I - Thiên nhiên và vũ trụ
Thái không vũ trụ thiên nhiên
Khởi nguồn
Đột nhiên xuất hiện Thiên Thi
Là do Thiên ý thay vì chủ quan
Thi ca tôi chẳng biết làm
Duyên Trời đưa tới cho làm Thiên Thi
Mỗi người một lá tử vi
Sống chết có số làm gì có sai
Thiên Thi thành tựu hôm nay
Không ngoài nhân quả bao ngày trầm luân
Mặt đời không khỏi phong trần
Làm sao quán được tinh thần Thiên Thi
Hoát nhiên bất khả tư nghì
Tâm linh tiếp nhận Thiên Thi của Trời
Thiên Thi không phải của tôi
Nguồn thơ liên tục liên hồi không ngưng
Mỗi thơ chứa một nội dung
Quán tâm thì thấy đặc trưng Thơ Trời
Thiên Thi không phải để chơi
Thiên Thi là ý của Trời giáng cơ
Không phải là chuyện bất ngờ
Mà là tất yếu Thiên cơ giáng trần
Tác giả chỉ là nhân danh
Ý Trời gieo giảng mới thành Thiên Thi
Không sao tránh khỏi tư nghì
Hãy đọc tác phẩm Thiên Thi sẽ tường
Nam mô chư Phật thập phương
Mấy lời bày tỏ ngọn nguồn Thiên Thi.
Như nhiên vô hậu khoáng tiền chân như
Sấm trạng và Thiên Thi
Thiên Thi - Sấm Trạng khác nhau
Thiên Thi là của Ông Bầu làm ra
Sấm Trạng tính chất chỉ là
Bỉnh Khiêm thông thái đoán ra cơ Trời
Phạm vi chỉ ở một nơi
Xảy ra ngay ở nước người làm ra
Thiên Thi bao quát bao la
Thiên nhiên vũ trụ gọi là Thái Không
Giải đáp vấn đề Hóa công
Triết giải bản thể nghĩa Không là gì
Siêu hình, siêu triết, siêu vi
Tại sao lại có, có vì tại sao
Loài người đã có bao lâu
Rất là huyền bí từ đâu mà thành
Vấn đề sanh tử, tử sanh
Tại sao lại phải thọ sanh luân hồi
Duyên do nào phải đổi đời
Đổi đời rồi lại tái hồi ra sao
Thiên Thi là của Nam Tào
Sấm Trạng là của tài cao Trạng Trình
Thiên Thi thực chất là Kinh
Sấm Trạng thì phải biết bình Thiên cơ
Thiên Thi ghi rõ ngày giờ
Sấm Trạng chỉ nói bâng quơ cơ Trời
Giống nhau cùng một chữ Trời
Khác nhau là ở ý lời Thiên Thi
Tại sao lại có Thiên Thi - 1
Tại sao lại có Thiên Thi
Nội dung Phật học có gì đổi thay
Phật Đạo bản thể không hai
Chỉ thay đổi chữ và ngày tháng năm
Thay bằng chữ Việt, tân văn
Phật Đạo, Phật thuyết chuyển thành Thiên Thi
Phật học mầu nhiệm huyền vi
Cổ học, cổ tự khó trì nguyên văn
Nay dùng tân học, tân văn
Hiên thực phổ chúng, hành văn dễ dàng
Tâm kinh, Bát nhã, Kim cang
Không hề thay đổi, ngày càng phát huy
Rất là minh triết, minh tri
Bảo chân quá khứ, hiện thì, vị lai
Tâm thế Chư Phật Như Lai
Trở thành hiện thực, không ngoài hư vô
Phật học không trụ Cam Lồ
Phật học không chỉ Nam Mô Di Đà!
Phật học nay đã tiến xa
Ngày càng hiện đại vẫn là Như Lai
Trải qua bao lượng kiếp dài
Man muộn tiến tới Bồng Lai Thiên Đàng
Phật là bất hoại Kim Cang
Đường dài là thử lửa vàng Chân Như
Lửa cao vàng vẫn không nhừ
Vàng không biến đổi Thiên Thi là Vàng
Tại sao lại có Thiên Thi - 2
Người trần nhực nhãn như nhau
Thiên Thi nay cũng nhiệm màu Như Lai
Trần ai, ai cũng trần ai
Biết mà không biết Như Lai giáng trần
Hòa trong quảng đại chúng sinh
Hành Bồ Tát đạo, tinh thần Như Lai
Làm cho Phật học ngày nay
Phải linh động hóa: Tân thời Thiên Thi
Phật kinh xưa ở Da-ly (Tỳ-da-ly)
Thiên Thi nay ở Xít-ni, Sao-uèo (Sydney South Wales)
Đã bỏ cổ học giáo điều
Những phần không hợp, cao siêu ly kỳ
Thay bằng hiện đại Thiên Thi
Phổ thông giản dị, chỉ vì chúng sinh
Tân văn, Tân ngữ. Việt văn
Minh tri, minh triết, dễ hành, dễ nghe
Phật kinh là để người nghe
Nghe mà không hiểu thì nghe làm gì?
Nghe là để hiểu, để tri
Bằng phương tiện gì có thể dễ nghe
Tu Phật, không phải tu Nghè
Phương tiện như thể là xe - xe gì?
