Thánh giáo của Đức Ngôi Hai
giáng tại Thánh Tịnh Long Thành thuộc Giáo Hội Chiếu Minh Long Châu, Quận Bình Thuỷ, Thành Phố Cần Thơ


BỘ PHẬN TỨ HUỆ LINH THÔNG
Cơ Giáo Trường Siêu Nhiên
Tý thời, ngày 09 tháng 01 Tân Mão


                                         THI
                        NGÔI báu Thầy trông mỗi trẻ về,
                        HAI phần linh khí tạo đơn huê.
                        GIÁO minh siêu lý con gìn học,
                        CHỦ huấn huyền cơ điểm trọng thề.
                                                                                        
Thầy Giáo Chủ Ngôi Hai ngự bút pháp Huệ Linh, mừng các con căn lành duyên giác,
tâm pháp tọa an, lời giảng huấn nghe qua để giữ gìn bí yếu huyền cơ.
Máy huyền cơ là châu thân tuần hườn chi nhựt, mỗi mỗi đều tự có máy huyền cơ để gìn luyện nấu nung, để được tiến hóa cao cả.
Các con ơi! Có biết bao sự đổi dời phẩm vị khi cuộc sàn sảy lọc lừa, người mềm yếu tất  phải lở  bước lầm đường, kẻ nóng lòng cũng
quay cuồng trong nghiệt ngã. Tình đời dễ biến đổi căn cơ thành phàm ngã, sự biến thiên trong đời tất cả đều do máy huyền cơ của mỗi các con mà ra, không thể nhận định ở bên ngoài khi gió lay hay phướn lay, không thể so đo hiểu về lẽ động tịnh của vòng quay trái đất, mà tự các con có
bao điều lay động, tự các con có chuyển biến bản thân hay nóng lòng mà sinh ra cả. Nước đun sôi khi đem đến cho các con dùng, các con không nóng lòng thì nước ấy sẽ nguội lai và mát mẻ, ngược lại các con sẽ nhận hậu quả nóng lòng như thế nào các con biết đó.
Sanh trong trần ai cũng có  đủ đầy tính chất tình thương do cha mẹ đem sự cấu tạo  bằng tính chất ấy cũng như lòng dục vọng và tham sân si,
nên mỗi bản thể đều có đủ đầy các phần trọng trược, nhờ có đủ các phần trọng trược mới có chỗ lọc lừa thâu phục, có chỗ nung nấu luyện rèn
gọi là pháp Đạo. Người không có tham sân si lấy chi để luyện! không có nóng lòng lấy chi để kềm chế. Nhẫn là sự đè nén những gì nặng nề trong
tâm cảm! Pháp nhẫn là tự phá giải đặng những nặng nề. Đời là phương tiện cho con người làm ra  những hiệu quả tốt đẹp Đạo pháp. Đạo là một
sự chuyển hóa trong mọi hình thức Đời thành siêu thức nhiệm mầu vô vi cao cả. Đạo luôn tồn tại trong tâm thanh tịnh, Đạo mất hẳn đi khi lòng mình vọng động. 
Năm tháng ngày giờ đều có quy định rõ để các hàng căn cơ sứ mạng làm hành trang cho công cuộc trở về.
Thiên Nhiên Phổ Lạc! Thời gian qua con chờ đợi với bao tâm tư đầy tình Đạo, con đã thật sự cố gắng hết mình trong công việc nghiên cứu Bát Quái Đồ Thơ mà cung phụng Nguyên Lý Đại Thừa. Con đã hiến dâng cả cuộc đời cho nền Đại Đạo. Nhưng sức người có hạn… Dù sao tuổi đời chẳng là bao mà sự vận hành thì to lớn vô biên, mức tìm tòi nghiên cứu mấy chục năm qua là một sự dâng hiến không phải nhỏ, nhưng đổi lại bao thành
quả cho sự thông đạt và nối truyền cho nhiều nơi thì chưa có là bao, càng nhìn tầm xa càng thấy diệu vợi. Tuy nhiên hiệu quả mà con đã đạt
