HUỆ MẠNG KIM CANG NGỌC ÐẾ
CHƯỞNG GIÁO NGÔI HAI
Giáo Chủ Càn Khôn Nhứt Thống Giáo
Ðặc trách chuyển pháp cõi hữu vi

*****


THƯỢNG ngươn tái tạo đời Thánh Ðức
ÐẾ truyền chân lý quy hiệp nhứt
NGÔI một chí tôn Thầy hỗ trợ
HAI là Ðời Ðạo phải lo tròn
HUỆ trí phăng tầm chẳng uổng công
MẠNG trời đích thực ấy hư không
KIM thân thường trú nơi chơn thể
CANG cường độ chúng cõi mê hồng
TỪ lúc xa CHA xuống cõi trần
cùng đau khổ bởi tham sân
NĂNG nhơn tịch mặc luôn tinh tấn
THẮNG được phàm tâm thấu lý chân
*****
minh bao phủ cõi trần gian
THƯỢNG Ðế Ngôi Hai giáng hạ đàn
PHÁP lý giải bày năm mối Ðạo
VƯƠNG kinh xuất thế cứu mê đời
CHUYỂN xe chánh pháp quay quay mãi
LUÂN hồi quét sạch nghiệp trần ai
HẠ thế đến hồi Long Hoa mở
MẠT pháp chuyển thành như Chánh pháp
KIM thân Ngọc Ðế luôn hỗ trợ
CANG cường tu học, Tiểu hồn ơi!
NGỌC giáo siêu trần trau chuốt mãi
ÐẾ chơn thấu suốt đạt chơn như.

ÐẠO dĩ ân vi tiên
TU dĩ đức vi bổn
GIÁC dĩ trí vi môn
NGỘ dĩ tâm vi diệu
Các con yêu quý!

