TÁC PHONG ĐẠO HẠNH
Thái Thượng Đạo Tổ
15 - 02 Ất Mão (27.3.1975)

Người hướng đạo phải thanh cao hơn người quân tử.Thành không tự mãn, bại không thối chí ngã lòng, được khen không buông ý, bị chê chẳng não phiền. Bại thành, khen chê, nó là những hiện tượng ; kẻ ý thức luôn luôn làm chủ lấy mình, nhất tâm, nhất đức, một tiến không ngừng. Sự là sự, lý là lý, chủ nhân ông không lý chấp sự, không vì lý sự tác động chủ nhân ông. Có thế mới đi đến hành đến chốn. Có thế Đạo mới thành, tu mới đắc !

TÂM HẠNH ĐẠI THỪA
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

Bần đạo bảo chư thiên ân đệ muội hãy ý thức về tâm hạnh đại thừa; đó là lẽ tất nhiên của người hành giả về nhân vị, về giá trị cũng như sự tu chứng tâm linh. Nếu trên bước đại thừa mà người hành giả thiếu tâm đại thừa, thì tâm đức sẽ mờ lu, thường bị chư ma hàng phục, sanh sân, hỉ, nộ, tật đố, chủ quan…, hằng ngày bị lôi kéo vào ách là thường mà không hay biết. Do đó, chư đệ muội phải thận trọng. Bần đạo bảo cho, nếu trên bước đại thừa, người hành giả vì lý do này hay lý do khác làm mất uy linh thành tín cùa đạo, khi trọng tội, sẽ bị đọa vào tam đồ bất năng thoát tục.

VỌNG KỶ VỊ THA
Vô Cực Từ Tôn
Mùa Thu Đinh Tỵ - 26.09.1977

Mẹ dặn : Thiên đạo đại thừa phải vong kỷ vị tha. Kỷ mà các con còn vọng thì có còn chi mà bám víu. Còn kỷ là các con còn chấp ; còn chấp là còn tranh, thị phi thanh trược.Nếu như vậy thì sứ mạng khó hoàn thành đó các con. Muốn độ đời là phải hòa vào muôn ngàn sai biệt để giác ngộ người đời. Giúp người tìm đến tâm linh đã tự có sẳn trong mỗi các con đó. Có như vậy thì sứ mạng các con mới hoàn thành.

HOÀ HIỆP ÂM DƯƠNG CHẾ LUYỆN THẦN KHÍ
Long Hoa 15 ;10 Bính Dần

Nhưng chẳng chi hơn ngoài âm với dương, thần với khí. Các con muốn thành Ðạo mà tạo Phật tác Tiên thì phải tùng cái lẽ sâu kín mầu nhiệm mà hoà hiệp âm dương chế luyện thần khí lâu ngày sẽ đắc đơn tạo thành thánh thai Phật tử.
Rồi đến khi mãn số trần lià bỏ xác phàm, điểm linh quang tức ngươn thần của các con nương theo đó mà siêu thăng tam giới, thông đồng cùng Thái Cực,
hiệp nhứt hư không thì trường sanh bất tử cực lạc muôn đời.

Trở lại Mục Lục