KHẨU QUYẾT NHỊ CƠ
Giữ lòng vô niệm tịnh thanh,
Tiên thiên chánh khí hiểu rành phép tu,
Luyện cho chuyên khí trí nhu,
Bảo trung thủ nhứt dẹp tan thất tình.
Nhẹ nhàng hơi thở điều hòa,
Quên đi không biết có mà ra vô,
Được vậy mới thấy hư vô.
Chơn không trí huệ đắc thành như không.
THI
Ngộ đạo cao thâm gắng chí tu,
Nhục vinh đài các tợ mây mù,
Hiệp tan thượng hạ luân hồi mãi,
Giải thoát trần lao một chữ tu.
Tu hành có khổ mới thành công
Thầy dạy các con nhớ để lòng,
Có chí thượng thừa công quả lập,
Ngày qui vui hưởng cảnh non bồng.
Non bồng cảnh lạc của thần tiên,
Cực lạc tiêu diêu chẳng của tiền,
Đức trọng là nguồn công thưởng phạt,
Tu hành luyện tập các con siêng.

Thư Viện 1      4   5