được chính là thành quả lớn lao của nền Tân Pháp của Thầy trao giữ và truyền bá.          Đó chính là cơ Pháp Bửu luôn đươc tồn tại và phát triển
theo hướng Đại Đồng vận chuyển. Con là người có trách nhiệm trong cơ Đại Đồng Nguyên Chân Lý thì cũng tự biết rằng tân Pháp Thầy truyền là quy luật vận hành theo cơ chuyển Đại Đồng.                                                                                                                      Chỉ có Tân Pháp mở mang mới vận hành Đại Đạo chuyển sang ý nghĩa Đại Đồng.
Thời gian kế tiếp là một công cuộc liên tục gắn liền nhị cơ Thế Pháp để Đại Đồng và Đại Đạo là một, để nền Pháp Đạo Tổng Quy luôn
hiển hóa khắp cùng. Tâm pháp ngời tỏa, tinh đạo tình đời Âm Dương thuần chuyển đem đên hiệu quả cao cả nhất cho nhân sanh đó là Thượng Ngươn Thánh Đức đã ứng hiện trong mỗi vận hành,                                                                                                               mỗi bộ máy huyền cơ Tiểu Châu Thân qua hình đồ Hậu Thiên hợp với Đại Châu
Thân tạo hóa của Đồ Thiên Bát Quái gọi là Tiên Thiên Ý.
Ngày lại gần hơn khi sự cần thiết của Đồ Thiên biến  chuyển thay đổi toàn bộ các hình thức tạm thời thành hình hình thức Tiên Thiên Chánh Vị.                                                    Muốn biến đổi được như vậy không ngoài lẽ mầu nhiệm của Đồ Thiên chuyển vận.             Ngày nào chưa chuyển vận được Hậu Thiên qua Tiên Thiên là
ngày còn kéo dài sự bỉ cực, khi đã chuyễn đặng rồi thì mọi việc mới thông thái.
Thiên Nhiên Phổ Lac! Kể từ đây con phải trụ tại Thánh Tịnh Long Thành làm những công việc nâng cấp cho một số phần chủ lực của việc vận
chuyển nầy. Nghĩa là bộ phận khai triển Đồ Thiên không thể tự nhiên mà có được một bộ phận hùng hậu chủ lực. bộ phận nầy khi được nâng
cấp, cũng phải từng bước từ thấp lên cao đúng với trình tự.                                                 Chỉ cần con tận nhân lực đem hết sức mình làm việc đào tạo nhân tài, ngoài tận nhân
lực là có Thầy Mẹ,                                                                                                          các đấng Thiêng Liêng ban hồng ân huyền diệu cho mỗi bước nâng cấp đạt hiệu quả.   
Hồng ân cao cả luôn có giá trị đúng với tầm mức sự hy sinh năng nổ trung thành và nhiệt thành, lý trí và lý lẽ, chân thành và chân thật.
Đại thể cơ thiên là hình thể lớn của các con, còn tiểu thể cá nhân là các con đó.              Các con là Âm Dương Ly Hỏa, Đại thể là Âm Dương Khôn Càn,
Đại Đồng là sự thông công cả tiểu thể và đại thể.
Phổ Lạc con! Sau thời gian chờ đợi mõi mòn, nay là thời điểm của con phải đứng lên làm cột trụ cho huynh đệ
nền Pháp Bửu quy tựu, cơ Pháp Bửu không thể phân vân lý tán thêm nữa,                          Đồ Thiên không thể không mở, nhìn tuổi đời con, con cũng tự hiểu không thể còn lâu.
Tuy biết rằng mỗi hình thức. chuyển đổi đều là con số sắp sẳn ở Đồ Thiên,                    nhưng con không gắn liền với bộ phận chủ lực Cơ Pháp Đại Đồng,
