BỘ PHẬN TỨ HUỆ LINH THÔNG
CƠ GIÁO TRƯỜNG SIÊU NHIÊN

           (Tý thời 08 / 02 Tân Mão

Thất thệ hành thâm đắc phẩm chương,
Nương cơ huyền bút thọ siêu thường.
Diêu đài phân vị linh mầu ứng,
Trì điện Cung thiên rực điểm trường.

Từ Tôn Kim Mẫu sẽ giáng hạ xe loan trong giờ Tứ Huệ Linh Thông ban hồng ân cho toàn tất.
Vậy đồng thành tâm kỉnh lễ, Từ Mẫu giáng lâm. Triều nghinh.
Thăng./.
               Tiếp Điển

Thi
Diêu điện giáng ân các nhiệm hành,
Trì cung Ngự tứ điển Nguyên Sanh.
Kim Thơ Long mạch Thuần Dương chỉ,
Mẫu huấn Thành chương trẻ đạt thành.

Nguồn điển Linh Thông ngời linh tỏ rạng trong giờ phút trang nghiêm nơi điện tràng Pháp
Bửu Thánh Tịnh Long Thành, có đủ đầy ân điển khắp nơi do sự thành nguyện đồng tâm hướng về việc Đại Đồng Siêu Nhiên hiển hóa.
Tất cả các con đồng thành tâm pháp tọa, thính thọ kim ban huyền nhiên ân điển.
Các con ơi! Kỳ thời vận chuyển, sao kịp ngày giờ của quy
nơi nào cũng có căn cơ duyên giác, luật tuần hườn Thiên Địa,đã đến lúc cần phải
tập họp lại nguồn điển tạo thành sự trung chuyển cho toàn khắp,
đó chính là những hiện tượng thông tin cùng một lúc có nhiều biện pháp do Cơ Thiên điều
chuyển, mượn cuộc chỉnh đổi máy vận hành làm ra nhiều điều diễn biến khác thường,
nhờ đó làm động lực thúc đẩy từng căn cơ lo kịp ngày giờ của Cơ Thiên quy định.
Hiểu được Thiên ý, giúp tâm an, trí định.
Cơ thử thách, lọc lừa, thu phục lúc nào cũng giúp cho các con nâng cấp quá trình tiến hóa.

