Bủu Minh Ðàn

Hồi quang phản chiếu mới đắc pháp.


Thánh Đức Qui Nguyên, Ngọ thời, ngày 13 tháng 7 năm Bính Tý

PHÒ LOAN: CẨN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN

THI:

Cao quí là con biết đặng Thầy,

Đài Đạo giáo truyền khắp năm châu,

Tiên Thiên bổn tánh con lo luyện,

Ông giáo con hành mới biết hay.

Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy.

THI BÀI:

  Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,

  Biết lỗi rồi tự hối lo tu,

  Sống trong cõi tạm âm phù,

Nay còn mai mất lo tu trở về.

  Cuối thế kỷ hai mươi Thánh Chúa,

  Đời đã tàn độ chúng buổi nguy,

  Các con rán chí tu trì,

Nếu mà sai lạc phải qui âm đài.

Các con khá nhớ lời Thầy dạy mà lo tu, đến ngày Long Hoa hội sẽ rõ đâu là tà đâu là chánh Đạo. Đạo mầu chỉ có câu: Hồi quang phản chiếu mới đắc pháp nghe con.

Đàn trung con nào có biết rõ câu: Hồi quang phản chiếu chưa?

Vậy các con sẽ chỉ dạy cho đàn em cho kịp ngày Long Hoa Hội. Nếu con nào không biết thì hỏi con chỉ pháp. Nơi Thiên Bàn phải học cho hết, ngày sau hữu dụng cả năm châu nghe con.

Vậy Thầy ban ơn lành các con. Thầy thăng.