CẨM-NANG-THƠ

                 

CẨM-NANG-THƠ CỦA ÐỨC DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

Thiên-Lý Ngọc-Hoàng định luật,
Ðiển huyền-vi Vô-Cực chuyển khai,
Sắc ban Phật Mẫu tỏ bày,
Lịnh truyền nam nữ, gái trai hản tường.
Diêu Cung Ðiện là nguồn gốc cội,
Trì Lục Kinh thoát khỏi sông mê,
Kim Ngôn tình MẸ chân khai,
Mẫu chờ con dại, tái-tê lòng già.
Ban ấn lịnh Kỳ Ba chuyến chót,
Truyền Tâm Kinh cứu vớt tử-linh.
Khai truyền Thiên lộ lược-trình,
Thông tri Lý Ðạo rõ tình thâm-ân.
Linh chơn xưa tiền căn Mẫu tạo,
Tánh siêu-phàm thông Ðạo Thiên Tiên.
Gốc căn chiếu rọi diệu-huyền,
Cội nguồn ân-đức MẸ hiền rải ban.
Căn tánh Ðạo hoàn toàn thanh-khiết,
Xưa Cung Vi chẳng biết mùi đời,
Linh hồn sáng rọi vị ngôi,
Căn tiền Bích-Ngọc là nơi Cửu-Trùng.
Khá tỉnh-ngộ, đại hùng minh-mẫn,
Tri phụng hành bổn phận cho tròn,
Tiếp lời Mẫu dạy sắt son,
Lịnh Trời tuân mạng, bảo toàn nguyên nhân.
Thức tâm nội mê trần mộng-ảo,
Tỉnh trí lo tầm Ðạo Vô-Vi,
Tu thân, dưỡng tánh kiên-trì,
Hành Cơ Thiên Luật, Mẫu thì ban ơn.
Ðắc bửu-pháp tiền căn nên Thánh,
Thành thật tu mới rảnh nghiệp duyên,
Ðạo Chơn chẳng mến bạc tiền,
Quả lành gặt hái, qui-nguyên phản hồi.
Dự Kim-Khuyết Hội Trời Tam Giáo,
Hội Tam Thanh điễm đạo linh căn,
Long-Ðình Bửu-Ngọc Tứ Ân,
Hoa sen đua nở, mừng căn thiện lành.
Kỳ tuyển lựa thực-hành mới quý,
Ba lần khai mở Hội Tam-Thiên,
Con ơi! nghe MẸ chỉ truyền,
Rán lo tu niệm, khỏi phiền về sau.
Lòng tự-đắc, tự-cao dẹp bỏ,
Ðường công danh hiệp đó rồi tan,
Tồn chi mà vội mơ màng,
Cơ Trời báo ứng, hành tàng kiết hung.
Con của MẸ thủy chung Ðạo lý,
Thì sau này cao quý chi bằng,
Ngọc ngà, châu báu hưởng thân,
Cũng không so sánh cho bằng Ðạo Tâm.
Cơ Bá Ðạo, dễ lầm tà mị,
Nếu không tri Ðạo Lý chánh-truyền.
Trau dồi tánh mạng căn-nguyên,
Vội nghe chẳng xét Ðạo truyền lầm mê.
Khó đạt Ðạo trở về với MẪU,
Màn vô minh hữu-lậu phủ dầy,
Muôn màu sắc tướng nhiễm say,
Dựng hình Tiên Phật, đổi thay khó lường.
Cần thấu-triệt con đường Thiên-lý,
Chữ KHÔNG KHÔNG ngự trị tâm hồn,
Phép tài ảo-thuật bàng môn,
Thần thông biến-hóa mê hồn đắm say.
Nó cũng giỏi biện tài đạo lý,
Nhưng sự hành ý-chí khác xa.
Con cần thấu-triệt chánh tà,
Trong thân ngũ tạng, ngũ ma lâu đời.
Muốn tu tỉnh, chịu nhồi, chịu khảo,
Tư-tưởng lành, giữ Ðạo nhứt Tâm,
Rõ thông ma-nghiệp khỏi lầm,
Trong thân bửu-pháp kiếm tầm đâu xa.
Lìa SắcTướng, thân ta đừng nhiễm,
Dù mọi điều thúc liễm muốn ăn,
Tạm dùng chẳng nghĩ xác trần,
Tùy duyên hóa độ, nuôi thân tu hành.
Nghĩ sự Ðạo đạt thành trước nhứt,
Làm việc gì mẫu mực xét phân,
Chớ nên tin bướng làm càng,
Ðọa thân uổng kiếp, nghiệp mang linh hồn.
