Thập nhị nữ đồ Minh Lý Thánh Hội


Từ xưa nữ lưu tùy tùng nam giới, ấy là lẽ âm dương đạo pháp tôn ti. Nay trong cơ tận độ, nữ phái được hồng ân cùng trong quyền pháp sứ mạng, phần thưởng nầy Đức Chí Tôn dành cho Khôn đạo.
Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy :
“Trong tổ chức Tôn giáo Tân pháp, buổi Tam Kỳ Phổ Độ nói chung, Minh Lý nói riêng, nữ giới được đóng vai quyền pháp, bình đẳng sứ mạng trước Hội Thánh. Đại diện cho giáo quyền mà  dìu dắt nhơn sanh thoát vòng tử sanh trong sáu đường nghiệp chướng, chư Nữ đồ ngàn năm danh dự một thuở, được tìm lại cái giá trị cao cả của con người nữ giới. Vật quý bửu được trở về, chẳng những tự mình vui riêng, mà xã hội hoàn cầu cũng chung hưởng hồng ân sung sướng.
Quyền pháp nơi nầy không buộc các thiên ân phải bôn Nam tẩu Bắc tìm con chiên lạc đem trở về chuồng, mà phải tự mình khép chặt thân tâm  vào Bác Nhã Huyền Môn để khai Chơn Như, hiện Chánh giác.”
  Đức Diêu Trì Kim Mẫu  ban cho chữ Diệu Chơn  trong tên của Thập Nhị Nữ Đồ.
Đức Mẹ dạy :
Ý nghĩa cần nhứt là các con ý thức được diệu tịch nầy trong mỗi tên từng đứa, như câu:

SẮC MINH DIỆU SẮC TÂM TRỪNG TỊCH .
KHÔNG NGỘ CHƠN KHÔNG TÁNH TỊNH TINH.
Hai chữ đầu câu: chữ  SẮC và chữ  KHÔNG. SẮC, KHÔNG đứng ngoài,

lại rồi cũng đứng vào trong. Thật là mầu nhiệm !
SẮC mà các con thấy là giả tướng vô thường. Cái diệu sắc chơn tâm kia mới là diệu hữu. Muốn đạt cái tâm diệu tịnh chơn minh, các con phải tu theo mấy chữ : TÂM, TRỪNG, TỊCH.
TÂM không  lắng dịu trong sáng, thì làm sao thấy được SẮC MINH DIỆU SẮC hởi con ?
Cái  KHÔNG mà các con biết  đó  là không trơn, không rỗng. Không tiền của danh phận cô đơn. Không đó cũng làm con đau khổ, buồn rầu. Cái  KHÔNG  trong  tịch  Đạo của con là  KHÔNG  NGỘ  CHƠN  KHÔNG. Chơn Không là Tịnh tinh Niết Bàn, Pháp Thân Vô Cực.

Muốn ngộ Chơn Không phải tu ba chữ kế là  TÁNH  TỊNH  TINH.
Các con phải vừa hành đạo, vừa tịnh luyện lần hồi kết hợp được nhiều thiện công để thành quả đạo.
Mẹ ban ơn mỗi đứa được:
PHÁP TÁNH TỰ KHAI
HUỆ TÂM VỮNG CHẮC.

Ngày  5-8 -1972  Công đồng Tam Giáo và Ngọc Hư Cung  ban nghị định tuyển phong Nữ phái vào hàng quyền pháp và thành lập cơ quan  Nữ phái Minh Lý Thánh Hội.
Ngày  9-8 -1972 ( 1 -7 - Nhâm Tý ) Lễ Thọ Phong  Thập Nhị Nữ Đồ.

1.  Nguyễn Thị Nguyệt Yển    Thánh danh    DIỆU  CHƠN  MINH
2.  Lý Thị Trinh                        Thánh danh     DIỆU  CHƠN  DIỆU
3.  Trần Thị Nhãn                    Thánh danh     DIỆU  CHƠN  SẮC
4.  Nguyễn Thị Trinh               Thánh danh     DIỆU  CHƠN  TÂM
5.  Đỗ Thị Tình                        Thánh danh     DIỆU   CHƠN  TRỪNG
6.  Từ  Thị  Hoa                       Thánh  danh    DIỆU   CHƠN  TỊCH
7.  Lê Thoại  Ba                      Thánh  danh    DIỆU CHƠN  NGỘ
8.  Nguyễn Thị Xạ                   Thánh  danh    DIỆU CHƠN CHƠN
9.  Lử  Thị Quớ                       Thánh  danh    DIỆU  CHƠN  KHÔNG
10. Lê Thị Chất                         Thánh  danh    DIỆU  CHƠN  TÁNH
11.  Lê Thị Kim Ngọc               Thánh  danh    DIỆU  CHƠN  TỊNH
12.  Nguyễn Thị Mai                 Thánh  danh    DIỆU  CHƠN TINH

