THÁNH GIÁO CỦA ÐỨC LÝ GIÁO TÔNG
 ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
 ÐÀN CƠ TIẾT TRUNG THU THÁNG 8-1995
 TẠI THÁNH THẤT TÂN MINH QUANG HÓC MÔN
 CAO ÐÀI  Tiên THiên

 Giờ đây: T.D. + H.C.Q. có nhớ đề toán thứ nhì Hình Kim Tự Tháp mà Bần Ðạo đa ban ra từ trước. Vậy Nhị Hiền cần bảo quản chu toàn ngày sau Bần Ðạo sẽ minh giải nghe:

BÀI
 
 Hình Kim Tháp toán ra từ đó
 Niên chín hai nhìn ngóđã qua
 Hỡi ai thấu máy hành tàng
 Nêu lên đáp số bằng vàng đề danh
 Ðây Giáo Tông nêu rành kết quả
 Nghiệm số X phép lạ chuyển xây
 X2 X1 liền đây
 Ðây là nghiệm X đức tài xem chung
 Bốn con số trùng phùng thu gọn
 Dùng phép công tính toán cơ thiên
 Hướng về dĩ vãng, trần miền
 Tiếp theo bốn số ứng liền cơ vô
 Chuyển kế tiếp trong giờ thanh tịnh
 Hai nghiệm số toán tính nhiệm mầu
 X2 X3 đáo đầu
 Cộng thêm 10 đó trống lầu sang canh
 Nếu trừ 10 vận hành thế giới
 Số vô vi điểm tới dập dồn
 Hành tinh mạt pháp trong cơn
 Nhơn loại chuyển động phục hườn Thượng Ngươn
   Kìa: Lằn điển Pythagore và Khổng Minh trao qua Bần Ðạo:
   THI
 
 Quản bao tài đức buổi thời suy
 Hậu Hán phò Lưu lúc mạt kỳ
 Gia Cát cam đành tuân định luật
 Long cương nhàn nhã họa cầm thi.
   THI
 
 Thi Tiên một vé đáo Tiên đàn
 Lằn điển Pytha chuyển tiếp sang
 Ân huệ trần gian bàn toán pháp
 Ðức tin đầy đủ hội chung bàn.
 
 Quảng Huệ Tinh tức Khổng Minh Thánh Sư cùng Ðại Tiên Pythagore hiệp chung Giáo Tông Thái Bạch đồng ban cho chư hiền một bài toán kế tiếp, sẽ đưa đến cùng một kết quả Hình Kim Tự Tháp. Ðây là một đức tin cho đời trước, huyền linh diệu bút, đức tin đó sẽ cải tạo thân tâm của nhơn sanh hầu tiến hóa trở về cùng Thượng Ðế.
 
 THI
   Trầm mặc suy tư giải toán ai!
 Nhìn qua tọa độ XY rày
 Năm Năm với Sáu cùng giao tiếp
 Bốn hiệp Sáu hòa số Bốn nầy
 Dùng máy siêu vi xem cấu trúc
 Quay thiên văn kính khám điều hay
 Tám ra kết quả thiên thu toại
 Tùng quả tuyến khai nghiệm X bài
 
 BÀI
   Dụng khối óc phi phàm giải toán
 Kết quả ra căn bản phương trình
 Ðặt làm X1 khai sinh
 Tổng các số lại cân minh máy Trời
 Rọi điển quang A thời bằng 6 (A=6)
 Tiếp thêm B nung nấu tinh thần
 B=16 trong phần
 Suy tầm X1 bút thần giải ngay
 Hỡi siêu nhân Y2 tiếp nối
 Ðồng X1 đường lối đã ra
 Cho A bằng 1 giao hòa (A=1)
 B trừ 22 lòa điển quang (B-22)
 Hệ bực nhứt lo toan giải đáp
 Lập phương trình hòa rập A B
 Suy tầm X2 bút phê
 Ứng vào khởi điểm tư bề ánh quang
 Trí thông minh lo toan hệ thống
 Ðặt X2 cũng giống Y3
 Y3 X2 đồng mà
 Phương trình bậc nhứt điểm ra máy trời
 A bằng 1 đây thời điểm phán (A=1)
 B trừ 5 khai sáng nhiệm mầu (B-5)
 Tầm ra X3 đáo đầu
 Ðây là kết quả ứng vào Thượng Ngươn
 Dùng toán học Ðông Phương kết hợp
 Hệ tọa độ then chốt đã ra
 Hình đồ Bát quái giao hòa
 Ráp vào sẽ thấy sáng lòa thiên thơ
 Trục căn bản thần cơ phát xuất
 Trục chính yếu đề mục đồng giao
 Cần trục tịnh động xem sao?
 Ðộng thời khó thấy ứng vào máy thiên
 Tầm vị trí định yên của trục
 Chính nơi đây ứng xuất huyền linh
 Ánh quang thiên mạng cần nhìn
 Ðông Tây Nam Bắc quang minh đạo vàng

Thư Viện 1      4   5