CHÁNH ĐẠO THIỀN LUẬN

Hoa Dương viết : Tiên đạo luyện Nguyên tinh vi đơn. Phục thực tắc xuất thần hiển hóa, thế gian vô bất hỉ nhi nguyện cầu.
Nại hà Thiên cơ bí mật, học giả vị tất cùng kỳ căn nguyên, cố đa tại trung đồ nhi phế. Sở dỉ dư kim thiển thuyết, sử học giả khái nhi chứng chi.
Phù, tinh vi vạn vật chi mỹ, tức dưỡng thân lập mạng chi chí bửu.
Như tinh dĩ bại giả dĩ tinh nhi bổ Tinh, bảo nhi hườn sơ, sở vị đắc sinh chi do.
Vị bại giả, tức dĩ thử nhi siêu thoát, dưỡng thai hóa Thần tắc diệu dị vi, dị tu, dị thành chi quả.
Tiên cơ về hạ thủ luyện Đơn, tức là nguyện nguyên Tinh trong Thận. Tinh sung mãn thì khí tự phát sinh, và luyện cho khí này trở thành Nguyên khí.

Lại luyện cái Nguyên khí này để bồi bổ Chân khí Tiên thiên. Bổ cho đến khi nào Chân khí được sung túc thì sanh cơ bất động.
Sanh cơ bất động còn gọi là Tru bạch hổ (Nam) hay Trảm xích long (Nữ), hay gọi Lặt dương quan. Là quả Sơ chứng Trường sinh bất tử của phẩm Nhơn Tiên
Phục thực: Còn gọi là Quá quan phục thực. Quá quan là đi qua ba cửa Tam quan và Thiên môn quan, Thượng Thước kiều quan, Thập  nhị trùng quan.
Phục thực: Tuy nói Xá lợi về Trung đơn điền, mà có pháp kiêm điền, nên có Hạ đơn điền, chỗ cũ của Xá lợi thành, nên gọi Phục thực.
Quá quan phục thực là một pháp môn rất bí mật. Chỉ truyền cho hàng Thượng căn.
Sau mười tháng hoài thai tại Trung Điền viên mản có tên ví dụ là Ngọc Mâu ni rồi lên Thượng điền để luyện xuất Thần hiển hóa, biến thiên ức hóa thân.

Người thế gian nào lại không thích.
Thiên cơ bí mật : Là thời dương đọng trong thân ta, còn gọi là Huợt Tí thời.

Là cơ tâm mật của Tiên Chân Thượng Thánh, chẳng chép ra tre lụa, nên Tu sĩ làm sao Cùng lý đến tận căn nguyên, cho nên nữa đường phải bỏ cuộc.
Tinh là vật tối mỹ cuả con người và vạn vật. Người còn tinh này thì sống và là điều kiện  phải có để có thể bước lên bậc Thượng thừa.

Người đã khánh kiệt Tinh này thì xem như đã chết đi một kiếp người, nên muốn bước lên bậc Thượng thừa phải chờ kiếp sau!
Tinh này là căn nguyên của Tánh  Mạng.
Cổ nhân có nói: Lưu đắc dương tinh Thần Tiên hiện thành. Há chẳng báu sao?
Các thành phần Tinh đã hao tán, phải dùng pháp bổ tinh mà hổ trợ.
Chung Ly Chân Nhân nói: Vãn niên tu trì, Tiên luận cứu hộ.        
Vị bại là Chân đồng, thì Tinh mãn Khí túc, nên không cần phải trúc cơ bổ Tinh, Cứ hạ thủ trong một thời gian ngắn là kết Xá lợi.Nhược dĩ  Thần thử Tinh, do Tự nhiên chi Tạo hóa, tắc Nhơn đạo toàn. Nhược dĩ Thần nghịch thử Tinh, tu Tự nhiên chi Tạo hóa, tắc Tiên đạo thành. Cố: Tinh giả nải thị nhập tử nhập sanh chi quan tỏa. Kỳ danh tuy nhiên xưng chi viết: Tinh.

