Tu đơn
thậm dị 

ÐỨC BẢO PHÁP CHƠN QUÂN dạy :
(12.11 Tân Dậu - 07/12/1981)

Ðơn thơ dạy : « Tu đơn thậm dị »,
Lại dạy rằng : « Luyện kỷ tối nan » ;

Tối nan vì nghiệp nặng mang ;
Trần căn chưa dứt buộc ràng khó thay.
Dầu khôn ngoan trí tài cũng vẫn,
Danh, lợi, tình quanh quẩn vấn vương.
Âu lo trăm kế nghìn đường,
Làm sao đại định để tường chân cơ.
Chân cơ hiện trong giờ lặng lẽ,
Thấu được rồi chỗ hé huyền vi.
Trời người nào có khác chi,
Móng tâm liền bị chi li đạo mầu.
Trước hô hấp thiên du tiếp mạng,
Hiệp khí thần thăng giáng dưỡng sinh ;
Nội công hấp khí trợ hình,
Khai nhâm đốc mạch thông linh cơ Trời.
Luyện ngũ âm đổi dời tánh tục,
Diệt trần tình tâm thức nhiễu nhương.
Trúc cơ mới vững lập trường,
Ðoạn mầm sanh tử, dứt mầm trái oan.
Thế ngoại dược trên đàng tu luyện,
Kỷ thuần thành mới hiển công phu.
Ðã rằng quyết chí học tu,
Học cho nên đạo thì tu siêu phàm.
Học để biết sanh làm Thiên mạng,
Ðể thay Trời bảo quản thiện chân.

         Sư vô vi, Ðạo vô vi ắt phải đòi hỏi người học Ðạo có một tâm chí kiên trì chuyên nhất. Bước vào đơn phòng Ðại Ðịnh thì dứt bỏ mọi niệm lự duyên cảnh nơi tâm. Ngoài đạo tâm, không  còn có gì phải suy nghĩ. Ngoài pháp tâm không còn có gì đáng chăm lo. Ngoài tâm thanh tịnh, không còn có gì để nhớ nhung vương vấn.
Ðược như vậy thì ngày ngày sáng suốt, bá bịnh tiêu trừ mới dễ dàng tu đơn kiết tánh được.

Ta sắp sẳn một chương Ðại Ðạo,
Chờ tịnh viên hoàn hảo thân tâm,
Trao truyền bí pháp diệu thâm,
Ðoạt cơ tạo hoá, đoạn mầm diệt sanh.
Thiên chân trong suốt sáng ngần,
Ðộ thân độ thế hai phần vẹn hai.
Học cho biết thân này rất quý,
Học cho tường đạo lý rất cao.
Thiên ân sứ-mạng lớn lao,
Chớ vì việc nhỏ mà xao xuyến lòng.
Lo cho lắm, lo không trọn vẹn,
Mãi lăng thân trong kiếp con tầm.
Kiếp người nào có bao năm.
Giã chơn sớm biết lạc lầm sao đang.
Ðạo giản dị tịnh thanh làm thước,
Học tu cần diệt được niệm trần,
Nếu còn vọng động ngoại thân,
Chơn cơ khó thấu, chơn nhơn khó bày.
Phép tu luyện không ngoài thần khí,
Cho viên thành bất nhị pháp môn.
Tiên thiên thần khí bảo tồn,
Trọng tâm đại định non côn vững vàng.

Tại MÐTV ngày 10.10.1981
13.09 Tân Dậu

Trở lại Mục Lục