KINH VÔ TỰ

Ðại Thừa chính là cơ vô vi. Ðại Ðạo Vô Vi Ðại Ðạo cần phải dùng vô tự chân kinh.
Vô tự chân kinh là phép công phu tứ thời của các con đó. Vậy thì đạo vô vi. Thầy cũng dùng huyền diệu vô vi. Thầy không bày sự hữu hình trên mặt kinh sách như các tôn giáo ngày xưa. Các con khá hiểu ý.
T.T.T.T. 25.08.1938

ÐIỄN

Người kêu ông Phật kẻ kêu ông Trời,
Kỳ thật điển quang phủ khắp nơi ;
Dựng thửa càn khôn, bày thửa Ðạo,
Làm ra tánh mạng tạo ra đời.
Ở ngoài thế giới kêu là điễn,
Vào giữa mình người ấy thiệt hơi,
Học Ðạo phải chăng nhờ tiếp điễn,
Việc này mật lắm trò ơi.

 Trở lại Mục Lục

 

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Loi Miễn Phí.Webmaster Trương Ngọc An