Đại Thừa Cửu Chuyển

大乘九轉

Cửu chuyển là Tâm pháp vô vi luyện đạo,
luyện Tinh Khí Thần hiệp nhứt, trải qua chín giai đoạn luyện pháp.

Cao Đài Giáo Kỳ Ba chánh giác,
Người chán đời tầm đoạt chơn truyền.
Đại thừa đạo chánh Tiên Thiên,
Luyện hồn chế phách đăng Tiên hưởng nhàn.

Trong CỬU CHUYỂN phải tàng tâm pháp,
Hãy hành y cho hạp phép tu.
Ở ăn theo lẽ hạp phù,
Trước tua vẹt phá ám mù cho tan.

Làm Tiên Phật phải tàng cơ nhiệm,
Phải tham thiền mà kiếm lý minh.
Nhứt là dưỡng Khí tồn Tinh,
Tinh khô Khí tận, Thần linh chẳng còn.

Sơ NHỨT CHUYỂN lo tròn luyện kỷ,
Xây đắp nền Thần Khí giao thông.
Diệt trừ phiền não, lòng không,
Thất tình lục dục tận vong đơn thành.

Tâm đạo phát thanh thanh tịnh tịnh,
Dưỡng Thánh thai chơn bỉnh đạo huyền.
Ngày đêm cướp khí hạo nhiên,
Hiệp hòa tánh mạng, hống diên giao đầu.

Sang NHỊ CHUYỂN diệu mầu ứng lộ,
Bế ngũ quan, tứ Tổ qui gia.
Âm Dương thăng giáng điều hòa,
Huân chưng đầm ấm, Tam hoa kết huờn.

Khai cửu khiếu kim đơn phanh luyện,
Vận ngũ hành lưu chuyển càn khôn.
An nhiên dưỡng dục chơn hồn,
Làm cho cứng cát lớn khôn diệu huyền.

Đến TAM CHUYỂN Hậu Thiên ngưng giáng,
Nhứt Bộ thành, ngọc bảng đề danh.
Công phu khử trược lưu thanh,
Linh đơn một phẩm, trường sanh muôn đời.

Qua TỨ CHUYỂN cơ Trời phát lộ,
Thoát ngoài vòng tứ khổ trần ai.
Gom vào tư tưởng trong ngoài,
Luyện phanh trong sạch Thánh thai nhẹ nhàng.

NGŨ CHUYỂN đạo thông toàn cơ nhiệm,
Ngồi tịnh Thần tầm kiếm căn nguyên.
Xuất Thần lên cảnh Thần Tiên,
Học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu.

Lần LỤC CHUYỂN tam diêu bất động,
Tâm vô vi trống lỏng căn cơ.
Bụi trần không thể đóng dơ,
Linh đơn Hai Phẩm giựt cờ Thánh Tiên.

THẤT CHUYỂN pháp hạo nhiên chi khí,
Luyện chơn thần qui vị hưởng an.
Linh sơn nở búp sen vàng,
Cổi rồi bảy thể nhẹ nhàng biết bao!

BÁT CHUYỂN đức thanh cao thấm nhuận,
Đến bực nầy thì chứng Kim Tiên.
Không không, không hậu không tiền,
Không hay không biết, không phiền não, an.

Lửa cung Ly nấu vàng cung Khảm,
Lọc Âm Dương hai tám thành cân.
Hồn còn nương náu xác thân,
Nhưng không dính líu bụi trần vào tâm.

CỬU CHUYỂN đắc Lôi Âm an hưởng,
Mặc vui chơi bốn hướng ba nhà.
Rượu cờ vui thú sen tòa,
Đào Tiên chung cuộc, điều hòa cảnh không.

Pháp Tiên Phật thần thông vô lượng,
Ứng hóa linh cao thượng toàn năng.
Quí thay cảnh báu chi bằng,
Nghêu ngao khiển hứng gió trăng khó lường.

Pháp Cửu Chuyển là nền thanh khiết,
Thoát luân hồi đoạn diệt oan khiên.
Còn chi nghiệp quả nối chuyền,
Tâm không đắc Phật thành Tiên tại trần./.

 Trở lại Mục Lục

 

Thư Viện 1      4   5

 

