Bủu Minh Ðàn                                             

                                                              

     Tâm Không

      CAO  sắc thiên nhiên Đạo nhiệm mầu,
      ĐÀI  thành thiện phước đoạt ni mâu,
        TIÊN cung chiếu diệu lòng thanh tịnh,
     ÔNG  Tiên, ông Phật cứu nạn sầu.

Tu hành minh mẫn luyện lấy một chữ không. Đạo tâm không xao động trước cảnh biển trần đang cơn sóng gió, thế cuộc luân vơi. Thầy miễn lễ, các con đại tịnh nghe Thầy minh Đạo.

Tu hành lựa lấy điểm son,
Công kia quả nọ phải tròn vậy không.
Nhắc đi con nhớ tâm không,
Đã không, không có cái  không  mới tường.
Có thì cái   phải vương,
Vương chi cái   khó tường cái  không.
Cái  không  nói dễ làm không,
Không  là Tiên Phật,  dòng thế gian.
Chữ  không hễ trọng vi Tiên,
Tâm không luyện đặng, cửu huyền ra vô.
Đắc  không  siêu suất hà đồ,
Mà tu cho đắc khổ hồ biết bao !

Tu Một Chữ Tâm

Thư Viện 1      4   5