NỘI LÝ CHƠN HÓA GIẢI                                                                    
1) NAM là  tại  nam  phương  Bính  Đinh  Hỏa,
Định  Ngươn  Thần  giải  phá  màn  mê.
2) MÔ là đường  chánh đi  về,
Huỳnh  môn  phản  chiếu  lối  lề  không  trung.
3) CAO là   chỗ  Huyền  Khung  giá  ngự,
Thái  Cực Đồ  qui  tựu  nhơn  sanh.
4) ĐÀI là  nguồn  máy  hóa  tinh,
Hà  Xa  vận  chuyển   thượng trình  huyền  công.
5) TIÊN là  bực  cõi  lòng  thoát  tục,
Tam  xa   đàng  un   đúc  Thánh  Thai.
6) ÔNG là  chủ  tể  Như  Lai,
Điều  hòa  bộ  máy   đêm   ngày  lưu  thông.
7) ĐẠI là  lớn  giáp  vòng  vũ  trụ,
Châu  Thiên  xây  chạy   đủ  quái  hào.
8) BỒ là  nơi  chỗ  tương  giao,
Thố  ô  chung  hợp  khí  vào  đình  ngưng.
9) TÁT là   động  xem  chừng  nội  tức,
Hóa  Tiên  Thiên  thần  lực  tăng  cường.
10) MA là  Khảm  thủy  thuần  dương,
Biến  thành  cam  lộ  bốn  phương  gội  nhuần.
11) HA là giống huân chưng  thanh  lọc,
Thuốc  trường  sanh  là  gốc  nơi đây.
12) TÁT là  ba  báu   đủ  đầy,
Tam  Gia  qui  nhứt đạo  Thầy  gồm  thâu.
 
Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Loi Miễn Phí,Webmaster Trương Ngọc An
  Trở Lại Mục Lục