KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Đại La Thiên Đế
Thái Cực Thánh Hoàng
Hóa dục quần sanh
Thống ngự vạn vật
Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết
Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh
Nhược thiệt nhược hư
Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa
Thị không thị sắc
Vô vi nhi dịch sử quần linh
Thời thừa lục long du hành bất tức
Khí phân tứ tượng
Oát triền vô biên
Càn kiện cao minh
Vạn loại thiện ác tất kiến
Huyền phạm quảng đại
Nhứt toán họa phước lập phân
Thượng chưởng Tam thập lục thiên Tam thiên thế giới
Hạ ốc Thất thập nhị địa Tứ đại bộ châu
Tiên thiên hậu thiên Tịnh dục Đại Từ Phụ
Kim ngưỡng cổ ngưỡng
Phổ tế tổng pháp tông
Nãi nhật nguyệt tinh thần chi quân
Vi Thánh Thần Tiên Phật chi chủ
Trạm tịch chơn đạo
Khôi mịch tôn nghiêm
Biến hóa vô cùng
Lũ truyền bửu kinh dĩ giác thế
Linh oai mạc trắc
Thường thi thần giáo dĩ lợi sanh
Hồng oai hồng từ
Vô cực vô thượng
Đại Thánh Đại Nguyện Đại Tạo Đại Bi
Huyền Khung Cao Thượng Đế
Ngọc Hoàng tích phúc hựu tội
Đại Thiên Tôn
DIỄN NÔM
Trời Đại La Thánh Hoàng Thượng Đế,
Thái Cực ngôi chủ tể càn khôn,
Sanh thành dưỡng dục quần sanh,
Trông nom cai quản thế gian muôn loài.
Huỳnh Kim Khuyết xa xôi diệu vợi,
Bạch Ngọc Kinh hùng vĩ nguy nga,
Thật hư ai thấu cho mà,
Một lời chẳng thốt biến ra muôn trùng.
Lý sắc không vô cùng mầu nhiệm,
Vốn vô vi lại khiển quần linh,
Sáu rồng di chuyển không ngừng,
Lưỡng nghi tứ tượng luôn luôn đổi dời.
Xoay chuyển mãi cùng nơi khắp chốn,
Ðấng Chí tôn cứng rắn cao minh,
Muôn điều thiện ác đều trông,
Lấy làm khuôn phép diệu huyền chung nhau.
Họa phước lập ngay câu tính toán,
Cõi trời cao chưởng quản người hiền,
Ba mươi sáu cấp thiên tiên,
Ba ngàn thế giới bình yên đón mời.
Cõi dưới thấp là nơi tu tập,
Bảy mươi hai đẳng cấp địa cầu,
Nằm trong Tứ Đại Bộ Châu,
Trước sau thanh trược - thầy đều cha chung.
Xưa đến nay thảy cùng ngưỡng mộ,
Gom pháp tông tế độ quần sinh,
Vua thời, nhật, nguyệt, chư tinh,
Chủ nhân Tiên Phật Thánh Thần chúng sanh.
Ðạo sâu dầy chính chơn tịch lặng,
Vốn thanh cao im vắng tôn nghiêm.
Luôn luôn biến hóa vô biên,
Ðộ đời kinh quí lưu truyền thế gian.
Vẻ oai linh ai cam đo thấu,
Khiến chơn linh giáng thế lợi sanh.
Oai to do bởi tình thương,
Cao to đâu thể mười phương sánh bằng.
Đại Thiên Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Huyền Khung Cao Đại Tạo Đại Bi,
Đại Nguyện Đại Thánh nên chi,
Tội người tha thứ, chỉ ghi phúc lành.
NHIÊN ÐĂNG CỔ PHẬT CHÍ TÂM QUI MẠNG LỄ
Hổn độn Tôn Sư
Càn Khôn Chủ Tể
Qui Thế giới ư nhứt khí chi trung
Ốc trần huờn ư song thủ chi nội
Huệ đăng bất diệt chiếu tam thâp lục thiên chi quang minh.
Ðạo pháp trường lưu
Khai cửu thập nhị tào chi mê muội
Ðạo cao vô cực
Giáo xiển hư linh
Thổ khí thành hồng, nhi nhứt trụ xang Thiên
Hóa kiếm thành xích, nhi tam phân thác Ðịa
Công tham Thái Cực
Phá nhứt khiếu chi huyền quang, Tánh hiệp vô vi
Thống Tam Tài chi bí chỉ
Ða thi huệ trạch Vô lượng độ nhơn.
Ðại bi, Ðại nguyện, Ðại thánh, Ðại từ.
Tiên Thiên Chánh Ðạo, Nhiên Ðăng Cổ Phật
Vô Vi Xiển Giáo Thiên Tôn.
DIỄN NÔM
Hổn Ðộn Tôn Sư từ khởi thế,
Vâng mệnh Trời chủ tể Càn Khôn.
Hư Vô thế giới gom chung,
Hai tay nắm gọn trần huờn vào trong.
Ðèn trí huệ vẫn luôn ngời sáng,
Chiếu ba mươi sáu chốn thiên cung,
Ðạo mầu tuôn chảy soi đường,
Chín mươi hai đám người còn u mê.
Ðạo cao lớn chẳng hề cùng tận,
Giáo dạy rành rõ chốn hư linh,
Hà hơi thành cái cầu vòng,
Dựng nên cột trụ dụng công chống Trời.
Biến kiếm báu thành ba phân thước,
Ðủ đở nâng giềng đất Ðịa Cầu,
Góp công Thái Cực ngõ hầu,
Phá huyền quang khiếu thâm sâu trong người.
Chơn Tánh hiệp Vô Vi một thể,
Dẫn Tam Tài trong ý nhiệm mầu,
Nhiều phen ban bố ơn sâu,
Ðộ người trần thế biết bao cho cùng.
Ðại Bi Ðại Nguyện Ðại Thánh Ðại Từ,
Tiên Thiên Chánh Ðạo Nhiên Ðăng Cổ Phật,
Vô Vi Xiển Giáo Thiên Tôn.
(15 câu Kinh Hán Việt,
diễn nôm thành 20 câu thơ Song Thất Lục Bát)