 

Ngày 23- 8 – 1972  Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban sắc lịnh phó giao Đức Vân Hương Thánh Mẫu chấp chưởng quyền hành vô vi dìu dắt  nữ phái Minh Lý Thánh Hội.
Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy :
Người thiên ân Nữ đồ  phải thấy trách nhiệm trọng hệ của mình, là chính mình phải làm sao cho thuần hòa đạo đức, làm gương tốt cho mọi người soi.
- Phải sống đơn giản, đạm bạc, không cầu kỳ, để hết tâm lo cho đạo, lo cho người, ai cũng an vui, sáng suốt.
- Phải được giửa nhau một chí, một lòng, cộng sự pháp quyền, đừng riêng rẽ tư tà, tranh chấp hơn thua, nhỏ nhặt chút tự ái, danh lợi tầm thường.
- Phải liên thủ với nhau, bảo đảm mạng sống cho nhau không bị tổn thương danh dự.
- Phải thu xếp lần hồi việc gia tư, ủy thác những việc cần cho con cho cháu đảm nhiệm gia môn, để đủ phương tiện lên đường hành đạo, lập công tu học.
- Phải coi Giáo hội như nhà, trông nom dìu dắt đạo đồ, khép chặt hàng ngũ nhơn sanh cho đâu đó trở nên kiên cố, an bài chia việc, chia công cho mọi người, tùy khả năng hành sự lập nền âm chất.

Ngày 6 -1 - 1973  Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn  giáng đàn trấn thần bộ

“ Giải Thoát hài ” cho Thập Nhị Nữ Đồ :
Nữ phái sẽ mang Giải Thoát hài ,
Đứng vào Thiên sứ cũng như ai ;
Tinh thần đạo mới luôn luôn mới,
Thi  thố  làm  sao  vẹn  đức  tài. 

“Mỗi hiền  muội sẽ mang vào mình một đôi hài với danh là hài Giải thoát. Đã có sự trợ lực của chư Thiên, dầu bước trên mọi chông gai hiểm trở, mọi chướng ngại não phiền, nhờ có đôi hài ấy, xem như không có chi tất cả. Như vậy kể từ giờ nầy Lão khuyên mỗi hiền muội hãy có tinh thần giải thoát, chia gánh trách nhiệm hành đạo độ đời với nam phái, lo hành đạo tu học với tinh thần mới, phát triển mọi khả năng để hổ trợ cho việc củng cố Thánh Hội, phát triển cơ sở, truyền bá đạo lý, liên giao hành đạo. Có như thế mới xứng đáng mang đôi hài Giải thoát, trong tinh thần giải thoát. Trái lại, nó chỉ là miếng vải nhuộm thô sơ, như những miếng vải bố khác thế thôi.
Đã là sứ mạng một anh linh ,
Vì đạo giúp đời trọn đức tin ;
Quên cái riêng tư, quên bản ngã ,
Hầu nên đức hạnh, đức hy sinh .”

Và Thập Nhị Nữ Đồ đã cùng  Nữ Chung Hòa  đem tình thương Vô Cực đến với mọi người, chung tay hành đạo từ thiện, liên giao.

                  Thời gian trôi qua, một số vị trong Thập Nhị Nữ Đồ đã hoàn thành công quả trở về cựu vị:

 DIỆU  CHƠN MINH       Sắc phong   LỢI KIẾN THIỀN CÔ
 DIỆU CHƠN DIỆU        Sắc phong    GIÁC ÂM ĐẠO CÔ  
 DIỆU CHƠN TRỪNG   Sắc phong   KIÊN CẦN THIỆN THẦN
 DIỆU CHƠN TỊCH         Sắc phong   HẠNH LÂM NƯƠNG NƯƠNG
 DIỆU CHƠN NGỘ         Sắc phong   PHẤN TẤN ĐẠO CÔ
 DIỆU CHƠN CHƠN      Sắc phong  DIỆT NGHIỆP ĐẠO CÔ
 DIỆU CHƠN TỊNH         Sắc phong  ĐỘC HÀNH KỲ ĐẠO TIÊN CÔ
 DIỆU CHƠN TINH         Sắc phong  ỨNG THÔNG ĐỒNG TỬ

    Nay chúng tôi những người tiếp bước, noi gương Thập Nhị Nữ Đồ với sứ mạng nữ phái Minh Lý nói riêng; thật hạnh phúc, không cô độc trên đường thiên lý vì luôn có các Đấng Thiêng liêng, chư Tiền bối hộ trì và cùng quý đạo tỷ  Nữ Chung Hòa đồng hành thực thi sứ mạng nữ phái trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này. Rất lòng thành tín
                                                                                                   
                                                                                                    Huyền Như Như Tịnh

Thư Viện 1     4   5

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí,Webmaster Trương Ngọc An