Tình Mẫu-Tử thương con MẸ dạy,
Chớ MÊ, Hồn tiêu hoại mai sau,
Xử phân định luật Thiên-Tào,
Mẹ mong Nam Nữ bước vào đường TU.
Chớ để cho mây mù nghiệp chướng,
Làm mê hồn mang vướng trả vay,
Luật hình thưởng phạt chẳng sai,
Ðau lòng tình MẸ, gái trai hản tường.
Con nào biết lo đường đạo-đức,
Mẹ vui mừng túc-trực bên con.
Siêng năng lập đức bảo tồn,
Cứu nguy nhân-loại mê hồn trầm-luân.
Biết phận sự, con đừng than thở,
Ðạo muôn đời nhắc nhở danh thơm.
Nhục vinh chẳng nghĩ mất còn,
Chỉ cần sứ-mạng lo tròn MẸ ban.
Dầu Ðạo Pháp gian nan khổ cực,
Hay đắng cay nghiệp-lực khảo nhồi,
Một lời thệ nguyện con ơi,
Thần minh chứng-giám, Ðất Trời rõ thông.
Chớ chán nãn, thay lòng đổi dạ,
Muốn đắc thành Ðạo quả, phải HÀNH,
Truân chuyên thử thách tồn sanh,
Là đường tiến-hóa, luật hành người tu.
Chớ nghĩ tới Giận, Thù, Oán ghét,
Chí Ðại-Hùng, học phép Từ-Bi,
Ðức ân vạn sự khó bì,
Dầu cho lao khổ, sá gì bản thân.
Thương nhớ MẸ, phải cần lo Ðạo,
Mới xứng danh con thảo Rồng Tiên,
Ðáp đền Thất Tổ, Cửu Huyền,
Sanh thành Phụ-Mẫu tại miền trần gian.
Dù khanh tướng giàu sang khó sánh,
Phật Thánh Tiên dụng tánh thảo hiền,
Nghiệp đời dù lắm oan khiên,
Thành lòng tu niệm, MẸ hiền giải oan.
Cơ Tái-Tạo sảy sàng cận gấp,
Chớ chần chờ để lấp tánh linh,
Trận đồ Bát Quái luật hình,
Ngũ Hành vận-chuyển, nhân-sinh điêu tàn.
Lòng MẸ đã rải ban chỉ dạy,
Nếu con nào còn cải Luật Trời,
Chẳng lo tu-niệm chiều mơi,
Thì đừng trách MẸ vậy thời chẳng thương.
Màn Ma Quỉ còn đương trà trộn,
Phật Thánh Tiên lẫn lộn hồng-trần,
Ðể tùy duyên kiếp độ nhơn,
Dễ gì gặp Ðạo Chánh Chơn kỳ này.
Luật Kinh Phật tỏ bày nơi trước,
Ðời lộn kiếp, mực thước khó dò,
Tử sanh thập loại nhỏ to,
Ðầu thai báo quả khó đo được lòng.
Bất kễ sự Tỗ Tông đạo-đức,
Mang lớp người ngũ trược Tâm Ma,
Ham làm những sự gian tà,
Ðâu còn kể đến Ông Bà Tổ Tiên.
Cứ chỉ biết bạc tiền, danh lợi,
Rồi tung-hoành gây tội chẳng cần,
Giết người, cướp của muôn dân,
Bạo tàn độc ác, khó phân chơn tà.
Bởi Sắc Lệnh Thiên-Hoàng ân xá,
Cũng là kỳ trả quả nghiệp căn,
Chuyển xoay định luật Công Bằng,
Khảo nhồi, thưởng phạt kiếp căn đời cùng.
Sự chọn lựa Hiếu Trung kỳ chót,
Con khá lo bòn mót Ðức Ân,
Chớ ham mê sự hồng trần,
Buộc ràng nghiệp quả, kiếp căn đọa đày.
Rồi gặp cảnh họa tai khó cứu,
Cần định tâm hấp-thụ điển-quang,
Nghiệm-suy thấu-triệt trần-hoàn,
Trong cơ sàng sảy lớp màn đau thương.
Các con nghĩ cho tường cặn kẻ,
Nếu không thì tình MẸ xa con,
Ðau lòng của MẸ tạo hồn,
Dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh-quang.
Khi con xuống trần gian lập hạnh,
Bị ngũ ma dụ tánh mê trần,
Ðâu còn nhớ kiếp tiền căn,
Tuổi tên Mẹ tạo thượng tầng Hư-Vô.
Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả,
Chịu luân-hồi vay trả không ngừng,
Con ơi! Lòng MẸ buâng-khuâng,
Nhớ con, trông đợi, tìm phương cứu nàn.
Sợ đến ngày chiếu màn Ðại-Hội,
Rồi các con chịu tội trước Tòa,
Công Ðồng Tam-Giáo chẳng tha,
Luật hình sửa trị khó mà an thân.
Bị sa đọa, trầm-luân địa-ngục,
Bảy ức niên mới được đầu thai.
Lâm trần nghiệp quả trả vay,
Cũng như mạt kiếp đời nay tận cùng.
Vì chổ đó nên rồi tình MẸ,
Chẳng để cho con trẻ lạc lầm,
Chuyển Cơ điễn-pháp huyền-thâm,
Chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa.
Màn Tam-Giáo lọc lừa đạo quả,
Trên Tam Thiên Lục Bá xuống trần,
Bàng môn tả đạo dụ căn,
Hại con của Mẫu mê trần còn đâu.
Nhắc đến đây MẸ sầu linh-tử,
Mãi theo đời quên sự thâm-ân,
Linh-quang gốc cội tiền căn,
Ngôi xưa phế bỏ, nghiệp trần đeo mang.
Sự vay trả trần gian chồng vợ,
Tình thâm ân con nở phụ vong,
Chiếu theo Luật Ðạo Cộng Ðồng,
Thì con bất hiếu, khó mong bảo tồn.
Quên mất TÁNH, chơn hồn giá-trị,
Cứ mê lầm ma quỉ, lợi danh,
Sanh, Già, Bịnh, Tử hiểu rành,
Mà sao con mãi đua tranh theo đời?
Phế bỏ Ðạo, quên lời MẸ dạy,
Còn dọc ngang tranh cải, bất tin,
Nghe theo tà mị phàm tình,
Tấm thân tiêu hoại, hồn linh ngục tù.
Hể vào cảnh âm u đen tối,
Biết bao giờ thoát khỏi Sông Mê,
Sanh Tâm ngu muội nặng nề,
Biết đâu Chánh-Pháp trở về Thiên Cung.
Cơ Ân-Xá tận cùng màn chót,
Phật Thánh Tiên cứu vớt linh-hồn.
Ráng nghe lời MẸ, bớ Con!
Ðức tin vững chắc bảo toàn hậu lai.
Xét cho kỹ lời ngay lẻ thật,
Dầu khảo nhồi, Tâm Phật đừng lơi.
Yêu Ma dù có lắm lời,
Ngọt ngon dụ-dổ theo Ðời thì không.
Thề nhứt quyết một lòng vì Ðạo,
Hưởng muôn đời sáng tạo Linh-Quang.
Ngọc châu bửu-pháp Ðạo Vàng,
Trong thân sẵn có, bảo toàn chơn linh.
Dù tài phép yêu tinh có giỏi,
Lòng Ðức Tin cứng cỏi cố gìn,
Ðạo là Chơn-Lý cao-minh,
Ðạo không Sắc Tướng hửu-hình ngoài thân.
Ðời mạt-kiếp dương-trần hổn loạn,
Chúng mưu mô đủ hạng lắm con,
Tạo hình, dựng cốt, mê hồn,
Vẻ tranh Tiên Phật để con lạc lầm.
Khá biết chổ Ðạo Tâm quan-trọng,
Pháp Vô-Vi mở rộng Thần Quang,
Chiếu soi Nhật Nguyệt hành-tàng,
Ðắc thông ngũ-tạng bảo-toàn tánh linh.
Chuyển nội thân, Tâm mình định trí,
Ngồi quán-thông Pháp-Lý Chơn Không,
Hoặc là đi, đứng, nằm lòng,
Cũng luôn chuyển pháp mới thông nhiệm-mầu.
Ngoài Sắc Tướng có đâu là Ðạo,
Con cần nên kiểm-thảo cho tường,
Kẻo lầm Ma Ðạo phô-trương,
Mượn KINH, bày LÝ, gạt lường nhân-sinh,
Chúng quỉ kế, giả hình Tiên Phật,
Xưng vị ngôi làm trật Ðạo nhân,
Bùa linh, thuốc lú mê hồn,
Ðễ cho chúng khiến các con theo Tà.
Nếu chẳng nghe những lời thêu dệt,
Chúng đủ tài làm chết chẵng chơi,
Không Tu tin-tưởng Phật Trời,
Ðễ hành-thiện Ðức khó thời vượt qua.
