THÁNH TỊNH CHIẾU MINH
          Giờ Ngọ , ngày 14-07. Mậu Tý

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG

Thầy mừng tất cả các con Đàn nội một đại ơn .
Thầy miễn lễ cho các con an tọa nghe .
Thầy chứng Bá Nhật cho Minh Hoàng .
Cố gắng, Đạo cao không phải dễ đâu nghe .
Phải lo tu cho đủ bốn thời nghe con !
Thầy từ bi chứng cho Minh Thiện lo tu . Đạo không dễ đâu nghe !
Thầy chứng lễ một trăm ngày cho MINH BÁ .
Thầy ân phong cho MINH BÁ là BÁ NGHIỆP ĐẠO NHƠN .

BÀI
Trung Ngươn Đạo Cao Đài độ thế ,
Đạo là con lo thế chơn tu .
Vui câu chánh kỷ thường nhu ,
Vui ngày với Đạo thanh phù giáng thăng .
Tâm Đạo đức thượng tầng chứng giám ,
Ý nhu cầu không dám sai điều .
Vui lòng Đạo hạnh thanh diêu ,
Vui vì Đạo quả một chiều thượng thăng .
Ngày bốn buổi công bằng Tạo Hóa ,
Nơi các con đả phá cho thông .
Nhẹ nhàng hô hấp thanh thanh ,
Nhìn cho tột lý hà phanh thượng đầu .
Cơ Bí Pháp nhiệm mầu tạo tác ,
Luyện cho thành Bồ Tát nơi ta .
Phật Tiên Thần Thánh ấy là ,
Từ bi, bác ái mà ra Đạo lòng .
Thương con trẻ Chơn Ông chỉ dạy ,
Đạo là “ Không “ , nhẫn nại thành công .
Con ơi chơn Đạo một dòng ,
Lo tu, lo luyện Chơn Ông chứng lòng .

BÀI
Đường Đại Đạo tu cao một lối ,
Phát tâm từ sớm tối mà lo .
Tu hành cơn khảo đắn đo ,
Khảo cho con biết mà lo Đạo lòng .

BÀI
Vui câu Đạo Pháp tường thông ,
Vui đường Chánh Đạo, Chơn Ông nghe à !
Thiện tâm con rõ Phật ma ,
Giữ gìn Đạo quả thiết tha nghe à !

BÀI
Bồ đào Thầy thưởng các con ,
Vui câu chánh quả bảo toàn Đạo chơn .
Từ bi Thầy độ keo sơn ,
Từ bi các trẻ lòng chơn bạch Thầy .

-Thầy từ bi ban ơn cho các con có gì bạch ?
-Minh Dân bạch : Kính bạch Thầy , chúng con muốn gìn giữ Chơn truyền của Thầy mãi mãi , xin Thầy chỉ giáo và hộ độ cho chúng con .
-Thầy cho bài :

BÀI
Tâm thanh tịnh cơ linh diệu lý ,
Ý chơn thành huyền bí không không .
Vô vi Đạo chánh nơi lòng ,
Chủ Ông dạy trẻ tấm lòng chơn chơn .
Đúng sai là lý tự nhiên ,
Nơi con, con chánh, thiên nhiên Đạo hành .
Vô vi là chữ « Tịnh thanh « ,
Không không là Đạo thoát vòng tử sinh .
Đôi lời chứng trẻ tâm minh ,
Bồ đào thưởng trẻ quên mình là ai .
-Minh Sang bạch ...
-Thầy cho bài :

BÀI
Nghiệp xưa con trả cho xong ,
Lo tu, lo luyện đền công kiếp nầy .
Thôi con một dạ theo Thầy ,
Từ bi Thầy độ con Thầy qua tai .

Thôi , Thầy ban bồ đào cho các con hoan ẩm . Thầy phản giá ./.

THÁNH TỊNH CHIẾU MINH
Giờ Ngọ , ngày 14-10. Mậu Tý
      CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

Thầy mừng tất cả các con một ân huệ . Thầy miễn lễ, các con an tọa nghe .
Thầy chứng lễ Cửu niên cho Minh Thành, Minh Thảo, Minh Hương, Minh Nam .
Một đại ơn cho các con . Đạo cao đức hạnh phải cao để mà dìu dắt đàng hậu tấn .
Thầy cho gọi Minh Sơn vào hầu Thầy .
Đạo là một Pháp cao siêu thì các con phải một lòng cho thanh tịnh .

BÀI
Cơ Tạo Hóa huyền vi vô lượng ,
Cơ Đạo Thầy ý hướng cao thanh .
Một lòng vì Đạo thậm thâm ,
Một cơ tu luyện ngấm ngầm Đạo Cha .
Thầy ban Pháp , thiết tha các trẻ !
Một lòng chơn mọi lẽ vì Ta .
Vô vi Đại Đạo đâu à ?
Là nơi tu sửa tâm tà của ta .
Vui Chánh Pháp ta bà phách luyện ,
Vui Đạo Thầy tân tiến nghe a !
Một lòng, một dạ vào ra ,
Lo tròn Đạo đức, thiết tha cơ mầu .
Lý vô vi thấm sâu mọi lẽ ,
Các trò ơi ! Chơn lẽ tu hành .
Một cơ Đại Đạo Tam Thanh ,
Bốn thời lo luyện cho rành Cửu niên .
Cơ mầu nhiệm thiêng liêng điểm hóa ,
Cơ vô vi đả phá tâm mê .
Lo tu, lo luyện đề huề ,
Thầy vui chứng trẻ đắc về Thiên thai .

