Bủu Minh Ðàn

TINH KHÍ THẦN
Quan Âm Bồ Tát

                

TINH  là ngươn tinh của con người
THẦN  là chủ nhơn ông, tức là điểm linh quang của trời ban cấp.
KHÍ  là khí hư vô để giúp cho cơ thể con người an nhàn vô bệnh.

TU  là bổ tinh khí thần
TU  cho tráng kiện mười phần nhàn thanh,
TU  rồi đừng giận chớ hờn,
Để tâm thanh tịnh linh đơn kết thành.

     Tinh có nghĩa là tích ; tích có nghĩa là chứa. Có tích mới tồn, có tồn mới phục được những gì hao mất. Vì vậy mới luôn tu tịnh tích tồn.
     Tu tịnh là tích hay tồn cũng vậy, vì chư hiền đệ muội tuổi đã cao, nên bước đường chung đụng với báo nhiêu phức tạp hằng ngày đã làm hao ngươn tinh, tổn ngươn khí, tán ngươn thần. Vì vậy cần phải tu.
     Tu là sửa đổi,  bồi bổ những gì đã mất, đã hao ; do đó tu phải tịnh. Tịnh không những chỉ tịnh khẩu mà còn phải tịnh nhiều phương diện khác Như mục bất đố, nhĩ bất thính, khẩu bất ngôn. Ý bất tưởng chi lễ phi sự
.

Trở lại trang chánh

  Thư Viện 1      4   5