Màn lừa lọc Sư Tà, Ngoại đạo,
Ra tranh tài Tam Giáo Phật Tiên,
Giả hình, giả tướng tưởng hiền,
Mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con!
Ví như Mẫu chúng còn bôi bác,
Cho Mẫu đây vào hạng đạo tà,
Con ơi! Lòng MẸ thiết-tha,
Ai sanh, ai tạo vậy mà vật chi?
Ðủ vật-chất để thì nuôi-dưỡng,
Cho ấm thân có được tu hành,
Sanh tâm lòng dạ bất lành,
Chê bai Phật-Mẫu, phải đành đọa thân.
Dù mang kiếp làm Tăng cũng thế,
Vô lễ còn khi dễ, kiêu căng,
Phật nào dạy thói ngang tàng?
Bất tri Chơn-Lý, đọa mang ngục hình.
Cơ Ân-Xá mặc tình thế sự,
Muốn nói chi ngôn-ngữ chẵng kiên,
Sau nầy đừng có trách phiền,
Thần quan tả hửu ghi liền chẵng sai,
Tâu Thượng-Ðế, các Ngài Tam-Giáo,
Chiếu Luật Hình xử Ðạo kỳ này,
Long Hoa Ðại-Hội hoằng-khai,
Ðạo nào Chánh-pháp Như-Lai chơn-truyền.
Con của MẸ ráng hiền, nhẫn-nhục,
Rèn đức-ân phủ phục Bệ Rồng,
Tu là Tu Tánh, Tu Lòng,
Chớ đừng Tu Tướng mà hòng đắc chi.
Cơ Ðại-Hội kỳ thi đã tới,
Lập đức ân thân mới vững còn,
Một lòng vì MẸ sắt son,
Ráng lo hành Ðạo bảo-toàn kiếp căn.
Ðừng sa ngã cỏi trần con nhỉ,
Ðễ ma vương, lũ quĩ dắt hồn,
Sa vào trận địa bàng môn,
Háo danh trục lợi chẳng còn mạng thân.
MẸ thương con vì căn MẸ tạo
Nên khai truyền Lý Ðạo chơn minh
Ðó là cốt-nhục thâm-tình
Ðễ lầm mối Ðạo, chơn linh mịt mờ.
Dầu Bá Ðạo, TÂM thời duy nhất
Các con cần rỏ Luật hành-trì
Mặc đời thế sự thị phi
Tu hành chớ nệ những gì khó khăn.
MẸ nhìn thấy dương trần nam nữ
Mãi chứa lòng hung dử, ngang tàng
Quên căn MẪU tạo Tiên Ban
Xuống trần dục lợi, nghiệp mang chất chồng.
Nở phụ bạc quên lòng Từ Mẫu
Từ ngàn xưa MẸ tạo chơn linh
Nắn con nên vóc nên hình
Linh quang bát bửu trong mình vạn năng.
Ðủ phép báu phi đằng huyền diệu
Ðể các con tự liệu xuống trần
Lập công bồi đức tiền căn
Giúp đời hậu thế, lập thân đạo hiền.
Ði ngang qua động tiền Giáo chủ
Tây Bá Hầu chẳng hỏi, bái chào
Ỹ mình con Mẹ thiên cao
Chê Ngài giả tướng, chẵng vào lễ nghi.
Tội vô lễ, Ngài thì oán giận
Trốn Mẹ hiền xuống tận cỏi đời
Lũ ma hoá phép vậy thời
Nhập Tâm con trẻ, mê đời tạo gây.
Cho linh tử đắm say mùi tục
Ðể thỏa lòng giận tức Bá-Hầu
Cũng là phạm luật Thiên cao
Cho nên ở mãi trần lao hại đời.
Chiếu Kỳ Ba, Luật Trời mở Hội
Lập Ðạo mầu cứu rổi linh căn.
Thoát nơi nghiệp quả hồng trần
Ðược về bốn ức nguyên nhân phục chầu.
Nay đến Hội hoàn-cầu xoay chuyễn
Ðại Phong Thần lựa tuyễn linh căn
Chọn con hiền-đức nghĩa nhân
Rỏ tri ngũ dục trong thân diệt trừ.
Mới thoát khỏi cuộc đời mê muội
Lo tu hành chuộc tội căn xưa
Long Hoa Tam Giáo lọc lừa
Chuyển Cơ Thánh-Ðức Ðại-Thừa qui căn.
Các con khá tinh-thần giác-ngộ
Luyện tâm-hồn tự độ mê si
Vâng lời của MẸ TỪ-BI
Giử Tâm Trung Hiếu Lễ nghi cho tròn.