Hạ ngươn mạt pháp, cơ đạo ngữa nghiêng, cõi đời loạn động, nhân dân ly tán, trần gian chịu biết bao nhiêu tai nạn, khổ ách lầm than, đói rách, bệnh tật, tai ương...! Theo cơ vận chuyển của Càn Khôn,
đến nay Hạ ngươn sắp đi qua để mở màn cho Thượng ngươn sắp tới.
Thể theo Thiên ý, CHA quyết định xuất thế làm việc, đích thân soạn giảng "TỨ ÐẠI PHÁP KINH",
để đưa các giáo lý về một mối. Giáo lý thống nhất này gọi là "Thượng Ðế Hiệp Nhứt Lý"
được thuyết giảng vào thời Hạ Ngươn mạt pháp để khai lối tiến cho các Tiểu hồn, vào ngươn tái tạo: tức "Thượng Ngươn Thánh Ðức" sắp đến.
Ðây là màn CHA khai mở "Thiên Ðịa Quy Nguyên Ðạo" để thành lập "Càn Khôn Nhứt Thống Giáo"    tại trần gian, hầu đưa các tôn giáo, đạo phái về cội nguồn, tức Thượng Ðế vậy!
Bởi vì đây là giáo lý thống nhất, nên CHA không thể giảng riêng cho một cấp Ðạo,                              mà phải giảng chung cho năm cấp đạo, từ Tiểu thừa lên đến Vô thừa (Tiểu thừa, Đại thừa, Thượng thừa, Siêu thượng thừa và Chơn lý vô thừa) để giúp cho các con trong năm chi đạo           (Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo) đều tu học được cả.
Các con phải nhớ rằng, đây là hồng ân Thượng Ðế ban rải Thần Huệ xuống thế, mở đường chỉ lối cho các Tiểu hồn phăng tìm về quê xưa chốn cũ đặng kịp ngày giờ, chớ quá trễ rồi, nghe các con!
Kinh pháp này sẽ soi sáng cho các con hiểu rõ được cơ vận chuyển của Càn Khôn,
sự biến động của Vũ Trụ, sự hình thành vật chất, diễn biến đi lên của xã hội...
Hiểu được qui luật tất yếu của xã hội, định luật khách quan của tự nhiên, nhân duyên, luật nhân quả của tâm linh, gọi chung là LUẬT TIẾN HÓA, từ nguyên hạt vô tri vô giác cho đến Ðấng Giác Ngộ Vô Vô Thượng Thượng Thượng Ðế Nguyên Tôn (Nguyên hạt,
hạt tử, nguyên tử, kim thạch, thảo mộc, cầm thú, người, Thần, Thánh, Tiên, Phật, Ngọc Hoàng Thượng Ðế, Thái Dương Thượng Ðế, Thiên Hà Thượng Ðế,
Thiên Hệ Thượng Ðế, Vũ Trụ Thượng Ðế, Vô Vô Thượng Thượng Thượng Ðế Nguyên Tôn).
CHA mong rằng, sau khi đọc xong Kinh Pháp này, các con sớm ăn năn, sám hối thức tỉnh tu học, tu hành. Chẳng còn chấp ta ngã mạn, phân biệt chia rẽ: tôn giáo, giai cấp, chủng tộc, màu da, có đức tin vững chắc, có ý thức vươn lên, nghiên cứu tu học, thực hiện tình thương, truyền giảng đạo pháp, hòa đồng chung sống, siêng năng tinh tấn, công phu luyện đạo, phải đời đạo song tu, tánh mạng song luyện, phước huệ song tiến, đạt đến âm dương hiệp nhứt thể, hòa vào hư không vô cực tính, tức THỂ TÁNH CHƠN NHƯ BẤT BIẾN THƯỜNG HẰNG VĨNH CỮU, còn gọi THƯỢNG ÐẾ TÁNH,              tức là chơn lý tối thượng NGUYÊN MINH CHÁNH GIÁC vậy!
Các pháp hằng hà sa số, đa dạng, chằng chịt phức tạp vô cùng. Mỗi vị Giáo Chủ cố gắng giảng giải mạch lạc rõ ràng từ triết lý mầu nhiệm đến đạo lý siêu linh, từ đời đến đạo nhưng cũng chưa có hệ thống thứ tự để các con dễ dàng tu học tu hành. Vạn hữu diễn biến quanh các con, nào sông, núi, cỏ, cây, trái, thú vật, nhà cửa, xe cộ, tàu thủy, phi cơ, rồi nhật, nguyệt, tinh tú, không gian, vũ trụ, chí đến bệnh tật,  khổ nạn, sinh tử, luân hồi, quyền, danh lợi, tình hấp dẫn, khảo đảo, hỷ nộ, tham, sân, si, ghét, yêu dằn vặt... kể mãi chẳng hết, viết hoài vẫn còn. Tuy chi chít đầy rẫy nhưng tựu trung cũng nằm trong bốn pháp  CHA giảng ra đây thôi.
Bốn pháp ấy là gì? Ðó là bốn pháp lớn (TỨ ÐẠI PHÁP) bao trùm hết thảy mọi pháp,
các lời giảng dạy của các vị Giáo Chủ, những học thuyết của những triết gia,
những bài thơ tuyệt tác, những bức họa lừng danh, đều nằm trong bốn pháp này:

- Một là TỰ NHIÊN PHÁP
- Hai là NHÂN DUYÊN PHÁP
- Ba là VÔ SỞ PHÁP
- Bốn là BẤT TƯ DUY PHÁP

   (tức CHƠN LÝ VÔ THỪA)

Tứ Ðại Pháp này, lúc chưa giảng ra cũng chẳng hao hớt. Giờ đây, có giảng ra rồi nó cũng chẳng thêm hơn. Nó tự có, hằng có, và diễn biến liên tục mãi mãi.
Giúp cho các linh hồn có bài để học hỏi, nếm, chứng nghiệm, hiểu biết mà đi lên,
tiến mãi, tiến hoài theo dòng tiến hóa của Càn Khôn Vũ Trụ.


Trở  Lại  Mục  Lục