Bủu Minh Ðàn

Chỉnh Nguyên Lập Giáo

Chiếu Minh Long Ẩn Đàn
Đêm 14/15 tháng 8 năm Tân Mảo
(14/15-9-1951)

Đồng Tử ngồi .

Thi :
Giác thoàn chực rước khách hồi tâm
Minh tánh tri cơ đạo pháp tầm
Kim thể vận hành đơn sản xuất
Tiên đài phục đáo cảnh Lôi Âm .

Bần Đạo mừng chư hiền nam nữ .
Nay là đàn kỷ niệm rất trọng hệ của cơ quan Chỉnh Nguyên Lập Giáo . Vậy chư hiền tiếp cầu , Bần Đạo xuất cơ .

Tiếp Cầu :
Nho:
Văn hóa Nho Gia tạo thức thần
Tuyên truyền giáo lý dựng nền nhân
Khổng tu chơn tánh siêu tam-giái
Thánh Đạo truyền lưu tỉnh mộng trần .

Thầy mừng chư môn sanh .
Hạnh phúc thay cho chư môn sanh và kẻ ở thế ở vào lúc sửa dựng tuần hoàn, loạn ly thống khổ , màn trần còn đang bị cụm mây bao phủ, thanh trược nan phân, mà đặng Đức Chí Tôn rọi lằng điển quang minh, đặng vẹt ám phá mù, đem ngọn đuốt huệ soi sáng cho người đời thấy rõ bờ Tiên bến tục, đặng có hồi đầu hướng thiện lo dưỡng tánh tu thân, siêu phàm nhập thánh, lánh vòng tục lụy, dứt kiếp trần ai. Vậy nên nơi chốn Đào-Nguyên Thầy khai môn Động-phủ để đón rước những bực thánh triết hiền nhơn thọ truyền tâm pháp, luyện đắc nhơn thân, tu thành thánh thể, phản bổn hườn nguyên, an hưỡng thanh nhàn, cờ Tiên rượu Thánh nơi miền nước trí non nhơn. Thầy ban ân huệ cho chư môn sanh.

Tiếp Cầu, Thầy ngự ỷ .

Thích :
Thích lý minh tri cao thượng Đạo
Ca tràng sanh chúng nhuận ân ban
Như nhiên lập giáo ban chơn-pháp
Lai tỉnh nguyên nhân hội Niết-Bàn .

Thầy từ bi hoan hỉ cùng chư hiền đồ liệt đẵng .
Lành thay cho chư môn đồ và chúng sanh ở vào thời kỳ mạt kiếp, dâu bể đổi dời, tang thương biến chuyễn , tai nạn dập dồn mà đặng Đức Thượng Đế nhỏ xuống phước lành, Chơn truyền rộng mở để độ rổi những kẻ có căn xưa biết hồi tâm giác ngộ tầm đường chánh Đạo, lo nhập định tham thiền, hầu có giãi thoát vòng cương tỏa buộc ràng, kiếp luân hồi lục đạo, tịnh độ siêu thăng. Vậy nên từ đây nơi miền Cực Lạc Thầy mở rộng cửa Lôi Âm để thâu nhận những kẻ có duyên lành với nhà Phật, ngày nay thọ truyền cùng Đức Chưởng Giáo Cao Đài , tu thành Phật Tử, luyện chứng Kim Thân, thì có Tiếp Dẩn Đạo Nhơn đưa về miền Tây Vức , Chứng quả Bồ-Đề, Liên Hoa Cửu Phẩm . Thầy từ bi ban ân lành điển huệ cho chư môn đồ .

Tiếp cầu , Thầy ngự ỷ .

Tiếp cầu .
Đạo
Thái Thương Lão Quân giáng hạ trần
Chứng đàn lập giáo chỉnh nguyên nhân
Đức lành bố hóa chư môn đệ
Đạo pháp giồi trau hiển đạt thần .

Thầy hoan lạc mừng chư môn đệ .
Phước đức thay cho chư môn đệ và nhơn loại ở vào buổi vật chất lẩy lừng, tinh thần rời rạc, đen trắng nan phân, thiệt hư khó biện, mà gặp đặng thời kỳ giáo lý ban hành, chơn truyền rộng mở để cứu vớt những kẻ linh căn còn truy lạc, tỉnh ngộ kịp kỳ, tầm phương tu luyện , để giãi thoát kiếp khổ đọa trầm luân, siêu thăng phước địa. Vậy nên nơi chốn Non Linh Thầy sẵn dành ngôi báu để ban thưởng cho những kẻ có chí cả lòng thành, dày công khổ hạnh, luyện hồn chế phách, siêu xuất chơn dương, thoát thai thần hóa, dự hội bàn đào cùng quần Tiên ngũ đẵng nơi miền Nhược Thủy Bồng lai. Thầy gia ban ân lành đức cả cho chư môn đệ .

Tiếp cầu, Thầy thượng ỷ .