Cố thực-hiện bảo-toàn Chơn-Lý
Biết, không Hành, cũng chỉ hoài công
Giang-sơn gấm vóc non sông
Phải đâu riêng hưởng, để mong lợi quyền.
Phật đâu để người hiền mắc đọa
Kẻ ác hung vướng họa chẳng sai
Dù cho mưu-kế sắp bày
Cũng không qua khỏi được ngay Luật Trời.
Nếu không sớm kịp giờ tỉnh ngộ
Ðể đến ngày thiên số định kỳ
Xác trần bỏ lại còn chi
Hồn linh ngơ ngẫn, sầu bi đọa đày.
MẸ nói trước con nay liệu lấy
Rồi sau này khỏi phải trách phiền
Cuộc trần lắm nỗi đảo điên
Không nghe lời MẸ, chỉ phiền đọa sa.
Cơ thưởng phạt Kỳ Ba đã rỏ
Luật Thiên điều chẳng có vị tư
Dù con lảnh sứ-mạng Trời
Mà làm sái luật cũng thời bị răn.
Hoặc các bực Ni, Tăng học Ðạo
Gây uy-quyền hay tạo tội trần
Cũng đều bị Luật trị răn
Tùy theo nghiệp tội, xử phân công bình.
Luật Tiến-Hoá vô hình đào-thải
Chớ mê đời ngu dại hững hờ
Bây giờ chưa thấy làm ngơ
Chừng khi họa tới, khó thời cứu nguy.
Ðời ngu muội biết gì còn mất
Sự trăm năm chưa chắc trường tồn
Biết tri thời-vận mới khôn
Ðừng như để chết, chưa chôn chờ giờ.
MẸ tỏ hết bao lời châu ngọc
Các con cần tu học nghiệm suy
Dù bao cay đắng sá chi
Sợ lòng chẵng trọn những gì ân sâu.
Khắp thế-giới hoàn-cầu vận-chuyển
Máy Càn Khôn linh-hiễn Cơ-quan
Thất Sơn bảo ngọc lầu vàng
Là Cơ lập Hội Minh Hoàng xử phân.
Ðến ngày đó linh căn tề tựu
Nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai
Bao nhiêu nhân sĩ nước ngoài
Thãy đều chầu chực trước Ngai Bệ Rồng.
Có Tam Giáo Cộng Ðồng phân xử
Công quả tròn được dự KIM GIAI
Bằng gây tội lỗi đọa đày
Vào nơi ngục thất, khỗ thay xác hồn.
Con ơi! Sự mất còn, thành bại
Cũng do lòng khôn dại mà ra
Căn Tiên đừng để làm Ma
Uổng công MẸ tạo sanh ra Chơn thần.
Máy Âm Dương xoay vần chuyễn hoá
Lừa lọc căn nghiệp quả tinh vi
Ai thương bằng MẸ DIÊU-TRÌ
Lo con mọi sự, kễ gì khỗ lao.
Từ Tạo-Hóa  thiên cao Trời Ðất
Sanh muôn loài vạn-vật hữu hình
Cơ nay PHẬT MẪU truyền kinh
Cho con cỏi thế giữ gìn Ðạo Nhân.
Trao Bát Bửu kinh luân tám báu
Túi vạn năng chơn đạo linh hồn
Cho con giử lấy bảo tồn
Từ đời Thượng Cổ vuông tròn đức ân.
Nay đến lượt xoay dần mạt kiếp
Ðời Hạ-Nguơn tạo nghiệp dẩy đầy
Là kỳ tiến-hóa đỗi thay
Lập đời Thánh-Ðức Thượng Nguơn thanh-bình.
Nên lắm cuộc chiến-chinh khói lửa
Ðễ sảy sàng, gội rửa, tẫy trần
Tam Kỳ mở Hội Long Vân
Chọn con TRUNG, HIẾU, NGHĨA, NHÂN phục hồi.
Sự báo ứng Cơ Trời đã lộ
Các con cần giác-ngộ rỏ thông
Ðễ khi lập Hội Cộng Ðồng
Tội tình gây tạo, khó mong sống còn.
Dầu sống thác cho tròn nhân nghĩa
Chớ đem lòng mai mỉa phụ vong
Tình thương PHẬT MẪU đại đồng
Hoá sanh vạn ức trần hồng linh căn.
Chuyển khắp cả hồng-trần thế-giới
Ngày định-kỳ sắp tới con ơi
Ráng tu cho kịp ngày giờ
Rèn lòng sủa tánh, nhớ lời MẪU khuyên.