Ky lý bổn tự vô hình.
Nhân tịnh trung động nhi ngôn chi viết: Nguyên tinh. Đương kỳ vị động chi tiền, hồn nhiên không tịch, thị chi bất kiến, thính chi vô thinh, diệt phi Tinh dã, diệt phi vật dã.
Vô khả danh nhi danh, cố danh chi viết: Tiên Thiên. Dịch viết: Vô cực thời dã.
Tự thời tắc Thần tịch, Cơ tích, vạn vật quy căn. Thử chánh vị chi hư cực tinh đốc.
Tinh trung hoảng hốt, ngẫu hiểu dung hội chi diệu ý, tiện khả danh nhi hữu kỳ danh, cố danh chi viết: Đạo. Dịch viết: Thái cực thời dã.
Người đời gặp lúc tinh sanh, chẳng biết tu luyện, là không biết cách thu nó về, nên thuận theo cơ Tạo hóa, là nam nữ giao cấu rồi sanh người, nên gọi Thần  thuận thử  tinh.
Tu sĩ  nhờ có bậc Chân sư chỉ truyền pháp Thể thủ, biết cơ Tạo hóa của tinh này, biết nghịch quy Khí huyệt, rồi dùng Chân hỏa hà huyệt cho tinh hóa thành khí, mà thoát thai để thành Tiên hóa Phật. Theo đó mà đắc, là do tinh nghịch cảnh hóa.
Tinh là căn do phân Thánh phân phàm.
Còn tinh thì sống. Tinh kiệt thì chết, nên gọi: Quan tỏa. Tinh này trước khi chưa động, trong ấy vốn hư vô, có tinh đâu mà gọi tên. nhân được tích cực, dương theo tinh mà phát động, nên gọi tên là Nguyên tinh.
Trong lúc chưa động là thời hồng mông chưa chia. Huyền môn gọi là Tiên thiên. Thích gia gọi là oai âm. Nho gia gọi là Vô cực.

Tổng thuộc hư vô nên khí cũng không.
Lúc bấy giờ là thời Hồng mông vị phán vốn một khối, chẳng thấy tướng của: Thiên , Địa, Nhơn, Ngã, như mùa Đông, vạn vật Quy căn, dương khí tiềm tàng, nên gọi Cơ tức lại có khí sinh.
Hoảng hốt là trạng thái âm dương mới bắt đầu biến hóa, gọi là Thiên cơ gần manh nha chứ chưa thiệt động. Thiệu Khương Tiết Tiên Sinh nói:
Hoảng hốt âm dương sơ biến hóa.
Nhân ôn Thiên Địa sa hồi triền.
Thái cực khí gần phát động thì khí Nguyên dương (Nguyên khí) sắp phát sinh. Sau khi khí này sinh rồi thì chuyển thành trạng thái hồi truyền và có Nguyên tinh phát sinh. Thể thủ là thể cái Tinh này.

Thời Vô cực chưa có gì cả nên làm gì có danh. Trong con người gọi là cung vô cực tức là Tử cung. Khi một điểm dương tinh của cha điểm vào cung này gọi là Vô cực nhi Thái cực.
Còn luận về người tu luyện thì Vô cực là Cốc Thần, Thái cực là Huyền quan Tổ khiếu.
Luận về vũ trụ bên ngoài, thì vô cực là cảnh đại hư phong, còn Thái cực là Tử vi tinh.
Từ khi Thái cực hiện ra là có danh, tức Thái cực là Thái cực Thánh hoàng, là Thượng đế, là Đức chúa trời, là Đạo.
Nhân thử Cơ nhất manh viết: Nguyên khí, Khí ký dĩ manh nhi hậu triền động viết: Nguyên tinh. Tu Tiên tác Phật chi tạo hóa, tùng thử nhi hạ thủ. Nhược phù trần niệm kiêm phỉ, tất hóa dâm tinh thuận dương quan nhi xuất.
Tu sĩ chánh đương thử thời, chánh niệm vi chủ, dĩ Thần ngự Khí, sử hô hấp chi khí lưu luyến Nguyên tinh, khả vi hườn nguyên chi đạo. Chân tinh ký đắc hườn nguyên, sử  kỳ Thần Khí hỗn hợp lưỡng bất tương li. Sử kỳ nhi vật dung hóa, hiệp nhi vi nhất. Như Dịch sở vị: Thiên địa, nhân ôn, vạn vật hóa sinh. Nhiên hậu Tiên Thiên Chân nhất chi khí, nhưng cựu tùng khiếu trung phát xuất, nhi vi Kim đơn chi chủ tể. Sở dĩ cổ vân: Vị hữu bất giao cấu,

