Bủu Minh Ðàn

Nghi_Dung
Chiếu Minh Long Ẩn Đàn
Đêm 15/16 tháng 3 năm Tân Mảo
(20/21 Avril 1951)
Miễn lễ Đồng Tử Lộc, Nhơn

Thi

Cao Là rõ đặng lịnh Thiên tùng,
Đài Đạo thừa hành biết chấp trung,
Chưởng Giáo Vô Vi truyền chánh lý,
Thiên Tôn ban phước gội nhuần chung .
Đại hĩ chư môn đệ .
Bài:
Chung lo vì Đạo vì Thầy
Nghi_Dung thành lập đúng ngày hiến dưng,
Phật Tiên trên cũng vui mừng
Thánh Thần hộ trợ, chín từng châu phê
Đàn tràng thiết lập chỉnh tề ,
Môn sanh thành kính hướng về Thiên Thai ,
Điều qui phê chuẩn đến ngày,
Mây lành đở gót giáng lai đàn nầy ,
Độ đời thoát khỏi nạn tai,
Cứu nguy nhơn loại phổ khai Đạo mầu
Ai tu siêu xuất địa cầu Vân du
cảnh lạc thoát bầu nhục vinh
Truyền câu yếu lý thâm tình
Các con nam nữ đinh ninh vào lòng
Đạo thành do một chữ KHÔNG
Chữ KHÔNG luyện đặng thần thông trên đời .
Muốn cho đúng bực thức thời Kinh
Tiên luật Phật Đạo Trời gắng lo
Công phu khổ hạnh dày vò
Viên minh đạo pháp khỏi lò Thiên Quân
Thế nay ứng lộ điềm mừng
Đạo đời sẽ đặng trùng hưng lâu dài
Thiên Tôn Chưởng Giáo Cao Đài
Phước lành nhỏ khắp trần ai hội nầy
Hội nầy là hội rồng mây,
Các con mới thấy danh Thầy bay xa .
Các con an tọa ......i :

Trở lại trang chánh

Thư Viện 1      4   5