Ðừng ngu dại mê tiền ma quỉ
Rồi sau này loạn trí điên cuồng
Quỉ Ma nào biết xót thương
Mưu mô đủ kế, gạt lường chúng sanh.
Nơi Sơn Thất sẳn dành châu ngọc
Chờ các con tu học sữa lòng
Thanh bần đừng tủi, gắng công
Ngày sau trọn đạo, phỉ lòng hưởng thân.
Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tột
Làm tai sai cho bọn quỉ ma
Tạo gây ác nghiệp gian tà
Uổng cho một kiếp sanh ra làm người.
Lòng dạ thú đổi dời tâm tánh
Bất tin, khi Phật Thánh Thần Tiên
Tội mang kiếp đọa Huỳnh-Tuyền
Muôn đời giam hảm, xích xiềng trói thân.
Con của MẸ tiền căn giác-ngộ
Thì phải cần hiễu rỏ đọa siêu
Ðừng nên loạn trí làm liều
Ðời này ma quỉ rất nhiều lắm con.
Chúng ẩn hiện tâm hồn giục mãi
Xúi làm điều khờ dại ngu si
Chẵng cần tội lỗi vậy thì
Con không định tánh khó trì NGŨ MA
Nó nhập phá làm xa căn kiếp
Ðể linh hồn mang nghiệp muôn đời
Khó về gặp MẸ con ơi
Muôn đời sa đọa, khó thời tỉnh tâm
Kỳ Mạt Kiếp, MẪU tầm linh tử
Trao Cẫm Nang con giữ phụng-hành
Ðừng vì quyền lợi đấu tranh
Ðễ làm mất tánh hạnh lành cao thâm.
Giử đức-độ đạo tâm  vững chắc
Chớ để cho chúng dắt theo đời
Lạc lầm khỗ lắm con ơi
Chịu nhiều quả báo, Luật Trời hành thân.
Lập ý-chí tinh-thần dũng mãnh
Ðạo không phân chấp cảnh ngoại biên
Tùy thân hành sự trần miền
Nơi nào cũng có Phật Tiên hộ-trì.
Ơn Thầy Tổ con ghi tấc dạ
Sự mặn chay tùy quả kiếp căn
Cần hành chơn đạo tinh-thần
Mới là báu quý muôn phần ngày sau.
Phá chấp NGÃ, muôn màu sắc tướng
Chọn tấm lòng định hướng chơn thanh
Hành trong tư-tưởng thiện-lành
Cạo đầu, đễ tóc chẵng thành sự chi.
Khá thấu-triệt VÔ-VI nguồn cội
Phá chấp KHÔNG, chấp CÓ nơi lòng
Một bầu VÔ-CỰC HƯ-KHÔNG
Âm Dương phối-hợp thần-thông diệu-huyền.
Ðắc bảo-pháp chơn-truyền Phật Mẫu
Chiếu linh quang soi thấu kiếp căn
Ðoạn trừ nghiệp-chướng hồng-trần
Siêu Phàm nhập Thánh, phi thăng chơn hồn.
Các con khá bảo tồn căn vị
Màn kỳ thi Ðạo Lý khảo nhồi
Phật Tiên đâu rảnh con ơi
Còn lo độ thế khắp nơi khổ sầu.
Con nào rỏ nhiệm-mầu tiến-hóa
Cần chung lo Ðạo Cả Mẫu hiền
Ðấp xây, phổ-hóa, khai-truyền
Nên công quả vị, MẸ hiền thưởng ban.
Dầu thử-thách gian nan chớ nệ
Giử một lòng chớ để lạt phai
Ðạo mầu phải gặp đắng cay
Mới là biết được lòng ai trung thành.
Cố lập chí thực-hành Tâm Ðạo
Thì rỏ thông TAM GIÁO diệu-huyền
Ðừng nên mượn Ðạo Phật Tiên
Ðễ lo danh lợi tư riêng cho mình.
Kỳ Mạt Kiếp, Thiên-Ðình ân-xá
Là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban
Chuyển Cơ phổ-độ trần-hoàn
Cũng là Ðịnh Luật sảy sàng Hạ-Nguơn.
Ðời với Ðạo MẸ còn xoay chuyễn
Nên con cần thể-hiện Ðạo Nhân
Cho tình Con MẸ vuông tròn
Lập Cơ Thánh-Ðức bảo toàn mạng căn.
Ngày Ðại Hội LONG VÂN có mặt
Mới nhơn hiền sự thật căn Tiên
Ham chi vật chất bạc tiền
Của đời ma quỉ đảo điên tinh-thần.
