

Cung nghinh bửu tượng khó lòng,

Ngô Triều khủng bố long đong tai nàn,

Đến Giáp Thìn sắc ban trở lại,

Cậy miền Đông vận tải lịnh truyền;

Củng cố đường hướng thọ thiên;

Nam thành, Nguyễn phải điều nghiên thi hành.

Lần lần bước khúc quanh Phật đạo,

Khẩu tịnh yên túc bảo hành bư­ơn,

Thọ mạng lịnh dạy đêm tr­ường;

Dẫn đường tiến bư­ớc tầm chương mà hành.

Cần rèn luyện lòng lành sáng chói,

Cho nhơn sanh học hỏi giả chơn.

Tấm lòng tự mỗi cá nhơn,

Là tay hướng đạo thiệt hơn hiểu rành,

PHẬT ĐỊNH TRƯỚC CHIẾN TRANH NÀO SÁI,

PHẠT THẾ TRẦN, SÀNG SẢY CHÚNG SANH;

UYỂN THÂU NHỮNG KẺ TÂM THÀNH,

LÒNG CÒN THIỆN NGUYỆN, BIẾT HÀNH THIỆN LƯƠNG.

CÓ giặc ngoài biên cương chực sẵn,

Còn những phe phái đảng chờ trong.

Cận đây tháo lưới bẻ lồng,

Phóng sanh chim cá núi sông mọi đàng.

Giặc TRUNG HOA sắp sang, Đảng Cộng, '

Làm nhiều điểu ảo vọng đầy vơi;

Loạn ly diễn biến khắp nơi,

Giựt giành quyền lợi đoạt thời ngôi cao.

Kìa XIÊM LA tràn vào tranh cạnh;

NỌ TẦN HOÀNG ỷ mạnh hành hung;

AN GIANG tỉnh ấy quá hung,

Tang thương biến đổi đồng chung xóm làng.

Còn TÂY ÂU mưu toan quỉ kế;

Gây nhiều điều khó thể nói ra.

Xét xem thời cuộc thiết tha,

Hiểm nguy nghèo ngặt, hung đa, ít lành.

KẾ ĐÂY THẤY THỊ THÀNH NGHIÊNG NGỬA,

KHẮP HOÀN CẦU NGÒI LỬA BIẾN THIÊN;

MÁU RƠI THỊT ĐỔ ĐẢO ĐIÊN,

GIỰT GIÀNH CẤU XÉ LIỀN LIỀN ĐÓ ĐÂY.

SỔ CHÂU ÂU Phương Tây đã dứt,

Còn HOA KỲ giành giựt chủ quyền.

TÀU cùng NHỰT BỔN tiếp liên;

ĂNG LÊ, ĐỨC QUỐC vào miền VIỆT NAM;

Binh nước ngoài sẽ đem trợ chiến,

Còn nội binh lập biến cơ huyền,

Đồng ra phát pháo ứng liền.

Đón ngăn PHIÊN QUỐC, CAO MIÊN dữ dằn.

Môn đồ ôi ? đất bằng sóng dậy;

Quá hung tàn rõ bấy trắng đen, .

PHIÊN TẦN oanh liệt chẳng hèn,

Nhưng rồi cũng chịu, khó chen ngai rồng;

Do luật định đại đồng khi trước,

NAM KỲ này khảo dượt chúng sanh;

MƯU HAY, TRÍ GIỎI KHÓ THÀNH,

ĐỦ TÀI, HẠNH, ĐỨC, TÂM THÀNH ỨNG CƠ.

Qua lớp màn cuộc cờ loạn rối.

Sẽ luận bày tiếp nối khởi tuồng,

Môn đồ tua khá lo lường,

Trong cơn nguy ngặt, Phật thường độ cho,

Nay gặp lúc Kỳ Ba mạt hạ,

Cả hoàn cầu thủy hỏa khổ sầu.

Trả vay vay trả đáo đầu;

Dễ nào tránh khỏi luật hầu công minh;

Dân tà quyền thình lình nổi dậy,

Theo Tây phương ắt phải lạc lầm,

Nhơn sanh bởi tại giả tâm.

Chẳng thông thời thế bị lầm đó thôi,

Dân da đen thôi rồi mắc kế.

Muốn đoạt thành ngôi đế Nam Bang,

Cũng vì da trắng mưu toan;

Xúi gây việc quấy, MIÊN tràn nghe theo;

Đó là cơ họa gieo dân số,

Nay đúng kỳ tạo chỗ tâm truyền.

TẦN HOÀNG nào rõ luật thiên,

Tin lời ANH, PHÁP oan khiên dãi dầu,

Quân PHÁP lại khởi đầu cuộc chiến,

Gần đây rồi diễn biến dẫy tràn.

Gian nguy ác liệt khóc than,

Thảm thương cho tỉnh AN GIANG lụy phiền;

Rồi cũng bởi lúa tiền trì kéo;

Mà phải vương chết héo chết khô.