KINH TIÊN GIÁO

Tiên Thiên khí hóa Thái Thượng Ðạo Quân
Thánh bất khả tri
Công bất khả nghị
Vô vi cư Thái Cực chi tiền
Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng
Ðạo cao nhứt khí diệu hóa Tam Thanh.
Ðức hoán hư linh
Pháp siêu quần thánh
Nhị ngoạt thâp ngũ phân tánh giáng sanh
Nhứt thân ức vạn diệu huyền thần biến
Tử khí đông lai Quảng truyền Ðạo Ðức
Lưu sa tây độ, pháp hóa tướng tông
Sản Tất Viên Phương Sóc chi bối
Ðơn tích vi mang
Khai Thiên Ðịa Nhơn Vật chi tiên
Ðạo kinh hạo kiếp
Càn Khôn oát vận
Nhựt nguyệt chi quang
Ðạo pháp bao la
Cửu Hoàng Tỉ Tổ
Ðại thiên thế giới dương tụng từ ân
Vĩnh kiếp quần sanh ngưỡng kỳ huệ đức
Ðại Thần, Ðại Thánh, Chí Cực, Chí Tôn
Tiên Thiên Chánh nhứt,
Thái Thượng Ðạo Quân Chưởng Giáo Thiên Tôn
DIỄN NÔM