Thi Bài
Trời đất rộng toàn linh thọ chuyển,
Bằng thiên nhiên nguồn điển hư linh;
Để thông bộ máy Thiên đình,
Để làm sự sống hữu hình thế nhân.
Đem chí cả hiến dâng cho Đạo,
Vẹt ám mờ hoài bảo kỳ công;
Vô vi soi rọi huệ hồng,
Do con gìn giữ tấm lòng giác minh.
Đời có lắm điêu linh chuyển vận,
Cũng như thân con nhận nhiểu điều;
Để đem Nguyên Lý xoay chiều,
Thuận Thiên hành nhiệm cao siêu đắc thành.
Nay các nơi đang hành bí chỉ,
Cũng gom về bổn vị trung tâm;
Làm nên lý diệu thâm trầm,
Thượng Ngươn Thánh Đức tri âm Đại Đồng.
Nhìn sự việc còn đương chỉnh sửa,
Dạy từng nơi phải hứa phải lo;
Làm sao cho đáng vai trò,
Làm sao để được chung đò rước đưa.
Cuộc diển biến nếu chưa tỉnh ngộ,
Tự con làm thêm chỗ biến thiên;
Sanh trong kiếp tạm lẽ nhiên,
Nương tầm Pháp Đạo nghiệm duyên mỗi người.
Nào ai tự có từ hiện tại,
Mà căn tiền giáp lại đã còn;
Quẩn quanh theo một vòng tròn,
Luân hồi chuyển mãi hởi con thế nầy?...
Đem tâm pháp trình bày chưa thạo,
Bởi pháp tâm mờ ảo chưa tinh;
Pháp tâm do ở cái nhìn,
Để con soi rọi trong mình chuyển luân.
Có nhiều trẻ vui mừng hình thức,
Tưởng bên ngoài do chức, do quyền;
Hay do sự việc gắn liền,
Rồi quên tâm pháp, tâm điền, tâm thanh.
Đem Đạo chuyển vòng quanh thế giới,
Mà tự thân chẳng tới được bao;
Hỏi rằng cơ cuộc thế nào?
Con ôi ! nam nữ khá trau pháp thoàn.
Đừng xem nhẹ việc làm siêu thể,
Chớ chậm chờ đặt để ngoài thân;
Không nên gắng gượng tinh thần
Mà đem tâm quyết chuyển lần nghe con.
Đạo thông sáng nhờ tròn pháp nhiệm,
Đạo chuyển xoay thành điển, thành đơn;
Ngày nào con được thọ ơn,
Từ nơi cảnh thượng nê hườn xuất trau.
Đó là tự con đào tạo phẩm,
Cũng chính con ghi chấm điểm trình;
Nào ai thấu lẽ Nguyên Sinh,
Nào ai hiểu tột sắc huỳnh trung ương.
Nhiều nơi đang lập trường cố định,
Càng phí công khi lịnh đại công;
Từ cơ Đại Đạo ân phong,
Từ nơi sứ mạng Đại Đồng cứu dân.
Càng cố định dù thông Thượng Pháp,
Cũng khó toàn sự ráp máy Thiên;
Đại Đồng không trụ, chẳng nghiêng,
Đem nền Đại Đạo luận tìm lý quy.
Nhiều trang web chuyển đi rộng rãi,
Để thông nguồn trọng đại cho chung;
Cũng như phục vụ tận cùng,
Đó là hợp với điểm chung Đại Đồng.
Như các phần khai thông mạch lạc,
Việc hiện thời dù đạt chưa nhiều;
Nhưng từng bước được tập chiêu,
Càng làm đầy đủ, thêm nhiều đại ân.
Đem tất cả tinh thần dâng hiến,
Vì việc chung đâu chuyện riêng tư;
Cho nên mỗi bước điểm từ,
Cũng đều có sự hộ phù trên ban.
Đem tinh thần làm trang tin học,
Đem phổ thông làm vốc tiến trình;
Con đường Hiệp Nhứt Quy Linh,
Nhiếp thông, nhiếp thọ khai minh điển vàng.
Như trang của Trương An đầy đủ,
Nói lên phần hấp thụ tinh ba;
Đại Đồng chung hướng sâu xa,
Tinh thần tuyệt quý chính là việc đây.
Nay cuộc diện rồng mây đang chuyển,
Cần tăng cường lực điển thêm hơn;
Việc chi cũng được nguồn cơn
Sáng trong từng bước phục hườn cựu ngôi.
Đường hướng Đạo con ôi cho vững,
Lý Đại Đồng tiêu chuẩn cho minh;
Nhờ con phục vụ nhiệt tình,
Cho Đời, cho Đạo nên mình sáng trưng.
Như trang của Tấn Hưng rất sáng,
Cũng làm nên bài bản cho chung;
Đại Đồng luôn mãi nấu nung,
Cao siêu linh diệu cửu trùng huệ thiên.
Cuộc điểm chuyển còn tìm nhiều việc,
Để con cần hiểu biết mọi đàng;
Bao nhiêu sự việc lớp lang,
Khai thông đường hướng huy hòan kỳ ân.
Trang Phước Thảo sáng ngần ý chí,
Đem nguồn tin trực chỉ tỏ tường;
Cũng là sứ mạng siêu thường,
Biết bao nhau việc khẩn trương để làm.
Đạo càng chuyển các trang càng chuyển,
Đạo càng khai Thiên điển càng khai;
Các con là bậc hiền tài,
Xem trong sứ mạng chung tay vận hành.
Tập trung lo lập thành trang Huệ,
Cũng bởi lời minh thệ ngày xưa;
Điểm tô, thâu phục, lọc lừa,
Con đường Nguyên Lý kịp vừa chuyển nhanh.
Cũng như trang vận hành Minh Chiếu,
Biết bao điều linh diệu bên trong;
Chung lo cơ cuộc Đại Đồng,
Pháp Thầy gìn giữ thông công máy Trời.
Có nhiều trang ngoài đời, ý Đạo.
Có nhiều trang tự tạo; ý chung;
Nhiều trang ý pháp khôn cùng,
Việc tu, việc tiến, việc chung Đại Đồng.
Trang của Linh như rồng uốn lượn,
Trang Bích thời như phượng chuyển luân;
Trang Long tỏa sáng không ngừng,
Trang Quang cũng được sáng trưng đồ hình.
Không ngần ngại khi tin làm đúng,
Không nao lòng khi dụng chữ tâm;
Không lo những chuyện thì thầm,
Bởi vì Đạo Pháp thậm thâm khôn lường.
Tuy nói rõ nhưng tường trong ẩn,
Tuy nói xa nhưng tận nơi rồi;
Đạo luôn xoay chuyển chẳng thôi,
Đạo không trụ định, Đạo giồi luyện trau.
Đời làm việc công lao hữu thể,
Đạo làm điều minh tuệ giác tri;
Công bình, bác ái, từ bi,
Đó là phần Đạo bảo trì luyện nung.
Đời đem việc tận trung bảo vệ,
Bằng những câu tuyên thệ tượng trưng;
Đạo đem giác ngộ chẳng ngừng,
Bằng câu minh thệ sáng bừng chiếu soi.
Thời thế tạo ra đời oai vệ,
Cơ duyên truyền Đạo thể giác linh;
Con ôi!! Trong trong kiếp nhân sinh,
Đạo từ Đời chuyển, Đời tin Đạo thành.
Vậy đôi câu ân lành Mẹ chuyển,
Cho các con đang hiện diện đàn;
Cũng như tất cả hiền trang;
Thêm phần vững mạnh trên đàng lo chung.
Đời luôn có sự hải hùng,
Đạo luôn có việc viên dung tựu đài.
Giả con nam nữ hiền tài,
Xe loan chuyển thượng, Diêu Đài Mẹ lên.
Thăng./.

 Trở lại Mục Lục