CÔNG PHU ÐỪNG NGỦ GỤC

    

CÔNG PHU ÐỪNG NGỦ GỤC

Ðường tu bước cam go cõi tục,
Muốn đạo mầu chăm chứt khổ thân.
Mỗi ngày bốn buổi siêng cần,
Âm dương đầy đủ một cân nơi lòng.

Tu còn ngủ, cội tùng khó thấy,
Ngủ thuộc âm phải khuấy cho tiêu.
Ngồi tu còn ngủ hiu hiu,
Khó thâu tạo hoá vào triều Ngũ Vương.
Mở mắt thấy xem dường chẳng thấy,
Mê tuy mê nhớ lấy âm dương.
Bít tai tư tưởng mọi đường,
Mới rằng ngày Ðạo tỏ tường vô vi.

C.D.  15.03.1936

HÀNG LONG PHỤC HỔ

Cọp nằm ló dạng đầu voi,
Trương nanh múa vút làm oai kỳ cầu ;
Tề Thiên thiết bảng đánh đầu,
Hàng long phục hổ gồm thâu yêu tà.
 Thiên môn còn chẳng mấy xa,
Chín từng cửa đóng lướt qua được rồi ;
Tam Thi cửu cổ phục hồi,
Khử tiêu quỉ mị khỏi rồi ải quan.
V én mây lố dọi ác vàng,
Long lanh đáy nước rút càng hơi vô.
Lạc thơ trở lại Hà Ðồ,
Bánh xe nghịch chuyển hư vô nghịch hành,
X ây lò nấu thuốc trường sanh,
Phàm phu uống đặng hoá thành Phật Tiên

Thư Viện 1      4   5