Thuở nguyên sơ đất trời chưa có,
Khí Hư Vô sanh hóa Chí Tôn.
Chính đây là khí Tiên Thiên,
Do đây Thái Thượng Ðạo Quân ra đời.
Sự linh thiêng không ai hiểu nổi,
Công đức to hết lối nghĩ bàn.
Vô Vi huyền bí cư an,
Trước ngôi Thái Cực thênh thang nhiệm mầu.
Ðến thời kỳ trước sau phân lập,
Ngài đứng cao trên bậc chư Tiên.
Ðạo cao như khí nhứt nguyên,
Diệu huyền biến hóa ra liền Tam Thanh.
Ðức tỏa sáng Hư Linh một cõi,
Pháp mầu trên tất cả chư Tiên,
Tháng Hai âm lịch ngày rằm
Phân thân -Thái Thượng giáng trần độ sanh.
Từ một thân biến thành ức vạn,
Diệu huyền thay phân tán lạ thường,
Vầng mây sắc tím đông phương ,
Ðem Kinh Ðạo Ðức rộng truyền thế gian.
Nhắm phương tây thuận dòng cát chảy,
Pháp biến thành giáo phái hửu hình
Sản sinh Trang Tử Tất Viên
Rồi Ðông Phương Sóc lưu Thần Dị Kinh.
Luyện Kim Ðơn rõ rành phân tách,
Ðạo ban sơ có trước thú người,
Trải qua lắm kiếp nhiễu đời,
Hòa cùng chung với đất trời chuyển xoay.
Như mặt trăng mặt trời chiếu sáng,
Ðạo pháp luôn tỏ rạng bao la.
Ngài là Thủy tổ là Cha,
Chín Vua tiên khởi sinh ra con người.
Cõi Tam Thiên ai ai cũng ngưỡng,
Ðức Từ Ân Thái Thượng Ðạo Quân.
Ðời đời kiếp kiếp quần sanh,
Luôn luôn tôn kính huệ ân của Ngài.
Ðại Thần, Ðại Thánh, Chí Cực, Chí Tôn,
Tiên Thiên Chánh Nhứt,
Thái Thượng Ðạo Quân Chưởng Giáo Thiên Tôn
KINH NHO GIÁO

Quế Hương nội điện, Văn Thỉ thượng cung
Cửu thập ngũ hồi, Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố.
Bá thiên vạn hóa, bồi quế thọ ư âm chất chi điền.
Tự lôi trữ bính, linh ư phụng lãnh.
Chí như ý từ, tường ư ngao trụ.
Khai nhơn tâm tất bổn, ư đốc thân chi hiếu.
Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung.
Ứng mộng bảo sanh, thùy từ mẫn khổ.
Ðại Nhơn, Ðại Hiếu, Ðại Thánh, Ðại Từ.
Thần Văn, Thánh Võ, Hiếu Ðức Trung Nhơn.
Vương tân sách phụ .
Nho tông khai hóa.
Văn Tuyên tư lộc, Hoằng Nhơn Ðế Quân.
Trừng Chơn Chánh Quang, Bửu Quang Từ Tế Thiên Tôn.
DIỄN NÔM

Cung Văn Thỉ trên tầng cao vút,
Ðiện Quế Hương thơm ngát mùi trầm.
Chín mươi lăm kiếp giáng trần,
Nhân lành nên được ở vườn thơ văn.
Trăm ngàn muôn vạn lần vun gốc,
Cây quế già âm đức phước điền,
Văn thơ chứa sấm vang rền,
Nghe như tiếng phượng linh thiêng nhiệm mầu.
Mỗi ý tưởng là câu từ ái,
Lành như tiên ở núi Cự Ngao.
Dạy người hiếu thảo làm đầu,
Phụng thờ cha mẹ, căn cơ cội nguồn.
Muốn đất nước được luôn trường cửu,
Kẻ làm tôi với chúa phải trung.
Gặp người khổ nạn long đong,
Ngay trong mộng vẫn bảo toàn nhơn sanh.
Ðại Thánh Từ Ðại Nhân Ðại Hiếu,
Thần Văn Thánh Võ Ðức Trung Nhân.
Quân Sư các đấng quân vương,
Ðạo Nho khai hóa bốn phương khắp cùng.
Tước Văn Tuyên Ðế Vương phong tặng,
Lo nhơn dân hưởng đặng lộc trời.
Lòng nhân trải rộng muôn nơi,
Chí Tôn phong thưởng đời đời Ðế Quân.
Trừng Chơn Chánh Quang Bửu Quang Từ Tế Thiên Tôn
Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn
                                           Trở Lại Thư Viện