Thi :
Cao minh chánh pháp ngự phàm gian
Đài Đạo đúng kỳ giáo lý ban
Thượng trí thuận tùng câu Thánh Ý
Đế ân mới thấy nẻo Thiên Đàng .
Chưởng quyền phổ hóa Vô Vi Đạo
Giáo huấn môn sanh hiệp nhứt tràng
Thiên luật từ đây răn lại thưởng
Tôn truyền nội-lệ dựng cơ quan

Hựu :
Cơ quan dựng mở độ người lành
Đạo pháp vận hành trược hoá thanh
Xác tục hồn Tiên nương trả quả
Quả tiêu căn mãn chứng cao danh

Hựu :
Danh lợi khuyên tu chớ bận lòng
Muốn thành căn vị phải dày công
Luyện hồn chế phách y chơn pháp
Pháp Chánh truyền ban Đạo phổ thông

Thầy mừng các con nam nữ .
Các con tuân y lịnh dạy, thiết lập đàn tràng nghiêm trang tề chỉnh, Thầy cũng khá khen . vậy các con bình tâm nghe Thầy biện giãi :
Đời còn đương cơn hổn độn, loạn lạc khắp cùng, tang thương lắm nổi, bi thãm nhiều điều, làm cho thiên hạ đảo huyền, cang thường bại hoại, luân lý suy đồi, hầu hết cả chúng sanh đều xu hướng về đường vật dục, tham luyến bả đỉnh chung trần, say mê mồi vinh hoa phú quí, quên hẵng đạo đức tinh thần, cho nên mặc tình lo trục lợi cầu danh, xô xát nhau, gây ra cảnh tương sát tương tàn. Ôi! là thảm, Thầy vì đức từ bi , vì lòng bác ái, không nở để cho nhơn loại cứ mãi chơi vơi giữa chốn sôngt mê, đắm đuối ngoài vòng biển khổ, nên mới lập thành giáo lý, gieo rãi mối chơn truyền để thâu phục những kẻ nguyên nhân còn vướng trong vòng luân hồi chuyễn kiếp, tỉnh ngộ kịp kỳ tầm tu chơn pháp đặng có trở lại vị ngội xưa. Vậy nên, nầy thuyền từ còn chực bến đợi đưa những kẻ có duyên lành qua miền Cực Lạc, cửa Phật thong thả vào ra muôn thu tự toại, an hưởng điều báu thọ kỳ viên, nọ thang Tiên đã bắc sẵn để cho người có phước cả bước trở lần về nơi cảnh Ngọc Lộ Kim Bàn, Nhà Tiên thung dung lui tới, an hưởng điều lạc thú tinh thần, nơi chốn Non Tựu Vườn Kỳ, tiêu diêu muôn thưở. Vì vậy nên ngày hôm nay, chiếu theo Thiên Thơ đã định , Thầy thay cho Tam Thanh Thượng Giáo và giữa bửu đàn có Tam Giáo hội đồng chứng kiến, Thầy ban hành giáo lý Tam Thanh , "QUI-ĐIỀU NỘI-LỆ" lập thành để cho đời sau noi lấy tu hành,

không sai khỏi lạc .
Vậy thì ước mong sao các con sử dụng lịnh truyền cho phù hợp với thời cơ, vậy mới đáng mặt đệ tử tri cơ, phải trang tín đồ thức lý .
Các con nên hiểu rằng: chí cao thượng đời đáng nể đáng tôn, gương tốt lành đáng nêu đáng tạc, do chổ :
- Một là các con biết gìn y qui-giới Đạo, chẵng khinh thường luật pháp chánh tông mà làm điều trái lẽ vãy tà, khiến cho miệng thế mỉa mai, tiếng đời dị nghị .
-Hai là các con biết giữ đúng phép chơn truyền, công quả lo tròn, công phu trì chí, đạo đức sáng thông, thì đời cãm phục .
- Còn ba là các con biết tôn kính Qui-Điều, khâm tuân Nội-Lệ, nơo nơi đều hành Đạo cho in khuôn in rập với nhau, đừng để nơi vầy nơi khác, chổ trể cho treo, mà sanh điều thị phi cho cơ đạo-thể; chớ nào phải do ở chổ các con tự ý gọi mình nhứt đức nhứt tâm mà cãi lời Thầy giáo hối, Các con nên ghi nhớ câu nầy :
"Trẻ thảo há dám cãi lời Thầy dạy dổ
Con hiền đâu đành để cho cơ Đạo cứ mãi bị chinh nghiên "
Còn thí dụ như một mai mà thì phải mang câu giáo bất nghiêm cùng hàng Tiên Phật, thì trước Tam Giáo Tòa các con tráng sao khỏi tội . Vậy mỗi con trong hàng môn đệ Thầy ở các nơi nên bình tâm suy nghiệm lời Thầy giáo huấn hôm nay và tại đàn Phú Lâm ngày 20 tháng giêng thì các con rõ đặng Thiên Ý định .
Thầy cho các con biết đời còn phải trãi qua một thời gian thống khổ phi thường. Vậy các con hảy bền lòng kiên nhẩn , lập chí lo tu, trên có Thầy hằng lo độ .

Thi :
Thu này lập giáo độ người duyên
Thu đến các con mới phỉ nguyền
Thế giới thăng bình vui cửa Đạo
Điển lành hộ trẻ đặng bình yên .

Về cuốn sổ Đạo thì các con nên tuân hành chẵng đặng trái lịnh kể từ đàn nay, sau rồi các con mới thấy chổ diệu dụng. Vậy khi bãi đàn , các con nên đồng tâm nhau mà cử lại Ban Chgỉnh Giáo thiệt thọ 12 đệ tử , 8 nam, 4 nữ để lo chung việc Đạo từ đây về sau, hiệp cùng LỘC HẬU hai con nên tận tâm vỉ Thầy vì Đạo để làm gương cho đời sau, chớ khá bơ thờ .
Ban Chỉnh Giáo thì chọn trong các con có mặt đàn nay. Mỗi con đều chọn biên ra 12 tên, 8 nam 4nữ rồi khi cộng lại con nào đặng biên nhiều lần là đặng công cử, rồi 12 con ấy phải đứng tên vào bổn Qui-Điều y theo lời Thầy đã dạy trước kia .
Thầy ban bồ đào cho các con
Thăng .

Trở Lại Mục Lục