nhi khả năng thành tạo hóa giả hồ?
Đoạn văn này Thiền sư đã tiếp tận Thiên cơ, tu sĩ cần phải cùng lý để ứng dụng cho cơ Thiền định. Thánh nhân có nói: Nhược vô chí tu Tiên tu Phật, hà năng tham cứu Thiên cơ.
Chỉ có hàng Tu sĩ phát tâm chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mới quyết tâm tham cứu Thiên cơ.
Thiên cơ là khí Chân dương trong người phát động. Chân dương khí bắt đầu phát động gọi là Cơ nhất manh. Thì có Chân khí phát sinh.
Chân khí sau khi đã sinh và bắt đầu triền động thì có Chân tinh phát sinh.
Lúc khí Chân dương bắt đầu manh nha, ta lập tức hồi quan phản chiếu, ngưng Thần Tại Tổ khiếu mà chờ. Chờ đến khi Chân tinh phát sinh thì lập tức thu nhiếp quy Lư.
Tất cả Phật Thánh Thần Tiên được chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đều dụng công thể thủ Chân tinh này. Nếu bỏ Chân tinh này thì vạn vô nhất thành.
Chân khí triền động rồi sinh Chân tinh này, là thuốc không già không non, đúng là Chân được nên thể nhập quy Lư.
Thời gian dụng công Thể thủ, phải giữ cho Tâm thật hư  tinh, nếu có trần niệm dấy lên, tất sẽ hóa thành dâm tinh, thuận theo đường Thục lộ mà ra.

Công phu Luyện kỹ còn gọi là Trúc cơ. Là xây nền đắp móng cho thật kiên cố, là Luyện  kỹ thật thuần thục, là luyện tâm đã thuần nhất.
Tu luyện được như vậy mới có Chân dược, mới biết dùng Chánh niệm làm chủ cho công phu thể thủ, mới dụng công dĩ Thần ngự Khí đúng pháp, và mới làm cho Chân khí trong cơ Tiêu tức lưu luyến Chân tinh. Có được như vậy mới đúng cái đạo hườn nguyên, là Thể dược quy Lư.
Chân tinh khi đã quy Lư, tự nhiên có sự huyền diệu, như Vô cực mà có Thái cực. Nếu như không có Chân tinh, thì Lư này không có huyền diệu gì cả.

Cũng như Vô cực mà không có Thái cực, thì Vô cực này không có cơ linh diệu biến hóa.
Nhờ có cơ linh diệu của Lư này mà Thần với Khí trộn trạo nhau, tợ như Thủy ngân với chì hòa lẫn nhau khiến nên hai thành phần không hề lià nhau, dung hóa làm một.
Khí của trời, khí của đất nếu chẳng giao mhau thì không thể nào sanh ra vạn vật, và vạn vật cũng không thể nào nối tiếp sự sống còn.
Như trong một ngày đêm không có hai giờ Tuất, Hợi Thái cực thì vạn vật sẽ không có cơ Tạo hóa tiếp nối sự sống còn trong ngày mai.
Trong một tháng có 5 ngày, từ 26 đến 30 âm lịch, trong một năm có 2 tháng Tuất Hợi, trong một đại nguyên 129.600 có hai hội Tuất Hợi…

Là thời gian Thái cực tạo nên cơ Tạo hóa tiếp nối sự sống còn.
Con người mới bắt chước theo đó mà dụng công Thiền định, là tạo nên trạng thái Thái cực miên miên mà Cốc thần bất tử, mà siêu phàm nhập Thánh.
Thái cực miên miên tại Cốc thần, thì có Tiên Thiên Chân nhất từ trong Cốc phát xuất và làm chủ tể của Kim đơn.
Cho nên Cổ nhân có nói: Nếu chẳng có cơ giao cấu thì làm sao có cơ Tạo hóa?
Cơ giao cấu đó là: Thái dương nhập Thái âm, là Tây trạch nữ xuống kết cấu với chàng Đông xá lang, là: Thủy tắc Hống đầu Diên quật, trung tắc Diên nhập Hống gia.
Phù ký tri thử khí chi sanh cơ, tức khả dĩ hành hỏa bổ khí nhi luyện đơn. Cố hữu biện thời thể thủ Châu Thiên chi biện thời hầu.
Cổ vân: Thời chí Thần tri. Chánh ngôn thử dược sản Tiên Thiên Chân khí.
Tu sĩ tu đương thử thời, tu dụng ngưng Thần hiệp Khí chi phát, thâu phó ư bản cung, tắc thị vi ngã sở hữu chi diệu dược.