Mất đức-hạnh tiền căn ngọc quí
Chạy theo đời ma quỉ loạn cuồng
Ỡ ăn bất kễ kỹ-cương
Gian tà xão quyệt, lâm đường nạn tai.
Mang một kiếp trần ai đâu dễ
Luật Thiên-Ðình đâu để lăng loàn
Trị phường hung bạo dọc ngang
Trước sau cũng rỏ lớp màn nầy đây.
Dù ẩn ý tâm đầy thâm độc
Bị lợi quyền đâm thọc hại nhau
Có trên Bắc Ðẩu Nam Tào
Xét soi thấu-triệt trước sau lòng người.
Sẻ tùy nghiệp, Luật Trời báo ứng
Kiến Nghiệt Ðài xây dựng trần gian
Rỏ thông mọi sự hành tàng
Trong Tâm tội phước hai đàng phân minh.
Con sẻ thấy hửu hình trước mắt
Mới hản-tường Tiên Phật diệu-huyền
Khó mong thoát khỏi Luật Thiên
Con cần tin-tưởng lời truyền MẸ ban.
Rèn Trí Huệ, Ðạo Vàng tiến bước
Ðừng đễ Ðời đến nước tới trôn
Co giò, hụt cẳng mất hồn
Xác thân theo biển sóng dồn ngoài khơi.
Khó cứu mạng cuộc đời căn kiếp
Vì tạo gây tội nghiệp dẫy đầy
MẸ nào có bỏ gái trai
Tại con cải Luật, làm sai Chánh-Truyền.
Cuộc biến-thiên trần miền náo-động
Máy Huyền-Vi mỡ rộng Năm Châu
Minh Vương ngự chốn Nam Lầu
Xử người bội nghĩa gieo sầu tóc tang.
Cơ tuyển lựa hành-tàng nam nữ
Rỏ Thiên Ðiều, phận sự gắng lo
Qua sông nhờ có thuyền đò
Linh hồn nhờ Ðạo, thoát bờ sông Mê.
Chớ vội chấp, khinh chê, ngang bướng
Phải xét suy tội phước trong lòng
Ðạo Mầu trí-huệ mở thông
Mới là hiểu được  trong lòng Phật Ma .
Còn Mê, khó tầm ra Chơn Lý
Phật nơi Tâm ngự trị chẵng xa
Quán thông thấu-triệt Chánh Tà
Sáu Căn mê muội gây ra nghiệp trần.
Làm điên đảo tinh-thần lý-trí
Ðâu rỏ tường chơn lý đọa siêu
Hoặc là hiễu thấu rất nhiều
Vẩn còn bị nghiệp đủ điều vây quanh.
Khiến giục mãi lợi danh mộng-tưởng
Cùng sắc màu mơ ước luôn luôn
Con ơi! Các sự tình trường
Ðều là mộng-ảo vô thường khổ đau.
Nó khiến sai đi vào tội lỗi
Cho linh hồn quên cội, quên nguồn
Khó về gặp MẸ Tòa Chương
Ngàn năm sa đọa vào đường si mê.
Nay có MẸ  Ðạo Trời khai mở
Cũng là kỳ xá tội tử linh
Các con mau kíp đăng-trình
Kịp màn Ðại Hội, Thiên Ðình thưởng ban.
Một kỳ chót Mẫu Hoàng chấn-chỉnh
Con bất tuân mạng lịnh chớ phiền
Ðến ngày Tam Giáo qui nguyên
Cộng Ðồng phân xử, con hiền chớ than.
Bao nhiêu sự lời vàng tiếng ngọc
Là tình thương bảo bọc linh-hồn
Hai đường siêu-đọa dại khôn
Con cần chọn lựa bảo tồn hậu lai.
Khá suy-nghiệm đường ngay nẻo chánh
Kẻo mê lầm giả hạnh quỉ vương
Mượn màu sắc tướng phô trương
Mà lòng dạ chúng khôn lường hiểm sâu.
Dụng đủ kế ngỏ hầu tranh Ðạo
Của Phật Tiên khai Ðạo Vô-Vi
Chẵng lòng thiện niệm từ bi
Giả tâm đạo-đức thực thi bạo tàn.
Nhìn đất nước giang san con đó
Ðễ thức thời giác-ngộ công phu
Ham mê danh lợi võng dù
Rồi thân phải chịu ngục tù đọa mang.