TẦN BANG là đứa mọi nô;

Hành trình tận sát hồ đồ ghê thay;

Kế đây rồi trong ngoài đều loạn;

Có phải đâu một nạn giặc Tần,

SÀI GÒN, GIA ĐỊNH CHÉM ĐÂM,

TAN TÀNH VẬT CHẤT, NÃO NẦN LĂM THAY?

Đảng Dân Chủ chịu rày thảm khốc,

Đúng kỳ rồi, phút chốc rã rời,

Làm chi nên việc nghịch trời;

Khuấy dân hại nước, nhiễu đời thử xem !

Các đạo binh ngoài đem lập kế.

Sẽ kéo vào phế đế, đoạt ngôi,

Gây nên nhơn loại nạn nhồi,

Giống giồng giành giựt, chết thôi chật đàng.

Các tôn giáo mưu toan đế chủ,

Nhưng giả tuồng nhiệm vụ phô trương;

Nào hay ngựa ẩn đường truông,

Phật Vương cứu thế khởi tuồng Long Hoa.

Chừng khi gặp được gà sắc đỏ,

Ắt rạng điềm tỏ rõ ngũ châu,

Nhà Nam bá chủ gồm thâu,

Minh Hoàng xuất hiện, đâu đâu phục tùng.

Vậy từ đây trở đi còn nhiều cơ khảo thí. Trải qua những giai đoạn Đạo chuyển, phần đông chư­ môn sanh cho thế là tai họa khổ hình, rồi trách đất giận trời, nói Thần Thánh chẳng linh để cho bị hại. Nào ngờ đó là trường thi đấu sức,
là lò tạo giồi mài, Phật Tiên cũng do đó mà nâng bước. MỎI KHI CƠ THỬ THÁCH RA ĐỜI LÀ LÚC TOÀN ĐẠO CÓ PHẦN TIẾN BỘ. mở cuộc khảo sát thí sinh để coi lại bước Đạo,
đường tu, sức người chí nguyện, rồi mới nhấc lên các bậc phẩm thừa, để rồi Thiên Tôn ân ban quyền pháp. Nhưng sự hiểu biết có mấy người, còn phần đông lại cho là chướng ngại thì làm sao mong đạt chứng công đức cao dày.
Vậy chư­ Thiên sắc được lịnh khai cơ chuyển pháp để rồi có lịnh Thiên Tôn phổ truyền trong quần chúng rõ cơ Di Lạc ra đời. Giờ đây chư­ môn đồ khá trang nghiêm,
xông trầm hương, tiếp giá ĐÚC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
duyệt lại chương trình Long Hoa Đại Hội. Thiên Tôn ban ân lành? Thiên Tôn thượng ỷ !

THĂNG -

TIẾP ĐIỀN:

NGỌC ẩn kỳ sơn xuất tại Nam,

HOÀNG gia xuống thế độ con phàm,

THƯỢNG khai cơ Đạo vận thiên định,

ĐỀ xuất Nam Bang diệt phẩm hàm;

GIÁO hóa con thơ hành chánh pháp;

ĐẠO mầu huấn luyện sắc Già Lam,

NAM kỳ đế chúa còn im ẩn,

PHUƠNG hướng định rồi dạ phải cam.

Các con khá đại tịnh, nghe Thầy khải giáo !

THI

Nơi nơi biến ngặt lộn quanh rồi,

Thế sự chinh nghiêng quá lắm thôi !

Màn cảnh đổi thay lòng ríu rít,

Chạnh sầu thương nhớ bởi vì đời.

Kêu chung nam nữ mau lo liệu,

Đàn nội kêu con chớ rã rời,

Tỉnh thức mơ hòe trong mộng ảo,

Đời tàn muôn dặm dập dồn ôi!

THI BÀI :

Thầy, Chúa Tể hoàn cầu vũ trụ,

Giáng thế trần dụng đủ huyền linh.

Các con giữ dạ sắt đinh,

Vâng lời Thầy phán tận tình chớ lơi;

Đời nghiêng ngửa chiều mơi xáo trộn;

Đời đã tàn đau thốn ớ con !

Lời Thầy dạy trẻ sắt son,

Đời còn chi nữa mà con nghi ngờ;

Đời càng  ước càng mơ mộng khổ;

Đời càng đem lại chỗ hố sâu.

Đạo nay như nước tịnh bầu.

Cứu nguy sanh chúng con âu chí thành;

Nhớ những thuở giày sành đạp sỏi;

Nhớ những hồi khó nỗi đau thương,

Con ôi, non nước đoạn trường,

Đạo mầu con giữ, tạo đường hiếu trung,

Xưa TỪ VÂN não nùng biết mấy.

Lâm nạn rồi chẳng thấy bầy trâu,

HUYỀN TRANG tám mốt nạn sầu,

Mới qua Đông ĐỘ mà hầu thỉnh kinh.