Dược khí ký thừa thọ dĩ quy Lư, tu đương bồi hồi ư  Tý Ngọ, vận động thân trung chi triền cơ, hựu tất tu giả hô hấp chi khí, nhi xuy khư chi, phương đắc Càn Khôn ư Nguyên quan hiệp nhi vi nhất, tuần hườn ư câu quản.
Cố Thần khí thừa hô hấp chi năng, tài đắc tương y đồng hành nhi bất ngoại du.

Thả khí chi hành trụ, hựu phạ hữu thải quá bất cập chi tệ. Cố tất y Châu Thiên chi hạn pháp. Ngôn thập nhị thời như nhất nhật nhất Châu. Cố Khôn hư vân: Tí hành tam thập lục, tích đắc dương hào nhất bách bát thập số. Ngọ hành nhì thập tứ, hiệp đắc âm hào nhất bách nhị thập số. Ngoại kiêm Mẹo Dậu chi pháp. Trung đồ hành Mộc dục hoàn thành Châu Thiên. Sở dĩ cổ vân: Khí hữu hành trụ khỉ chỉ đa thiểu chi hạn pháp.

Đoạn văn này Tiên gia gọi là  Châu Thiên vận. Thích gia gọi: Pháp luân thường chuyển. Nho gia gọi là Hành đình.
Châu Thiên vận có định kỳ là từ thời công phu. Có bất định kỳ là sanh cơ của Chân khí.
Cả hai thời kỳ dụng công Châu Thiên vận đều nhằm mục đích hành hỏa bổ khí. Hỏa có đặt tính là dương, nên hành hỏa là lấy dương khí để bồi bổ cho dương khí, rồi dụng công huân chưn cho dương này hóa thành Thuần dương. Vậy hành hỏa cũng là công phu Càn Càn bất tức của Dịch lý, cùng công phu Tấn dương hỏa để dưỡng hỏa, để bổ hỏa của Tiên gia.
Tiên gia còn có Bổ âm vô song pháp môn. Pháp này dùng Kim dịch để tạo Kim đơn.
Thể thủ Chân dược phải phân biệt lúc nào Thuốc già lúc nào Thuốc non. Thuốc già non đều chẳng kết Đơn, nên phải hái thuốc cho đúng. Thuốc đúng là lúc Chân khí triền động mà sanh Chân tinh. Chỉ có Chân tinh này mới là Chân dược, mới thể thủ quy Lư.
Tu sĩ nếu chẳng biện thời, tất nhiên Chân dược sẽ bị tẫu thất.
Châu Thiên hầu có 5 Thời hầu. Thời hầu của giờ Tý và giờ Ngọ, thì vận hành là chính Mộc dục là phụ. Thời hầu của giờ Mẹo và giờ Dậu, thì Mộc dục là chính vận hành là phụ. Còn một Thời hầu nữa là Thời hầu Thể dược.
Sanh cơ có sanh cơ của Trung Thiên là Chân dược phát sinh. Còn sanh cơ của Hậu Thiên là Tâm khởi niệm và Thận lậu tinh. Hai cơ sanh này nên diệt trừ.
Thời chí Thần trị: Thánh nhân có nói: Bất phạ niệm khỉ, Chỉ khủng giác trì.
Thời chí là lúc thân tinh phát sanh, Thần phải biết để thu nhiếp qui Lư.

Nếu chẳng biết thì tinh lậu!
 Tu sĩ phải biết lúc Chân tinh sanh, liền dùng pháp ngưng thần nhập khí huyệt để thâu thủ về bản cung, đó là một loại thuốc linh diệu sở hữu của ta.
Thuốc đã qui Lư phải dùng Chân hỏa mà huân chưn, dùng Chân ý mà phong cố,

dùng bồi hồi mà vận hành.
Triền cơ: Là cơ tiêu tức nơi đường Huỳnh đạo. Là cơ vận chuyển âm dương trong thân ta. Là cơ tuần hoàn cuả nhâm Đốc đạo lộ .
Châu thiên triền cơ tuy là vận hành Chân tức, còn gọi là Trung thiên vận, nhưng trong đó vốn cơ sở hô hấp Hậu thiên để hổ trợ và dung hoá thành Tiên Thiên Chân khí: Nhờ mượn khí hô hấp để xuy động cơ Tiêu tức mới bức trục được khí Chân dương thông hành nơi đường đạo lộ âm dương, để thông đạt với Càn Khôn mà làm đại tổng khiếu nơi thân ta.