Màn tuyễn lựa sảy sàng đâu dễ
Phật Tiên còn phổ-tế đâu yên
Huống chi linh tử trần miền
Mà đòi an phận bạc tiền hưởng thân.
Khá thực hiện TỨ ÂN trọng đại
Ðễ sau này trở lại ngôi xưa
Chớ tham danh vọng mắc lừa
Của loài ma quỉ lắm thừa kế mưu.
Thìn, Tị, Ngọ, tới Mùi con rõ
Sự mất còn sáng tỏ Phật Tiên
Kim ngôn lịnh MẸ chỉ truyền
Khai thông TAM GIÁO cơ truyền cho con.
Rỏ công tội, mót bòn công-đức
Ráng thi-hành Ðại-Lực Phật Tiên
Dù cho lắm sự não-phiền
Quỉ ma gây rối, Ðạo hiền chẵng lơi.
Sẻ có MẸ, PHẬT TRỜI tiếp độ
Gương hi sinh Phật Tỗ Ðại Hùng
Ma vương tài phép hành hung
Cũng không thắng d0ức Ðại Hùng thanh cao.
Ráng thức tỉnh dồi trauTâm Tánh
Thì nghiệp trần mới rảnh con ơi
Gian lao khổ cực khảo nhồi
Mà không nãn chí mới người con Tiên.
Dẹp phàm tánh, tư riêng bản ngã
Giử tâm hồn cao cả mới ngoan
Ðời nầy lắm sự dọc ngang
Là đời ma quỉ khắp tràn hại nhân.
Các con ráng tinh-thần định-tỉnh
Sớm tảo trừ ma bịnh mê si
Chạy theo thế-tục ích gì
Càng thêm gây tội, khổ nguy linh-hồn.
Ðời vay trả, chẳng tồn tánh mạng
Thường xảy ra tai nạn kinh hoàng
Cũng vì quyền lợi giàu sang
Mà khi dể Ðạo, họa mang bên mình.
Sự quả nghiệp hồn linh tùy kiếp
Của mổi căn duyên nghiệp khác nhau
Chưa thông suốt lý Thiên-Tào
Thì đừng vội chấp lẫn nhau mỗi phần.
Con nào cũng nghiệp trần tội lỗi
Từ lâu đời sao khỏi trái ngang
Ðến nay cộng nghiệp một màn
Ðặng mà trả quả trần hoàn cho xong.
Cho nên mới vợ chồng thay đổi
Hoặc cha con chửi bới gia-đình
Hoặc vì danh lợi mưu sinh
Anh em bạn hửu mất tình nghĩa nhân.
Chẳng còn biết tiền căn ruột thịt
Cùng một MẸ, lảnh lịnh Cửu-Trùng
Xuống trần mê muội bất thông
Ngũ Ma nhập thể nên lòng đổi thay.
Gây chia rẻ, ỷ tài tranh chấp
Tạo hận thù khỏa lấp tình thương
Ðó là bị nghiệp Ma Vương
Nhiều đời, nhiều kiếp tạo đường trần duyên.
Nay MẪU chuyễn căn nguyên hội hiệp
Ban Ðạo Lành giải-nghiệp oan-khiên
Các con nhớ lại căn tiền
Cùng nhau trở lại mối giềng căn xưa.
Ðừng đễ căn mắc lừa ma quỉ
Nhập Tâm mê, chẳng nghĩ cội nguồn
Con nào cải lịnh, bất tuân
Thì sau đừng trách Cửu-Trùng xử phân.
MẸ phân cạn tiền căn cội rể
Cẫm nang thơ lưu đễ sau này
Mong ngày Ðại-Hội Rồng Mây
Các con đầy đủ về ngay phục chầu.
Thoát nghiệp-chướng mưu sâu đày đọa
Lánh xa lìa tội quả trần duyên
Thưởng công đạo quả trần miền
Công Ðồng Tam Giáo ban truyền đức ân.
Có Phật Vuơng cầm cân Công-Lý
Ðại Phong-Thần sắc chỉ thứ ban
Lập Cơ Thánh-Ðức Minh-Hoàng
Giang sơn thạnh-trị, Ðạo Vàng chấn-hưng.
MẸ mong đợi con đừng bê trể
Luật sảy sàng chẵng dễ đâu con
Ngày qua tháng lụn mõi mòn
Năm dài cũng tới Thất Sơn Hội Trời.
Con nào biết nhớ lời MẪU dặn
Thì sau này mới đặng bảo-toàn
Con nào nghịch mạng dọc ngang
MẪU đưa Luật trị, ngở ngàng tình thâm.
HẾT

Thư Viện 1      4   5