Chiếu Minh Long-ẩn Đàn
Đêm 29 rạng mùng 1 tháng 4 năm Mậu Dần
( 29-30 / 4 / 1938 )

Khí huyền năm lượng

Giác Minh  Kim Tiên
Mừng chư đệ nam, nữ. Chư đệ an tọa nghe Bần Huynh cho một bài.
BÀI :
Xưa kia Đạo Giáo hưng truyền,
Người tu đoạt máy cơ huyền ít ai,
Nay nhờ Giáo Chủ Cao Đài,
Truyền lưu tâm pháp hoát khai động đào,
Độ người chí hướng thanh cao,
Lánh vòng tục lụy lần vào cửa Tiên,
Chí công học Đạo tham thiền,
Ngày đêm phanh luyện đơn Tiên báu Trời.
Bởi trong Đạo pháp luân vơi,
Âm Dương thay đổi tứ thời định phân,
Tinh ba luyện đủ một cân,
Khí huyền năm lượng, dương thần năm ly,
Ba mươi sáu, Thái Cực kỳ,
Hai mươi bốn tiết, huyền ky phân rành,
Rán tu khử trược lưu thanh,
Một bầu không khí biến thành huyền quang,
Vân du Ngọc lộ Kim Bàn,
Hiệp vầy nam, nữ Tiên Bang ra vào.
Màng chi cuộc thế thấp cao,
Lánh vòng vinh nhục, khỏi hao tinh thần.
Luyện mình chẳng nhiễm tham, sân,
Đạo mầu giữ chặt, phăng lần đường xa,
Đến ngày chứng vị Liên Hoa,
Trường tồn vĩnh kiếp Tiên tòa an nơi.
Xưa kia những bực thức thời,
Cữa quan phế bỏ tầm nơi u-nhàn,
ép mình chịu chữ cơ hàn,
Non Tiên vui thú chẳng màng lợi danh,
Cũng vì hai lẽ tử, sanh,
Thấy người bịnh, lo chẳng đành thọ tai,
Dốc lòng học Đạo thoát thai,
Chờ khi Thần hóa Tiên Đài dựa nương,
Long Hoa khỏi đọa sáu đường,
Ẩn mình bệ ngọc nước dương gội nhuần,
Đàn Tiên dọi dọi chín từng,
Đệ huynh chóng bước ngập ngừng sao nên.
Lộc Trời thọ hưởng đừng quên !

THI :
Đạo mầu một gánh nặng quằn vai,
Thử sức đường xa mới biết tài,
Chí cả lập công Trời chiếu độ,
Tâm thành bồi quả Phật minh khai.
Ngả lòng quỉ dắt lìa căn vị,
Thối chí Thần đưa đến Nghiệt Đài,
Một tấm lòng son đừng để lợt,
Đạo tâm giữ chặt há phui phai.

Chư vị rán giữ tu cho đúng phép, lần hồi minh tâm kiến tánh thì rõ sự tiến hóa của mình. Tu càng cao niên, Đạo mầu tiến hóa. Phải lập chí cả ! My ngày tiết cùng là Thái Cực Kỳ mỗi tháng nên công phu cho nhiều giờ hơn thường nhật.
CANH : Hy lập chí lo khử trược lưu thanh.Trên có THẦY  hằng độ.
Bần Đạo gi chư đệ.
Thăng.

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5