Tử Dương Chân nhân nói: Nhất Khổng Nguyên quan khiếu. Càn Khôn cọng hiệp thành.
Thần hành thì Khí hành. Thần trụ thì Khí trụ, mà tạo ra cơ tương y. Thần khí còn phải nương theo năng lực của hô hấp, mới đúng với cơ khắc lậu mà chẳng bị ngoại trì. Vậy hô hấp cũng là quyền bĩnh của Thần khí.
Châu thiên vận phải đúng hạn số. Nếu thái quá thì có thể bị Tẩu hỏa nhập ma. Nếu bất cập thì Chơn đơn chẳng kết.
Châu Thiên hạn số là 384 châu.
Tí: 180 châu. Ngọ :120 châu. Mẹo: 48 châu. Dậu:36  châu.
Thời gian 180 châu độ 20 phút. Cứ theo đó mà phân cho 3 giờ kia, cộng với thời gian Tịch chiếu mỗi giờ là 2 tiếng đồng hồ, chẳng được nhanh, cũng không được chậm. Chẳng được mạnh mà cũng không được yếu. Tấn mạnh thì Thượng bộ bệnh. Thối mạnh thì hạ bộ bệnh. Tức là phi Văn phi Võ.
Bạch Ngọc Thiềm Chân nhân có nói : Khỉ tại Hư  Nguy, Chỉ tại Hư Nguy.
Tu sĩ  nên chú ý: Đơn kinh có phân giờ âm giờ dương. Nhưng lúc công phu

thì không phân âm dương.
Học giả bất khả bất sát.
Phù ký đắc châu Thiên chi diệu dụng, tích lũy động khí, thời lai thời luyện, bổ hoàn Chân khí, tắc Tinh khiếu bất lậu, tiện khả vị chi Trường sinh.
Như hữu Tinh khí lậu giả, tắc vị cập chứng bất tử chi quả. Tất gia tinh tu, dĩ Nguyên tinh tận phải hườn Chân khí, nhi ngoại hình diệc vô manh động chi cơ, tắc thị danh vi Đại dược thành, Tiện khả tác Đại châu Thiên chi công pháp.
Tích lũy động khí: Tích lũy động khí ở trong Chân động mới là Chân tinh. Chân động là nội bất động mà ngoại động. Chân tinh đã sanh thì, lập tức thu về Lư rồi huân hóa cho thành Chân khí.
Cứ như vậy mà Thể mà Luyện mãi thì Chân khí nơi bản cung được sung mãn.

Lâu ngày sẽ thành Đại dược.
Trong mỗi thời Thể Chân dược, nên vận  vài mươi Châu Thiên, vận cho đến khi nào ngoại thận rút vào thấy nhẹ nhõm mới thôi.
Lý Chân Nhân nói: Dương quan nhất bế, cá cá Trường sinh.
Còn lậu tinh tức còn phàm phu tục tử.
Tinh không còn lậu, là Chân nhân bất tử.
Người đời cũng có số không lậu tinh, cũng có số chưa kinh quá Hỏa pháp mà cũng chẳng lậu. Đó chẳng phải là Chân nhân vô lậu, mà là phàm phu tinh kiệt. Chớ nên ngộ  nhận là tu chứng.
Chẳng có tinh thì ngoại Thận không cữ.
Có tinh và nhờ Luyện tinh mà như ý bỗng không cữ, mới là Đơn thành.
Nếu còn một ý vi manh, tất chưa chứng quả.Tất phải gia công huân  luyện.
Lúc Đại dược thành, lập tức dùng pháp Quá quan phục thực đưa Xá lợi về Trung điền, phối hợp với hạ điền để dụng công phu mười tháng hoài thai, gọi là thời Đại Châu Thiên. Thời hầu này phải tuyệt dứt Võ hỏa, mà chỉ dùng Văn hỏa mà thôi.
Phổ An trích kinh Kim Tien Chanh Luan

Trở  Lại Mục  Lục