Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi tại Pháp Quốc

Chính Pháp Nhãn Tạng

Công phu chính thu nhập đại dược hoàn toàn dựa vào đôi mắt, chặt chẽ chuyên chú nhìn trung điền, không thể xa lìa trong chốc lát. Nếu loại trừ ánh mắt này mà thái thủ thì không phải chánh pháp. Kinh Chân Nguyên Thông Tiên Đạo ghi: "Được cái lớn lao là do hoà hợp và nhìn lâu". Khưu Tổ nói: "Kim đan đại dược không khó, mắt nhìn trung điền đêm giữ lại, thủy hoả tự giao không trên dưới, một bầu sức sống ở đôi ngươi".
Chú: Chính pháp nhãn tạng là bất nhị pháp môn, tu luyện nếu không biết dùng nó tất là bàng môn tả đạo. Tuy thế, tiên phật vì chẳng dám tiết lộ thiên cơ nên đành nói lời úp mở. Bậc tiên dạy dùng đôi mắt nhìn vào trung điền thái dược, phàm phu lại lầm chấp vào ý thủ, tất đã lìa chính pháp quá xa, sao có thể lấy được thuốc tiên ? Giờ tí đến, thủy lại giao với hoả mà dương khí tiến vận đến cung càn, đó gọi là 'hổ hướng thủy trung sinh'. Giờ ngọ về, hoả xuống giao với thủy mà âm thần thối phù khỏi càn cung,đó gọi là 'long tòng hoả lí xuất' . Cái chỗ thuỷ hoả có thể gặp gỡ nhau đó là điều rất bí mật, nếu lìa xa chân ý thì không thể nào mối mai.Chân ý của người vốn theo ánh mắt mà tới, nhưng chớ lầm nó là ánh mắt, có thể phân biệt rõ điều này mới có thể hạ thủ pháp thái dược .

Chân Chủng Tử

Long hổ luyện thành một vật hay động hay lắc, cái có được trong lúc chân tĩnh là chân chủng tử. Tổ Tử Dương nói: "Trong đỉnh nếu không có chân chủng tử thì cũng như đem thuỷ hoả nấu trong cái chõ trống không".
Chú:Khi luyện đại tiểu chu thiên thấy chân khí giống như một vật hay động hay lắc, lúc ở huỳnh đình khiến trong bụng lùng bùng như nồi nước sôi, khi chuyển ra sau lưng làm xương sống co rút hoặc lay động như rồng rắn uốn khúc, khi tới nê hoàn nếu không biết phép thâu nguyên thần thì như lọt vào cái động đá trống không, nếu có khẩu quyết thu nguyên thần thì thần khí sẽ hút lấy nhau say mê như nam châm hút sắt, lâu ngày tất sẽ kết thành kim đan.Chuyện tu luyện nếu chẳng được những hiệu nghiệm này thì chỉ là uổng công vô ích như nhóm lửa đốt cái chõ trống không .

 Trở lại Mục Lục