THẬP VƯƠNG SÁM

十王懺

(Mỗi câu mỗi lạy)

1.- NHỨT SÁM:- Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn,
Đường thượng sanh hạ huyết bàn khiên
Khiên nghiệt sanh thân, kim thời sám,
Sám hối giải tội báo xuân huyên.

2.-NHỊ SÁM :- Thượng Đế Đại Thiên Tôn,
Phụ mẫu lũy thế vạn niên oan
Oan tai kim thời cầu tiêu giải
Giải tội tiêu tai, phước miên miên.

3.-TAM SÁM :- Huyền Khung Đại Thiên Tôn
Ha phong, mạ võ, xúc nộ thiên
Kim thời đàn tiền thân sám hối,
Ngưỡng vọng thiên xá tội nghiệt triền.

4.- TỨ SÁM :- Thượng Hoàng Đại Thiên Tôn
Sát tể sanh linh, ác nghiệt oan
Tòng kim sám hối, cầu thiên xá
Nghiệt tội tai ương hóa vi yên.

5.- NGŨ SÁM :- Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn
Cao minh dương thanh xúc Phật Tiên
Tòng kim Thánh tiền, tương thân sám
Tiêu tội, nhứt thân thoát khổ liên.

6.- LỤC SÁM :- Phật tiền bái Thiên Tôn
Phu Phụ si dục, tội nghiệt khiên
Thời tiết thánh đản, bất tỉnh kỵ
Kim thời sám hối xá tội diên.

7.- THẤT SÁM :- Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn
Nhãn quan tâm động , luyến hoa nghiên
Tòng kim thân sám , cầu tiêu giải
Giải thoát vọng đàm, tội nghiệt liên.

8.- BÁT SÁM :- khấu bái Đại Thiên Tôn
Xích thân, lộ thể, uế nộ thiên
Thời thời tỉnh sát, ngật thiên xá
Xá tội lao ngục già tỏa liên.

9.- CỬU SÁM :- ai cầu bái Thiên Tôn
Xá tội, tai ương ly thân triền
Tiền phi chư tội, kim thời sám
Bá thiên vạn kiếp tận tiêu hoàn.

10.- THẬP SÁM :- bái cầu Đại Thiên Tôn
Diên thọ tăng phước, bảo an nhiên
Tiêu tai, truyền đạo, độ mê, giác
Cửu Huyền Thất Tổ tận siêu Tiên.

( Ăn chay, tắm gội sạch sẻ, thay quần áo sạch, đọc tụng vào ngày rằm và mùng một mỗi tháng, mỗi lần ba biến hoặc chín biến càng tốt)

LỤC TỰ NIỆM PHẬT GIẢI

Thích Ca bổn thị Thái Thượng hóa,
Sanh ư Tây Vực bái Nhiên Đăng.
Chỉ thị Càn Khôn Mồ Kỷ thổ
Hiệu viết “Nam-Mô” tánh mạng căn.
“A” tự thuộc thủy, bổn tánh nhu
Trừ cấu, tẩy tâm bất nhiễm trần.
“DI” tự thuộc hỏa, tánh cang liệt
Chiếu phá lục hợp, phóng quang minh.
“ĐÀ” tự thuộc mộc, chất nãi khúc
Từ nhơn chánh trực, hòa khí thanh.
“PHẬT” tự thuộc kim, kiên chí tánh
Khắc kỷ phục lễ, thủy minh tâm.

NAM  MÔ  A DI  ĐÀ PHẬT

NGỌC HOÀNG BỬU CÁO

Lão Tử lập ra Tam Giáo

 Trở lại Mục Lục