LUYỆN NỘI ÐƠN


LUYỆN NỘI ÐƠN

Ðức ÐPLT dạy : nay đến giai đoạn tham luyện nội đơn, đòi hỏi rất nhiều công đức công trình trong phần luyện kỷ. Thế nên chư đệ phải cố gắng. Ðiều cần yếu là sự trúc cơ, bộ máy linh hoạt tinh vi mới chuyển cơ sanh tử được. Nền tảng được đắp xây; điều tối kỵ là nước tràn đê vỡ, tinh tẩu khí vong. Nên giới lực đối với người hành giả tuy nhiều mà qui về chỗ đoạn trừ được dâm căn sẽ thoát ngoài sanh tử, sống đồng với Trời Ðất, năng hoá năng sanh mà không bị sanh hoá.. Kết quả của trúc cơ là : tinh có, khí tụ, thần bền, kế tiếp sẽ dụng phong hoả huyền công mà thao luyện. Chính là giai đoạn này, Ðạo vô vi dụng lý âm dương, dụng sự là nước lửa. Âm dương nước lửa đều do linh quang con người nắm giữ, sử dụng từ ngoại thân cho đến nội thân. Người ý thức được lẽ này là đã tu hành chơn chánh rồi đó.

THI

Luyện đơn tức thị luyện ngươn tinh,
Phóng khí hoả thần thật tối linh
Thành Phật thành Tiên thành bất tử,
Ðều do một khí trước khi sanh.

Khí sinh một khí bỗng chia ba,
Vào cõi trần ai chịu võng la,
Lục dục thất tình trùm tánh mạng,
Nguyên nhân ý thức mới lần ra.

Chư đệ cần hồi phục ngươn tinh là thành công.
Hồi phục được rồi mà không để trọn lòng vô niệm, vô trần…. cố kiên lại là thất bại.
Ðức Ngô Ðại Tiên dạy : người tu chứng tâm đức sẽ để hiển lộ suốt thấu tất cả sự vật
chung quanh mà lòng như dòng
nước mát không ngăn cách phân biệt thấp cao, sang hèn, thanh trược,
tận độ với một lòng bác ái vô biên .
Ðấy là chỗ mà Ðức Lão Tổ gọi là đoạn dâm căn. Khi hành giả đoạn được dâm căn thì không còn tà niệm thầm kín, hay đối với ngoại nhân vẫn có một ý tưởng thanh cao, tinh khiết khiến cho mọi người cảm mến đức độ tinh khiết thanh cao mà tiến bộ. Người tu chứng dường như chung quanh không có một quyền uy pháp lực mà ân oai sáng chói, quyền pháp nghiêm minh, tình thương do đó dãy tràn, trật tự do đó mà an bài, giáo lý do đó thâm sâu hoằng hoá.
NDTV - 06.03.1981

Trở lại trang chánh

Thư Viện 1      4   5