không đồng thông được Âm Dương Thế Pháp thì không thể nào mở được Đồ Thiên.
Phần con                                                                                                                       Diệu Tiên! Con phải cố gắng hộ trì Thiên Nhiên Phổ Lạc hoàn thành sứ mạng trọng đại của cơ Tân Pháp qua hình đồ Đồ Thiên vận
chuyển, qua Nguyên Lý Đại Đồng sứ mạng Thiên ân.                                                   Tất cả mọi việc đời thường vẫn là bài toán, bài học của con trên đường tấn hóa, con hãy
hòa ráp sự bình thường cao nhiên và hòa ráp mọi sự ẩn và hiện thành một thì kỳ công của con sẽ tạo thành đủ đầy ý nghĩa trong trách nhiệm
của mình. Biết bao nhiêu thâm tình trong hàng căn cơ duyên giác sứ mạng Đại Đồng,        đó là những thâm tình từ ngôi xưa vị cũ đồng hành đồng chuyển.
Mọi cơ mật trong tâm thức của con chính là chìa khóa mở được Pháp Đạo cao siêu.
Ngày nào công việc vận chuyển chưa hết sự thử thách thì ngày đó công đức vô biên còn tăng lên trong từng đơn phẩm.
Thiên Nhiên Nghĩa! thông đồng cơ nhiệm con đã gìn giữ được sự trung chánh,                con luôn bền bỉ đơn Đạo luyện tu, hôm nay trước tình hình cơ
Tân Pháp đang cần con gương mẫu sự học chăm chỉ và động viện nhiều người khác.        Nhiện vụ của con là gắn bó với cơ Đại Đồng chung, và Pháp
Bửu nói riêng. Hình thức đạt Đạo hiện thời chưa đủ khai tâm mở trí nên con phải phối hợp giữa Pháp Đạo và các khóa học Nguyên Lý.
Bạch Liên Nguyên! Sau những năm tháng con gìn giữ Pháp Đạo cao siêu,                    Cuộc hành trình nhân thế đã cận ngày trình bạch báo công trước Mẹ
Thầy, nhưng tầm nhìn hữu vi đã làm con nghiêng về một chiều hướng, khiến phải động tâm và hao phí điển lành.
Thời gian càng gấp rút con càng quý trọng điển lành đừng để hao vơi.                            Con hãy dụng tinh thần Đại Đồng và tâm chơn thì mọi việc hanh thông.                        Tình thương Đại Đồng là con đường sứ mạng của con, là ngọn đốc gương 
mẫu phẩm Nguyên không thể phai mờ.
Tìm hiểu sâu xa hơn cả trong lẫn ngoài, con là tình thương đều đồng trong gia đình nói riêng, tình thương đều đồng trong Đại Đồng nói chung. Đạt được hai lý lẽ trên thì con sẽ đạt thành sự an định và phát khai trí huệ điển lực dồi dào trở lại.

             Ngâm
Đôi hàng Thầy dạy hôm nay,
Còn phần quan trọng sĩ Đài Sĩ Nguyên.
Để lo mọi việc cao nhiên,
Sắt son gìn giữ Khôn Khiền cho tinh.
Sang năm Tân Mão đậm tình,
Hội trường khai mở muôn nghìn kỷ cương.
Lập thành bài bản Âm, Dương,
Chuyển khai Đồ Trận, lập lập trường Đồ Thiên.
Xoay quanh đào tạo nhân hiền,
Đến ngày, có đủ thiện duyên phận hành.
Thầy truyền các trẻ lo nhanh,
Vừa tu, vừa học, vừa hành, vừa thi.
Cũng như cơ sở để quy,
Vừa lo xây dựng, vừa nghi thức hành.
Từng ngày, từng tháng xoay quanh,
Cộng chung hiệp lại mới nhanh bước đường.
Điện tiền ân điển ban chung,
Ngọc đài Thầy hội, Thiên đường Thầy trông.
Trần gian các trẻ hiệp đồng,
Cảnh  thanh siêu xuất cỡi rồng Thầy thăng. 

thăng.

Trở lại mục lục