TIẾT NHƠN QUÍ lâm hình gian nịnh;

TRƯƠNG QUÍ PHI toan vịnh công lao;

Ngày cùng mới rõ anh hào,

Lọc lừa sàng sảy chì thau hãn tàng,

KHƯƠNG TỨ NHA dậm ngàn chúa chí.

Phải ngồi câu sông Vị đợi thời;

Ngày nay mối đạo luân vơi ;

Thánh vương bảy vị chịu đời lao lung;

Vậy mới rằng anh hùng xử thế,

Vậy mới rằng Minh đế Hoàng gia

Con ôi, vững chí Đạo nhà,

VĂN VƯƠNG, DỦ Lý mới ra Châu trào,

KHUYÊN CÁC CON HIỆP NHAU HÀNH CHÁNH,

RÁN ẤN NƯƠNG, YẾU MẠNH CHĂNG MÀNG;

ĐỢI CHỜ XUẤT CHÚA NAM BANG,

YẾU RỒI LẠI MẠNH, CON TOAN HIẾU LIỀN.

Thầy ứa lụy, nhà thiền vắng vẻ,

Thấy các con chia rẽ chẳng hòa.

THẦY NHÌN LỤY NGỌC NHỎ SA,

BỞI CON CÒN MẮC CON MA KIM TIỀN.

Xúi giục con đảo điên tấc dạ,

Làm cho con mất cả tâm hồn,

Nay đây cận đến.hoàng hôn.

Không lo mền chiếu nhập môn trào đình.

Ngọn cờ phất, binh chinh xuất chúa;

Lưỡi gươm linh tua tủa khắp trời,

Cái ngày tận thế đến nơi;

Thây nằm chật núi, chuột dơi xé rời,

Máu hòa sông, đỏ tươi đồng nội.

Sấm thiên lôi nổ dội chỉnh ghê;

Còn chi non nước gia tề.

Còn chi xã tắc, phu thê ân tình !

Ớ CHƠN LINH GIEO MÌNH THỀ SỰ !

Ớ CON ĐỜI DANH DỰ CÔNG HẦU,

LƯỠI GƯƠM NÓ ĐÃ KÊ ĐẦU,

ĐOẠN DÂY OAN NGHIỆT, DIỆT CÂU MÊ ĐỜI.

Mà còn dạ chiều mơi tật đố,

Mà còn ham gây gổ tranh giành;

Biết đâu định luật tử sanh,

Còn mong chi nữa, tơ mành vấn vương,

KHUYÊN CÁC CON MỘT ĐƯỜNG ĐI THĂNG,

ĐỪNG SỜN LÒNG, CHỊU ĐẮNG NUỐT CAY;

HÀNH XONG SẮC LỊNH CAO ĐÀI,

CHỈ RÀNH CHO ĐÓ, HẬU LAI CON TUỜNG.

Nhưng bước đầu muôn đường khổ cực,

Khi vận thành thơm rực danh bia;

Đạo mầu Thầy định xa kia.

Các con phận sự, khóa chìa Thầy giao,

Thầy thường dụng muôn màu giáo huấn;

Để giúp con xây dựng nhiệm mầu,

Thầy nào gạt trẻ khổ sầu,

Luyện trau tâm pháp cao sâu tỏ tường.

Bước đi lên tầm phương liệu trước;

Nền tảng này vận nước ứng cơ;

Màu vàng đất Việt dựng cờ,

Cứu nguy sanh chúng khỏi bờ chiến tranh.

Các con ơi, muốn thành chánh vị,

Đáng mặt trang tài trí của đời;

Thì con vưng thửa lịnh Trời;

Ẩn vào thiền tự, chiều mơi công trình,

Đặng các con tập tành tấc dạ,

Chờ ngày sau giải họa thế trần.

Diệt tiêu tà mị vô thần,

Thì con đắc chí cứu dân muôn ngàn,

Phò Phật Vương, Minh Hoàng trừ nạn,

Đặng lập đời xinh rạng thượng nguồn,

Kỳ này trẻ gắng keo sơn,

Lối đường Thầy định nhiều cơn khảo nhồi.

HỠI CÁC CON LẠC LOÀI VỊ CŨ,

MẨY NGÀN NĂM NGÔI CỰU BỎ LÌA;

NGÀY NAY TRỚ BƯỚC QUAY VỀ,

CON ĐỪNG MƠ MỘNG ĐẦM ĐÌA TRÂM LUÂN!

Con hỡi con, não nùng chi bấy?

Con hỡi con xem thấy hãn tàng!

Bao nhiêu việc cõi thế gian,

Thầy đây đã thốt, hai hàng lệ rơi.

Từ giã con cõi đời, Thầy trở,

Duyệt chương trình, Thầy mở bạch thư;

Giao cho DI LẠC chủ từ,

Thầy hồi Bạch Ngọc, con chừ hành y!

THĂNG

Thư Viện 1          3     4      5