Đại Thừa Cửu Chuyển

大乘九轉
Âm dương Cửu-chuyển Châu-Thiên
Sắp thành ma-trận luân-phiên đủ đầy
Mỗi phương khí-số vần xoay
Tám quẻ hiện tướng đổi thay theo thời
Nôm na Ba sáu cung Trời ,
Bảy-hai phần Đất cỏi người trần-gian .
Xem Sao , xét Hạn luận bàn
Thiên-tinh, Toán-tận giáp màn Thiên-la
Tam-Kheo, Ngũ-mộ đặt ra
Qua khỏi Địa-võng đến là Diêm-Vương
Oan tình rối rắm nhiễu-nhương
Thân không tự-giải , dễ thường cậy ai .?
*
* *
Sơ Nhứt-chuyển tinh-thần an lập
Đủ lòng tin thâm nhập Đạo Trời
Kệ-Kinh ôn dưỡng chiều mơi,
Lánh xa trần tục , sống đời hiền lương .
Cơ Tấn-hóa có đường thoái hóa
Tua lập-công đền trả nợ xưa
Tội kia , công nọ cho vừa,
Nhẹ nhàng từng bước hạ-thừa lần lên .
&
Đến Nhị-chuyển giải phiền tiêu não
Lẽ thường tình khảo đảo người tu
Bờ mê bến-giác mịt nù
Trần-gian là chốn lao-tù mênh-mông !
Bế ngũ-quan , tâm không diệu hữu
Chuyển Pháp-luân cửu-khiếu khai thông
Tam-gia tứ-tổ hiệp đồng
Ngũ-hành ngưng kết bên trong đơn-điền .
&
Đệ Tam-chuyển dục-tình lắng đọng
Giọt cam-lồ khát-vọng tạm khuây
Tiêu-thiều khoan nhặc đâu đây ?
Tình trong lý sáng đủ đầy thanh-quang .
Nhứt-bộ thành định an hồn phách,
Trục tinh-thần kinh mạch khai thông
Linh-đơn đã kết bên trong
Hiệp quy tam-bửu thỏa lòng chơn-nhơn .!
&
Đến Tứ-chuyển vào hàng Địa-thánh
Bát-trận đồ thử Thánh phân phàm
Lòng kia đã hết sân , tham
Càn Khôn mới biết thông tam cỏi đường .
&
Sang Ngũ-chuyển bốn-phương tỏ rõ
Ngọn Tâm-đăng nhà tối khai minh
Huyền-công tụ nghĩa nơi mình
Dựa xe Như-Ý hành-trình ruỗi dong .
&
Đệ Lục-chuyển vào cung Vạn-Pháp
Cỏi Kim-Thiên tháo ráp máy Trời
Vận công chuyển hóa chiều mơi
Phàm-thân thoáng hiện ánh ngời Kim-quang .
&
Tiếp Thất-chuyển thâu toàn hạo-khí
Nuôi chơn-thần qui-vị hưởng an
Linh-đài trổ búp sen vàng
Cổi xong bảy thể nhẹ nhàng biết bao . !
&
Bát-chuyển, rượu Huỳnh tương thám nhuận
Luyện phép mầu đắc chứng kim-tiên
Không tâm, không vật não phiền
Cam-lồ rưới mát tham-thiền định an .
Lửa cung Ly nấu vàng cung Khảm “
Lọc âm dương hai tám đồng cân “
Hồn còn nương náu xác thân “
Nhưng không dính líu bụi tràn vào tâm “
: Trích Kinh Đại-Thừa Chơn-Giáo

Đệ Cửu-chuyển vào Lôi-Âm-tự
Hiệp hóa-công đặng dự Như-Lai
Thiện-duyên gặp Đức Cao-Đài
Quy nguyên vạn-pháp , cường khai đại-đồng
Phép Tiên, Phật thần thông vô lượng
Ứng hóa-thân cao thượng toàn năng
Bồng-Lai cảnh báu chi bằng
Hồ Tiên thi hứng gió trăng một bầu ! ./.
( Canh Thìn- 2000)    THIỆN-NGỘ

Những ẩn ý của Truyện Tây Du Ký : Thuốc = đơn dược => pháp tu => Có sức khoẻ phi thường, dẻ dai chống lại ma, quỉ, chất độc,
Huyền bí Cửu chuyển càn khôn đơn
- Cửu chuyển càn khôn đơn
Thuở sơ khai, thiên địa còn hỗn độn, ba cõi Tam giới chưa thể định rõ hình hài.
Nhân - Tiên - Ma cùng nhau thống lãnh. Yêu ma cậy thế Ma Vương lấn át nhân gian
khiến cho Tam giới không phút yên bình.
Từ thượng giới ngày ngày nhìn xuống trần gian, Thái Thượng Lão Quân muộn phiền khi thấy nhân gian ngày đêm thống khổ vì loài yêu nghiệt. Lão Quân ngày đêm lao tâm suy nghĩ, mong tìm ra phương kế, giúp nhân gian thoát cảnh lầm than.
Sau chín lần chín tám mốt ngày bế quan luyện thuốc, Thái Thượng Lão Quân đã bào chế ra một loại thần đơn, có thể giúp nhân gian thoát khỏi hiểm họa yêu ma quấy phá. Thần đơn được luyện từ công lực của Lão Quân kết hợp với sương mai từ hoa sen trên Thượng giới, có sức mạnh phi thường.
Cửu chuyển càn khôn đơn - Loại thần đơn có thể giúp kỳ sĩ tam giới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ phi thường. Chỉ cần ngậm thần đơn sẽ có sức mạnh phi thường,
đủ sức xoay trời chuyển đất, trừ ma vệ đạo...
Thế nhưng, thần dược tiên đơn đâu dễ gì có được. Chỉ ai may mắn mới có thể nhận được vật báu, tráng thể cường thân, chống lại yêu loài.