BÀI
Minh Thành trẻ bao năm tu học ,
Một đức tin gió lọc sương phai .
Một câu Chánh Pháp Như Lai ,
Cửu niên chứng trẻ Bồng lai tên đề .

BÀI
Minh Thảo trẻ lo bề tu học ,
Nhiều năm qua gió lọc sương pha .
Hòi con, con biết vào ra ?
Hư vô Đại Đạo thiết tha con à !
Đạo càng cao ý tà càng lộng ,
Nhớ nghe con chớ vọng mà nguy .
Chứng con vì Đạo Thầy thi ,
Bồ đào chứng trẻ đắc y ngày cùng .

BÀI
Minh Nam trẻ vô biên ý Đạo ,
Một lòng chơn hoài bão Đạo cao .
Chứng con một dạ Đạo mầu ,
Xa xăm cách trở tâm đầu hầu Cha .,
Chứng con trẻ vào ra tu luyện ,
Chứng cho con hứng luyện cao siêu .
Dắt dìu sanh chúng Đạo CHIÊU ,
Vì Thầy, vì Đạo mọi điều có Cha .

Thầy ban ơn cho con lo dìu dắt người có lòng cầu Đạo về đến chân Thầy .
Thầy ban ơn, chứng lòng cầu nguyện của con .
Thầy vui ban ơn cho con có lòng cầu nguyện ý gì thì bạch lớn cho cả Đàn cùng nghe ,           -Minh Sơn !
-Minh Sơn bạch ...
-Thầy : Cười ! Khá khen con . Thầy chứng lòng của con .
Đạo cao không dễ đâu nghe ! Đã một lòng thì lập Đại nguyện,
con có dám không ?
-Minh Sơn bạch …
-Thầy ban ơn cho con được Đạo tu hành . Phải một lòng cố gắng .
Vì lời Đại nguyện của con khi xưa nên hôm nay con mới gặp Thầy .
Con khá lo tròn .
Thầy chứng Đạo cho con . Phải lo trọn bốn thời nghe con !

BÀI
Chứng cho con trẻ Đạo mầu ,
Có công Đại Đạo, tâm cầu trắng trong .
Vui câu Chánh Pháp một lòng ,
Vui ngày bốn buổi đơn phòng nghe a !
Vui tu Đại Đạo thiết tha ,
Vui cho con trẻ theo Già một tâm .
Đạo cao con trẻ ngấm ngầm ,
Vượt bao thử thách cảnh Bồng về Cha .
Thầy vui chứng trẻ ta bà ,
Một lòng tu luyện thoát ra ải trần .
Thầy ban ơn cho con lui .

Thầy ban ơn cho các con hoan ẩm . Tiếp điển .Thầy phản giá ./.
                     * * *
BÁ NGHIỆP ĐẠO NHƠN giáng :( Chí Tín)
Được Thầy cho phép về Đàn , tôi rất mừng .
Chào tất cả huynh, đệ, tỷ, muội một lời chúc tốt lành .

BÀI
vui Chơn Đạo vì Thầy ,
NGHIỆP xưa đoạn dứt, ý Thầy đã thông .
ĐẠO thành đắc quả thong dong ,
NHƠN duyên tiền định một lòng Đạo cao .
Đôi lời tôi gởi vàng thau ,
Lời thăm Đạo hữu trước sau phổ truyền .
Giáo lý Đại Đạo y truyền ,
Vô vi ai hiểu con thuyền phổ thông .
Cho tôi nhắn gởi cộng đồng ,
Một lòng tu luyện, một lòng vì Cha .
Đôi lời thăm hỏi Chí - Hòa
Hòa đồng cơ Đạo một nhà phổ thông .
Vui câu Chánh Pháp cộng đồng ,
Vui ngày tao ngộ cảnh Bồng, Đạo chơn .
Đôi lời nhắn gởi thiệt hơn ,
Chúc cho Đạo hữu đắc đường Thiên thai .

BÀI
Mừng con trẻ ngày nay gặp Đạo ,
Cha chúc con hoài bão Đạo cao .
Một lòng chơn chất Đạo mầu ,
Cha vui với trẻ một câu chí thành .
Khi thoát xác cảnh thanh Cha đến ,
Cũng nhờ tu cho đến hôm nay .
Duyên lành gặp lại con đây ,
Nhớ nghe con trẻ ! Y bài tu chơn .
Một lòng tu luyện keo sơn ,
Có cha dìu dẫn chơn chơn con đàng .
Gởi lời thăm cả họ hàng ,
Bà con cô bác khỏe an đời người .

Thôi cho cha gởi lời thăm toàn cả Đạo hữu cùng gia đình quyến thuộc với lời chúc tốt lành nhất
Con đã được Thầy cho Đạo thì phải một lòng lo tu cho tròn .
Cha mừng cho con được Đạo .
Thôi xin chào cả Đàn ./.

 Trở lại Mục Lục