LUYỆN ÐƠN NẤU THUỐC

LUYỆN ÐƠN NẤU THUỐC

Mượn gió tốn nam sơn tâm hoả,
Quạt ba tiêu vội phất vào lò
Lữa kia gặp gió hết lo…
Riu riu bùng cháy là so gió nồm.
Lò bắt sẳn chão vàng sắc thuốc
Ðổ nước vào ba chén tám phân
Ngồi nôm cho kỷ chuyên cần
Gìn xem thật kỷ lượng phân rõ ràng
Hơi thuốc bay thẳng Linh Sơn
Mâu Ni kim tháp nê hườn tiếp khai
Gìn công phu chuyển dài dài
Lọc thanh khử trược mỗi ngày phân minh
Sắc vào tám tấc giữ gìn
Vò viên rồi lại tên in biên vào
Ðó là thuốc tán đơn cao
Xông riêm đầy đủ ly hào rõ thông
Nhãn hồng tề chỉnh dáng xong
Gìn cho thật kỹ đừng quên gia truyền
Thuốc linh hợp chất tiên thiên
Bịnh nguy cứu hết dứt liền bệnh căn
Thuốc tiên uống đặng ba hườn
Trường sanh bất lão là phương độ đời.

                                    Bửu Minh Ðàn Chiếu Minh

Bài
Thanh trược đã dạy rành các trẻ,
Phép tu đơn cặn kẻ giải bày,
Các con chớ có đơn sai,
Lập tâm thanh tịnh giồi mài tâm linh.
Phàm tu kỷ, thế tình chớ luyến,
Luyện Hà Đồ bất biến đạo tâm,
Vô vi cứ mãi hô thầm,
Hô thầm mới rõ huyền thâm Đạo Trời.
Ngồi nấu thuốc đừng lơi quạt lửa,
Canh điều hòa mới thửa thuốc mầu,
Lập lòe ánh sáng minh châu,
Riu riu gió mát từ đâu thổi về.
Ngừa những lúc Thần mê, Khí tản,
Quạt lò mà tâm lãng, nguy tai,
Lửa lò đốt cháy Nhi hài,
Công trình lao khổ đã rày mòn hao.
Cần tịnh đốc đừng xao lãng trí,
Phục nguyên căn hữu chí cánh thành.
Phục huờn Thần Khí mạnh lành,
Mâu ni rày lại trong xanh chói lòa.
Ngọc cửu khúc tam hoa kết tụ,
Báu minh châu hiệp đủ ngũ hành,
Thuốc mầu nấu suốt năm canh.
Ai người có chí đắc thành như không.
Luyện cho đến hư không tịch diệt,
Bầu tâm linh chẳng biết chẳng hay,
Chơn hồn nửa tỉnh nửa say,
Minh minh yểu yểu lộ bày Thiên cơ.
Thầy thương trẻ hé sơ đôi chút,
Trẻ thương Thầy nhặt thúc đường tu,
Có ngày cá cũng hóa cù,
Thầy trò hỉ hạ, Thanh u chung cùng.
                   ( Long Ẩn 28 - 07 - 1965 )

 

Thư Viện 1      4   5