Xe gì chở được Thiên Thi
Xe gì chở Đạo tức thì xe ngon
Nho văn nay đã không còn
Tân văn Việt ngữ, xe ngon rõ ràng
Phật học phương tiện cần văn
Văn nào thuận tiện là cần thế thôi
Phật học không thể tách đời
Phật học là để giúp đời tu theo
Tu mà toàn thấy giáo điều
Nghe còn không hiểu thì tu thế nào?
Tu gì mà thấy dễ vào
Nghe Kinh hiểu nghĩa là cao chứ gì!
Văn nào giải được vô vi
Thì là phương tiện có gì khác đâu
Phật Kinh xưa quá thâm sâu
Làm cho đại chúng khó cầu được kinh
Tràng giang, đại hải thuyết trình
Làm cho đại chúng xa kinh của Đà
Kinh Đà không thể kiêu sa
Phật rất thực tế như là chúng sinh
Kinh Đà vào với chúng sinh
Không thể diệu vợi bởi Kinh cầu kì
Phật Kinh nay chuyển Thiên Thi
Hay chỉ là một, thời kỳ văn minh
Văn gì mà rõ là minh
Văn gì tối nghĩa, thì minh thành mù
Mù thì tức thị ù mu
Ù mu như thể người mù đi đêm
Người mù dù có dùng đèn
Thì vẫn là tối, tối đen sì sì
Phương tiện thì phải tùy nghi
Thuận gì dùng náy, tức thì là hay
Phật xưa không khác Phật nay
Phật vẫn là Phật, Như Lai là Đà
Kinh Phật mục đích làm ra
Giúp người tu Phật, nay là Thiên Thi
Hoát nhiên
Thiên nhiên vĩ đại bao la
Như nhiên tự tại hằng là Thái Không
Thái Không hữu trụ hữu không
Có thì vẫn có mà không vẫn hằng
Không nhiều bội cát sông Hằng
Có chỉ hữu hạn không bằng cát sông
Sao có mà cũng là không?
Bởi vì là tạm bởi không là vĩnh hằng
Nhiệm màu diệu pháp vi hằng
Siêu nhiên vĩnh cửu vĩnh hằng Thái Không.
Tạo hóa
Thiên nhiên bát ngát bao la
Thủy chung ngắn gọn, gọi là Thái không
Vì Thái nên mới là không
Thái là vô lương, nên không vĩnh hằng
Thái không vĩnh vĩnh, hằng hằng
Thái không hằng vĩnh, vĩnh hằng Thái không
Vĩnh hằng tự hữu Thái Công
Thái Công tức thị hóa công của Trời
Hóa Công tạo hóa ra người
Người do tạo hóa do Trời hóa công
Người hóa từ chỗ là không
Thành người là có là công của Trời
Từ không mà tạo ra người
Là do công hóa của Trời hóa công
Bởi hóa và cũng bởi công
Như nhiên tự tại từ không mà thành
Thiên nhiên là nghĩa thiên nhiên
Trời làm tất cả, thiên thành Hóa Công.
Bà Bầu
Chao ôi! Yêu quá bà Bầu
Vô tiền khoáng hậu từ đâu mà thành
Chúng con xin phép vinh danh
Mẹ Bầu vĩ đại thiên thành tự nhiên
Thiên thành tự tại như nhiên
Huyền vi huyễn hoặc vô biên vô thùy
Mẹ Bầu hằng thức hằng tri
Mẹ Bầu màu nhiệm vô vi hoàn toàn
Mẹ Bầu linh diệu toàn năng
Thiên nhiên vũ trụ vĩnh hằng mẹ sinh
Bao la sao sáng lung linh
Hằng sinh hằng trụ, hữu hình hữu duyên
Do Bầu mà tạo thành Thiên
Hóa sinh, sinh hóa do duyên của Bầu
Bà Bầu, Bà Bẫu, Bà Bâu
Ai ai cũng phải hít hơi bà Bầu
Đã ai thoát khỏi Mẹ đâu
Đó ai bịt được mắt Bầu thử xem
Mắt Bầu đâu có lèm nhèm
Mắt Bầu hằng sáng hằng xem mọi người
Mẹ Bầu chỉ một không hai
Vĩnh hằng, vĩnh cửu lâu dài Thái không
Mẹ Bầu chỉ có một lòng
Thiên nhiên, vũ trụ đều trong ruột Bầu
Làm sao hiểu được từ đâu?
Mà Bầu vĩ đại không đầu không đuôi.
Chỉ có duy nhất hỏi Trời
Mong Trời kể lại đầu đuôi bà Bầu.
Có hỏi thì có trả lời
Bà Bầu đã có từ lâu
Bầu hằng tự tại không đầu không đuôi
Có Bầu thì mới có Trời
Có Trời thì mới có người thế gian
Siêu nhiên bất khả nghĩ bàn
Trời người khăng khít liên quan với Bầu
Không thể giải đáp từ đâu
Không thể kể rõ từ đầu đến đuôi
Bầu hằng tự tại lâu rồi
Vô thùy, vô lượng, xa xôi miễn bàn
Không bằng khái niệm thời gian
Không gian bát ngát, bạt ngàn vô biên
Bầu là tự tại như nhiên
Không ai được phép, được quyền khảo tra
Bầu là tự tại mà ra
Chúng sinh hằng gọi Bầu là Như Lai
Càn khôn, vũ trụ, Tam tài
Thiên nhiên đồng nghĩa Như Lai tạo thành
Thiên nhiên tức thị thiên thành
Do hỏi mà đáp nhân danh bà Bầu.

Đạo trời - Nguyễn Việt Lân

 Trở lại Mục Lục